اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد. لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 24، شماره 3 - ( خرداد و تیر 1401 ) ::
جلد 24 شماره 3 صفحات 396-388 برگشت به فهرست نسخه ها
سنتز سبز نانو ذرات اکسید روی توسط عصاره گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و بررسی اثرات ضد میکروبی، سیتوتوکسیک و آپاپتوتیک آن روی رده سلولی HT-29
بشری جهان پیمای ثابت ، معصومه مهدوی اورتاکند* ، فهیمه باغبانی آرانی
چکیده:   (396 مشاهده)
هدف: امروزه نانوذرات اکسید فلزات به عنوان یکی از کاندیدهای درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر بیوسنتز نانوذرات اکسید روی توسط عصاره گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora) برای اولین بار انجام شد و سپس اثرات ضدمیکروبی، اثرات سایتوکسیک و آپاپتوتیک آن روی رده سلولی سرطان کولون مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: نانوذرات اکسید روی (ZnO) با استفاده از عصاره آبی سرشاخه‌های گیاه آویشن شیرازی بیوسنتز شد. شکل، اندازه و ساختار نانوذرات سنتز شده توسط آنالیزهای EDS، XRD، FE-SEM، FTIR ارزیابی شد. اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسید روی به روش MIC و اثرات سیتوتوکسیک آن علیه دو رده سلولی سرطانی کولون HT-29 و نرمال HEK-293 به روش MTT بررسی شد. بیان ژن p53 و Casp3 در سلول‌های تیمار شده با دوز IC50 با روش Real time PCR ارزیابی شد. نوع مرگ سلولی با روش فلوسایتومتری مشخص گردید.
یافتهها: نتایج نشان داد که نانوذرات ZnO با اندازه 35-95 نانومتر و به شکل صفحه‌ای سنتز شده که در اجتماعات ستاره‌ای شکل دیده شد. MIC نانوذرات اکسید روی علیه باکتری‌های مورد مطالعه بین μg/ml 200-100 گزارش شد. نتایج حاصل از MTT نشان داد که IC50 نانوذراتμg/ml  4/282 بوده و در این غلظت بیان ژن p53  و Casp3 به ترتیب به میزان 22/1 و 81/3 برابر افزایش پیدا کرده است که از لحاظ آماری معنادار بود. نتایج فلوسایتومتری میزان آپاپتوز 76% درصدی را نشان داد.
نتیجهگیری: نانوذرات ZnO سنتز شده توسط عصاره گیاه Z. multiflora می‌توانند به عنوان بخشی از فرمولاسیون داروی ضد توموری مورد استفاده قرار گیرند.
 
واژه‌های کلیدی: نانوذرات، اکسید روی، تکنولوژی شیمی سبز، سرطان کولون، آپاپتوز، عصاره‌های گیاهی
متن کامل [PDF 1277 kb]   (86 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/2/7 | پذیرش: 1400/6/9 | انتشار: 1401/2/30
فهرست منابع
1. [1] Lizarbe MA, Calle-Espinosa J, Fernández-Lizarbe E, Fernández-Lizarbe S, Robles M.Á, Olmo N, Turnay J. Colorectal cancer: From the genetic model to posttranscriptional regulation by noncoding RNAs. Biomed Res Int 2017; 217: 7354260. [DOI:10.1155/2017/7354260] [PMID] [PMCID]
2. [2] García-Figueiras R, Baleato-González S, Padhani AR, Marhuenda A, Luna A, Alcalá L, et al. Advanced imaging of colorectal cancer: from anatomy to molecular imaging. nsights Imaging 2016; 7: 285-309. [DOI:10.1007/s13244-016-0465-x] [PMID] [PMCID]
3. [3] Prabhu V, Uzzaman S, Grace VM, Guruvayoorappan C. Nanoparticles in drug delivery and cancer therapy: the giant rats tail. J Cancer Ther 2011; 2: 325-334. [DOI:10.4236/jct.2011.23045]
4. [4] Wahab R, Dwivedi S, Umar A, Singh S, Hwang IH, Shin HS, et al. ZnO nanoparticles induce oxidative stress in Cloudman S91 melanoma cancer cells. J Biomed Nanotechnol 2013; 9: 441-449. [DOI:10.1166/jbn.2013.1593] [PMID]
5. [5] Abbai R, Mathiyalagan R, Markus J, Kim YJ, Wang C, Singh P, et al. Green synthesis of multifunctional silver and gold nanoparticles from the oriental herbal adaptogen: Siberian ginseng. Int J Nanomed 2016; 11: 3131. [DOI:10.2147/IJN.S108549] [PMID] [PMCID]
6. [6] Akhtar MJ, Ahamed M, Kumar S, Khan MM, Ahmad J, Alrokayan SA. Zinc oxide nanoparticles selectively induce apoptosis in human cancer cells through reactive oxygen species. Int J Nanomed 2012; 7: 845. [DOI:10.2147/IJN.S29129] [PMID] [PMCID]
7. [7] Mahdavi-Ourtakand M, Jafari P, Safaeijavan R. Antibacterial activity of biosynthesized silver nanoparticles from fruit extracts of Bunium persicum Boiss. Int J Bio Inorg Hybr Nanomater 2017; 6: 245-251.
8. [8] Behzad J, Sani AM. Antimicrobial effect of nanofluid including zinc oxide (ZnO) nanoparticle and trachyspermum copticum essential oils on food borne pathogens. Biotechnol Ind J 2016; 12: 1-9.
9. [9] Mahboubi M, Bidgoli FG. Antistaphylococcal activity of Zataria multiflora essential oil and its synergy with vancomycin. Phytomedicine 2010; 17: 548-550. [DOI:10.1016/j.phymed.2009.11.004] [PMID]
10. [10] Punjabi K, Choudhary P, Samant L, Mukherjee S, Vaidya S, Chowdhary A. Biosynthesis of nanoparticles: a review. Int J Pharm Sci Rev Res 2015; 30: 219-226.
11. [11] Khorasani N, Baharara J, Iranbakhsh A, Ramezani T. Apoptotic effects of silver nanoparticles coated with Zataria multiflora leaves extract on HepG2 cell line. KAUMS J (FEYZ) 2016; 19: 457-467. (Persian).
12. [12] Baharara J, Ramezani T, Divsalar A, Mousavi M, Seyedarabi A. Induction of apoptosis by green synthesized gold nanoparticles through activation of caspase-3 and 9 in human cervical cancer cells. Avicenna J Med Biotechnol 2016; 8: 75-83.
13. [13] Dehghan R, Hosseinpour Feizi MA, Pouladi N, Babaei E, Montazeri V, Fakhrjoo A. Association of P53 (− 16ins-Pro) haplotype with the decreased risk of differentiated thyroid carcinoma in Iranian-Azeri patients. Pathol Oncol Res 2015; 21: 449-454. [DOI:10.1007/s12253-014-9846-y] [PMID]
14. [14] KhorshidiPachi M, Shokrzadeh M. Association between Caspase-3 gene polymorphysm G> A (rs4647603) and gastric adenocarcinoma in North of Iran. J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 27: 20-27. (Persian).
15. [15] Shamsi F. Nanotechnology application in cancer treatment. Koomesh 2019; 21: 579-589. (Persian).
16. [16] Yu MK, Park J, Jon S. Targeting strategies for multifunctional nanoparticles in cancer imaging and therapy. Theranostics 2012; 2: 3. [DOI:10.7150/thno.3463] [PMID] [PMCID]
17. [17] Li X L, Zhang F Q, Ma C, Deng Y, Wang ZF, Elingarami S, He NY. Controllable synthesis of ZnO with various morphologies by hydrothermal method. J Nanosci Nanotechno 2012; 2: 2028- 2036. [DOI:10.1166/jnn.2012.5177] [PMID]
18. [18] Fakhari S, Jamzad M, Kabiri Fard H. Green synthesis of zinc oxide nanoparticles: a comparison. Green Chem Lett Rev 2019; 12: 19-24. [DOI:10.1080/17518253.2018.1547925]
19. [19] Ghayempour S, Montazer M. Ultrasound irradiation based in-situ synthesis of star-like Tragacanth gum/zinc oxide nanoparticles on cotton fabric. Ultrason Sonochem 2017; 34: 458-465. [DOI:10.1016/j.ultsonch.2016.06.019] [PMID]
20. [20] Ramimoghadam D, Hussein MZ, Taufiq-Yap YH. Hydrothermal synthesis of zinc oxide nanoparticles using rice as soft biotemplate. Chem Cent J 2013; 7: 136. [DOI:10.1186/1752-153X-7-136] [PMID] [PMCID]
21. [21] Rafiee B, Ghani S, Sadeghi D, Ahsani M. Green synthesis of zinc oxide nanoparticles using eucalyptus mellidora leaf extract and evaluation of its antimicrobial effects. J Babol Univ Med Sci 2018; 20: 28-35. (Persian).
22. [22] Hajipour MJ, Fromm KM, Ashkarran AA, de Aberasturi DJ, de Larramendi IR, Rojo T, et al. Antibacterial properties of nanoparticles. Trends Biotechnol 2012; 30: 499-511. [DOI:10.1016/j.tibtech.2012.06.004] [PMID]
23. [23] Selvakumari D, Deepa R, Mahalakshmi V, Subhashini P, Lakshminarayan N. Anti-cancer activity of ZnO nanoparticles on MCF7 (breast cancer cell) and A549 (lung cancer cell). Asian Res Publish Net J Engin Appl Sci 2015; 10: 5418-5421.
24. [24] Wahab R, Kaushik NK, Kaushik N, Choi EH, Umar A, Dwivedi S, et al. ZnO nanoparticles induces cell death in malignant human T98G gliomas, KB and non-malignant HEK cells. J Biomed Nanotechnol 2013; 9: 1181-1189. [DOI:10.1166/jbn.2013.1652] [PMID]
25. [25] Wahab R, Siddiqui MA, Saquib Q, Dwivedi S, Ahmad J, Musarrat J, et al. ZnO nanoparticles induced oxidative stress and apoptosis in HepG2 and MCF-7 cancer cells and their antibacterial activity. Colloids Surf B Biointerfaces 2014; 117: 267-276. [DOI:10.1016/j.colsurfb.2014.02.038] [PMID]
26. [26] Boroumand Moghaddam A, Moniri M, Azizi S, Abdul Rahim R, Bin Ariff A, Navaderi M, Mohamad R. Eco-friendly formulated zinc oxide nanoparticles: induction of cell cycle arrest and apoptosis in the MCF-7 cancer cell line. Genes 2017; 8: 281. [DOI:10.3390/genes8100281] [PMID] [PMCID]
27. [27] Sharifian A, Baghbani-Arani F, Sahebjami H. Effect of topotycan and zinc oxide nanoparticles combination on cytotoxicity and P53 gene expression against breast cancer (MCF-7) cell line. Koomesh 2020; 22: 192-197. (Persian). [DOI:10.29252/koomesh.22.1.192]
28. [28] Dastjani farahani F, Mohammad Ganji S, Sohrabi M. Study of relationship between a strain of E.coli and colorectal cancer. Iran J Med Microbiol 2015; 9: 26-31. (Persian).
29. [29] Jahani-Sherafat S, Azimirad M, Ghasemian-Safaei H, Amoli HA, Moghim S, Sherkat G, Zali MR. The effect of intestinal microbiota metabolites on HT29 cell line using MTT method in patients with colorectal cancer. Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2019; 12: S74.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.VARAMIN.REC.1398.015


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jahan peymay sabet B, Mahdavi-Ourtakand M, Baghbani-Arani F. Green synthesis of zinc oxide nanoparticles by Zataria multiflora extract and evaluation of its antimicrobial, cytotoxic and apoptotic effects on HT-29 cell line. Koomesh. 2022; 24 (3) :388-396
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-7015-fa.html

جهان پیمای ثابت بشری، مهدوی اورتاکند معصومه، باغبانی آرانی فهیمه. سنتز سبز نانو ذرات اکسید روی توسط عصاره گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و بررسی اثرات ضد میکروبی، سیتوتوکسیک و آپاپتوتیک آن روی رده سلولی HT-29. كومش. 1401; 24 (3) :396-388

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-7015-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 24، شماره 3 - ( خرداد و تیر 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419