اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 23، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1400 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 473-465 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت خود‌مراقبتی بیماران دیابتی نوع دوم آموزش‌دیده بر اساس برنامه کشوری کنترل و پیشگیری دیابت در مراکز بهداشتی و درمانی
رقیه ارشاد سرابی ، زهرا مختاری ، احمد نقیب زاده تهامی ، وحید رضا برهانی نژاد ، علی ولی نژادی
چکیده:   (854 مشاهده)
هدف: وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب برنامه  ملی کنترل و پیش‌گیری دیابت، بر اجرای برنامه‌های آموزشی برای بیماران دیابتی در مراکز بهداشتی نظارت و تاکید دارد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع دوم آموزش‌دیده مبتنی بر برنامه کشوری کنترل و پیشگیری دیابت بود.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع مطالعات تحلیلی- مقطعی بود که در سال 1398-1397 و در شهرستان زرند کرمان انجام گرفت. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد دارای روایی و پایایی استفاده شد.
یافتهها: در بین رفتارهای خود‌مراقبتی در بیماران مورد بررسی بالاترین میانگین مربوط به مراقبت پاها و کم‌ترین مربوط به پایش قند خون می‌باشد. میانگین نمره خودمراقبتی 79/41 با انحراف معیار 54/14 بود. بر اساس نتایج میانگین خودمراقبتی در افراد مورد مطالعه بر حسب تاهل (001/0P<)، بر حسب سابقه دیابت در خانواده (01/0=P)، بر حسب نوع درمان (044/0=P)، و بر حسب وضعیت امکانات زندگی (007/0=P)، بود و تفاوت معنی را در دو گروه مورد مقایسه نشان داد.
نتیجهگیری: استفاده از رویکرد آموزشی مناسب و هم‌چنین تهیه محتوای آموزشی متناسب با مخاطب مورد نظر، می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی در بیماران ایفا نماید. به نظر می‌رسد ارزیابی سطح رفتارهای خود‌مراقبتی می‌تواند کمک شایانی به ارائه‌دهنده خدمت به بیماران دیابتی کند. زیرا از این طریق ارائه‌‌دهندگان خدمت می‌توانند محتوای آموزشی و رفتارهای خود‌مراقبتی مورد نظر بیمار را شناخته و برای ارتقاء آن‌ها، رویکرد آموزشی مناسب را استفاده نمایند.
 
واژه‌های کلیدی: خودمراقبتی، دیابت شیرین نوع2، آموزش، شرایط اجتماعی، برنامه‌های بهداشت ملی
متن کامل [PDF 1160 kb]   (265 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/3/25 | پذیرش: 1399/9/11 | انتشار: 1400/4/28
فهرست منابع
1. [1] Trikkalinou A, Papazafiropoulou AK, Melidonis A. Type 2 diabetes and quality of life. World J Diabetes 2017; 8: 120-129. [DOI:10.4239/wjd.v8.i4.120] [PMID] [PMCID]
2. [2] Jahangiry L, Bagheri R, Darabi F, Sarbakhsh P, Sistani MMN, Ponnet K. Oral health status and associated lifestyle behaviors in a sample of Iranian adults: an exploratory household survey. BMC Oral Health 2020; 20: 1-9. [DOI:10.1186/s12903-020-01072-z] [PMID] [PMCID]
3. [3] Esteghamati A, Larijani B, Aghajani MH, Ghaemi F, Kermanchi J, Shahrami A, et al. Diabetes in Iran: prospective analysis from first nationwide diabetes report of National Program for Prevention and Control of Diabetes (NPPCD-2016). Scientific Rep 2017; 7: 1-10. [DOI:10.1038/s41598-017-13379-z] [PMID] [PMCID]
4. [4] Valinejadi A, Sadoughi F, Salehi M. Diabetes knowledge translation status in developing countries: A mixed method study among diabetes researchers in case of Iran. Int J Prev Med 2016; 7. (Persian). [DOI:10.4103/2008-7802.175992] [PMID] [PMCID]
5. [5] Saeedi P, Salpea P, Karuranga S, Petersohn I, Malanda B, Gregg EW, et al. Mortality attributable to diabetes in 20-79 years old adults, 2019 estimates: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9(th) edition. Diabetes Res Clin Pract 2020 [DOI:10.1016/j.diabres.2020.108086] [PMID]
6. [5] Saeedi P, Salpea P, Karuranga S, Petersohn I, Malanda B, Gregg EW, et al. Mortality attributable to diabetes in 20-79 years old adults, 2019 estimates: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9
7. (th) edition. Diabetes Res Clin Pract 2020; 162: 108086. [DOI:10.1016/j.diabres.2020.108086] [PMID]
8. [6] Elsisi GH, Anwar MM, Khattab M, Elebrashy I, Wafa A, Elhadad H, et al. Budget impact analysis for dapagliflozin in type 2 diabetes in Egypt. J Med Econ 2020; 23: 908-914. [DOI:10.1080/13696998.2020.1764571] [PMID]
9. [7] Fazaeli AA, Fazaeli AA, Hamidi Y, Moeini B, Valinejadi A. Analysis of iranian household financial participation in the health system: Decomposition of the concentration index approach. Koomesh 2018; 358-368. (Persian).
10. [8] Yousefi M, Aliani S, Valinejadi A, Rezazadeh A, Khorsand A, Fazaeli S, Ebrahimipour H. Effect of" Iran's health system evolution plan" and" tariff change" on financial performance of para-clinic units in a big tertiary hospital in Iran. Koomesh 2018; 20. (Persian).
11. [9] Shojaei S, Yousefi M, Ebrahimipour H, Valinejadi A, Tabesh H, Fazaeli S. Catastrophic health expenditures and impoverishment in the households receiving expensive interventions before and after health sector evolution plan in Iran: Evidence from a big hospital. Koomesh 2018; 283-290. (Persian).
12. [10] Sadri Damirchi E, Samadifard H. Predicting of life expectancy in diabetic patients based on self-efficacy, self-esteem and perceived social support. QHMS 2019; 25: 85-92. (Persian). [DOI:10.32598/hdq.4.2.85]
13. [11] Hippisley-Cox J, Coupland C. Diabetes treatments and risk of amputation, blindness, severe kidney failure, hyperglycaemia, and hypoglycaemia: open cohort study in primary care. BMJ 2016; 352: i1450. [DOI:10.1136/bmj.i1450] [PMID] [PMCID]
14. [12] Madmoli M, Abbaszade Aliabad M, Madmoli M, Khodadadi M, Papi Ahmadi FJJoG, Engineering G. The effect of some factors on self-care in diabetic patients: A systematic review. J Genet Genet Engin 2019; 3: 21-25. (Persian).
15. [13] Karimi Ali Abadi P, Ahmadi M, Khalilian A, Ganji J. Relationship between social capital, psychological well-being, and quality of life in patients with diabetes mellitus. J Mazandaran Univ Med Sci 2020; 30: 154-160. (Persian).
16. [14] Karimi Ali Abadi P, Ahmadi M, Khalilian A, Ganji J. Relationship between social capital, psychological well-being, and quality of life in patients with diabetes mellitus. J Mazandaran Univ Med Sci 2020; 30: 154-160. (Persian).
17. [15] Ghanei Gheshlagh R, Parizad N, Ghalenoee M, Dalvand S, Farajzadeh M, Ebadi A. Psychometric properties of Persian version of Hypertension Self-Care Profile in patients with high blood pressure. Koomesh 2019; 21: 25-32. (Persian).
18. [16] Taheri Z, Khorsandi M, Taheri Z, Ghafari M, Amiri M. Empowerment-based interventions in patients with diabetes: a review study. RUMS J 2016; 15: 453-468.
19. [17] Firooz M, Hosseini SJ, Mazlom SR, Hasan zadeh F, Kimiyaee SA. Self-care of patient with diabetes type II. J Sabzevar Univ Med Sci 2016; 22: 1018-1025. (Persian).
20. [18] Ansari M, Mohammad-Moradi F, Khaledian M, Shekofteh M. Assessment of health literacy level in 18-30 year-old adults, an Iranian experience. 2018. (Persian).
21. [19] Azizi F, Hadaegh F. The rising trend of diabetes and pre-diabetes in Iran. IJEM 2015; 17: 1-3. (Persian).
22. [20] Hazavehei MM, Dashti S, Moeini B, Faradmal J, Shahrabadi R, Yazdi Ah. Factors related to self-care behaviors in hypertensive individuals based on Health Belief Model. Koomesh 2015; 17: 37-44. (Persian).
23. [21] Hyun KS, Kim KM, Jang SH. The effects of tailored diabetes education on blood glucose control and self-care. J Korean Acad Nurs 2009; 39: 720-730. [DOI:10.4040/jkan.2009.39.5.720] [PMID]
24. [22] Ko lS, Lee TH, Kim GS, Kang SW, Kim MJ. Effects of Visiting nurses' individually tailored education for low‐income adult diabetic patients in Korea. Public Health Nurs 2011; 28: 429-437. [DOI:10.1111/j.1525-1446.2011.00941.x] [PMID]
25. [23] Bagheri M, Bagheri M, Niknami S. The effect of educational intervention on knowledge and self-care of elderly people with Type 2 diabetes. J Gerontol 2019; 3: 21-30. (Persian). [DOI:10.29252/joge.3.2.21]
26. [24] Nazari Robati F, Khanjani N, Mahmoodi MR, Fadakar MM. The impact of pictograph-based education on knowledge, attitude, self-care, fasting blood glucose and HbA1c levels in type 2 diabetic patients in Kerman. Iran J Health Educ Health Promot 2016; 4: 194-204. (Persian). [DOI:10.18869/acadpub.ihepsaj.4.3.194]
27. [25] Parham M, Riahin AA, Jandaghi M, Darivandpour A. Self care behaviors of diabetic patients in Qom. Muq J 2012; 6: 81-87.
28. [26] Anbari K, Ghanadi K, Kaviani M, Montazeri R. The self care and its related factors in diabetic patients of khorramabad city. Yafteh 2012; 14: 49-57. (Persian).
29. [27] Vosoghi Karkazloo N, Abootalebi Daryasari G, Farahani B, Mohammadnezhad E, Sajjadi A. The study of self-care agency in patients with diabetes (Ardabil). Modern Care J 2012; 8: 197-204. (Persian).
30. [28] Tabatabaei-Malazy O, Peimani M, Heshmat R, Pajouhi MJJoD, Disorders M. Status of diabetes care in elderly diabetic patients of a developing country. J Diabet Metab Disord 2011; 10: 4. (Persian).
31. [29] Baghaei P, Zandi M, Vares Z, Masoudi Alavi N, Adib-Hajbaghery M. Self care situation in diabetic patients referring to Kashan Diabetes Center, in 2005. FEYZ 2008; 12: 88-93. (Persian).
32. [30] Jordan DN, Jordan JL. Self-care behaviors of Filipino-American adults with type 2 diabetes mellitus. J Diabet Complicat 2010; 24: 250-258. [DOI:10.1016/j.jdiacomp.2009.03.006] [PMID]
33. [31] Barati M. Predicting factors related to self-care behaviors among type 2 diabetic patients based on health belief model. J Torbat Heydariyeh Univ Med Sci 2014; 1: 16-25. (Persian).
34. [32] Siminerio LM, Piatt GA, Emerson S, Ruppert K, Saul M, Solano F, et al. Deploying the chronic care model to implement and sustain diabetes self-management training programs. Diabet Educ 2006; 32: 253-260. [DOI:10.1177/0145721706287156] [PMID]
35. [33] Farmer AJ, Wade AN, French DP, Simon J, Yudkin P, Gray A, Craven A, Goyder L, Holman RR, Mant D, Kinmonth AL, Neil HA. Blood glucose self-monitoring in type 2 diabetes: a randomised controlled trial. Health Technol Assess 2009; 13: iii-iv, ix-xi, 1-50. [DOI:10.3310/hta13150] [PMID]
36. [34] Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 2010; 87: 4-14. [DOI:10.1016/j.diabres.2009.10.007] [PMID]
37. [35] Borhaninejad V, Mansouri T, Hoseyni R, Fadayevatan R. The relationship between diabetic knowledge and self-care among the Elderly with diabetes Type 2 in Kerman-2016. J Gerontology 2017; 1: 1-10. [DOI:10.18869/acadpub.joge.1.3.1]
38. [36] Davari L, Eslami A, Hasanzad A. Evaluation of self-care and its relationship with perceived self-efficacy in patients type 2 diabetes in Khorramabad City. Iran J Endocrinol Metab 2015; 16: 10-402. (Persian).
39. [37] Brown AF, Ettner SL, Piette J, Weinberger M, Gregg E, Shapiro MF, et al. Socioeconomic position and health among persons with diabetes mellitus: a conceptual framework and review of the literature. Epidemiol Rev 2004; 26: 63-77. [DOI:10.1093/epirev/mxh002] [PMID]
40. [38] Danai N, Tamadon MR, Moonesan MR. Survey of the level of diabetes control and some related to it in patients referred to diabetes clinic (Semnan Fatemieh hospital). Koomesh 2004; 6: 31-36. (Persian).
41. [39] Rafique G, Azam SI, White F. Diabetes knowledge, beliefs and practices among people with diabetes attending a university hospital in Karachi, Pakistan. East Mediterr Health J 2006; 12: 590-598.
42. [40] Babazadeh T, Banaye Jeddi M, Shariat F, Moradil F, Mokammel A. The effect of educational intervention based on the extended theory of reasoned action on self-care behaviors in patients with type 2 diabetes. J Health 2017; 8: 256-267.
43. [41] Naghibi SA, Asghari M, Rostami F. Investigation the effect of education on self-care promotion in type 2 diabetic patients in Noor health centers in 2015. J Health Res Commun 2015; 1: 22-28.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.KMU.REC.1399.085XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ershad Sarabi R, Mokhtari Z, Naghibzadeh Tahami A, Borhaninejad V R, Valinejadi A. Assessment of type 2 diabetes patients’ self-care status learned based on the national diabetes control and prevention program in health centers of a selected city, Iran. Koomesh. 2021; 23 (4) :465-473
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6439-fa.html

ارشاد سرابی رقیه، مختاری زهرا، نقیب زاده تهامی احمد، برهانی نژاد وحید رضا، ولی نژادی علی. بررسی وضعیت خود‌مراقبتی بیماران دیابتی نوع دوم آموزش‌دیده بر اساس برنامه کشوری کنترل و پیشگیری دیابت در مراکز بهداشتی و درمانی. كومش. 1400; 23 (4) :473-465

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6439-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 23، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4374