اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد. لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: ::
:: جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) ::
جلد 23 شماره 6 صفحات 711-702 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش از طریق فیلم بر سطح اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر: کارآزمایی بالینی
آرزو منفرد* ، شادی دهقان زاده ، سمانه میرزایی دهکا ، سارا نوررسولی ، ارسلان سالاری ، فاطمه جعفرآقایی
چکیده:   (1203 مشاهده)
هدف: از شایع‌ترین مشکلات بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر اضطراب است که می‌تواند روند انجام این تست تشخیصی را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین وظایف پرستاران آموزش به بیمار است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش از طریق فیلم بر سطح اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی در بیمارستان قلب دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1398-99 انجام شد. روش نمونه‌گیری بر اساس معیارهای ورود به صورت در دسترس و با تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 61 نفر) بود. جمع‌آوری داده‌ها با پرسش‌نامه استاندارد اضطراب اشپیل‌برگر انجام شد. روز قبل از آنژیوگرافی پرسش‌نامه‌ها تکمیل شد. سپس فیلم آموزشی برای گروه مداخله پخش شده و گروه کنترل تنها آموزش‌های روتین بیمارستان را دریافت کرد. سپس مجدد پرسش‌نامه اضطراب تکمیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره اضطراب بیماران پس از انجام مداخله در گروه آموزش با فیلم نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود (0001/0=P). هم‌چنین بین میانگین نمره اضطراب قبل و بعد از مداخله با فیلم آموزشی ارتباط آماری معناداری وجود دارد به‌طوری‌که بعد از آموزش نمره اضطراب از 59/7±03/43 به 07/7±06/35 رسید (0001/0=P). نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش از طریق فیلم به عنوان یک روش مکمل سبب کاهش اضطراب بیمار گردید. از آن‌جایی که یکی از مهم‌ترین نقش‌های پرستاران آموزش به بیمار می‌باشد، توصیه می‌شود که به ارائه آموزش با فیلم به عنوان روشی مکمل برای آموزش شفاهی، توجه ویژه‌ای گردد.  
واژه‌های کلیدی: آموزش، اضطراب، آنژیوگرافی عروق کرونر، بیماری شریان کرونر
متن کامل [PDF 910 kb]   (319 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/6/31 | پذیرش: 1400/3/12 | انتشار: 1400/9/7
فهرست منابع
1. [1] Kutluturkan S, Gorgulu U, Fesci H, Karavelioglu A. The effects of providing pregastrointestinal endoscopy written educational material on patients' anxiety. Int J Nurs Stud 2010; 47: 1066-1073. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.01.007] [PMID]
2. [2] Early DS, Ben-Menachem T, Decker GA, Evans JA, Fanelli RD, Fisher DA, et al. Appropriate use of GI endoscopy. Gastrointest Endosc 2012; 75: 1127--1131. [DOI:10.1016/j.gie.2012.01.011] [PMID]
3. [3] Kuruvilla J. Essentials of critical care nursing. 1st ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers; 2007. [DOI:10.5005/jp/books/10274_1]
4. [4] Kistle CA, Martin A, Kaplan J, Yoo J, Siddiqui AA. Complications of upper endoscopy and their management. 2017: 105-123. In: Adler D. (eds) Upper Endoscopy for GI Fellows. Springer, Cham [DOI:10.1007/978-3-319-49041-0_10]
5. [5] BeHrouzian F, SadrizadeH N, NematPour S, Seyedian SS, Nassiryan M, Javaher Foroush zadeH A. The effect of psychological preparation on the level of anxiety before upper gastrointestinal endoscopy. JCDR 2017; 11: VC01-VC04.
6. [6] Chiu JP, Lee CL, Wu CH, Lai YC, Yang RN, Tu TC. Identification of factors that impact on patient satisfaction of unsedated upper gastrointestinal endoscopy. J Int Med 2009; 20: 359-366.
7. [7] Van Vliet MJ, Grypdonck M, van Zuuren FJ, Winnubst J, Kruitwagen C. Preparing patients for gastrointestinal endoscopy: the influence of information in medical situations. Patient Educ Couns 2004; 52: 23-30. [DOI:10.1016/S0738-3991(02)00245-8]
8. [8] El-Hassan H, Mc Keown K, Muller AF. Clinical trial: music reduces anxiety levels in patients attending for endoscopy. Aliment Pharmacol Ther 2009; 30: 718-724. (Persian). [DOI:10.1111/j.1365-2036.2009.04091.x] [PMID]
9. [9] Wang MC, Zhang LY, Zhang YL, Zhang YW, Xu XD, Zhang YC. Effect of music in endoscopy procedures: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Med 2014; 15: 1786-1794. [DOI:10.1111/pme.12514] [PMID]
10. [10] Nikbakht Nasrabadi AR, Bakhshayeshi O, Parsayekta Z, Hoseyni M, Taghavi T, Rezvani H. The effectiveness of implementing nursing consultation on the anxiety of patients undergoing GI endoscopy. Iran J Nurs 2012; 25: 54-62. (Persian).
11. [11] Ersöz F, Aydoğan AG, Bektaş H, Ozcan O, Arikan S. gastrointestinal endoscopy and colonoscopy. Turk J Gastroenterol 2010; 21: 29-33. [DOI:10.4318/tjg.2010.0044] [PMID]
12. [12] Poursharifi H, Doshmanshekar M, Somi M, Hosseinynasab S. Evaluation of the effectiveness of different teaching methods on anxiety in patients referred for endoscopy. Govaresh 2013; 18: 32-38. (Persian).
13. [13] Maghaminejad F, Adib-Hajbaghery M, Jahangir S. Predicting factors of patients' anxiety before endoscopy. Iran J Psychiatric Nurs 2017; 4: 22-29. (Persian). [DOI:10.21859/ijpn-04065]
14. [14] Gürbulak B, Zübeyr Üçüncü M, Yardımcı E, Kırlı E, Tüzüne F. Impact of anxiety on sedative medication dosage in patients undergoing esophagogastroduodenoscopy. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2018; 13: 192-198. [DOI:10.5114/wiitm.2018.73594] [PMID] [PMCID]
15. [15] Sayilan AA, Oztekin SD. The relationship between pre-procedural anxiety levels of the patients to whom esophagogastroduodenoscopy is to be applied and the procedural status of conscious sedation. Int J Caring Sci 2018; 11: 1289-1300.
16. [16] Previti G, Bianchini O, Dipasquale S, Virzi A, Petralia A, Aguglia E, Signorelli MS. Anxiety in patients undergoing endoscopic procedures: identifying people at risk. Ann Depress Anxiety 2016; 3: 1072.
17. [17] Sargin M, Uluer1MS, Aydogan E, Hanedan B, İsmail Tepe M, Eryılmaz MA, et al. Anxiety levels in patients undergoing sedation for elective upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy. Med Arch 2016; 70: 112-115. [DOI:10.5455/medarh.2016.70.112-115] [PMID] [PMCID]
18. [18] Yang M, Lu LL, Zhao M, Liu J, Li QL, Li Q, et al. Associations of anxiety with discomfort and tolerance in Chinese patients undergoing esophagogastroduodenoscopy. PLoS ONE 2019; 14: e0212180. [DOI:10.1371/journal.pone.0212180] [PMID] [PMCID]
19. [19] Pontone S, Tonda M, Brighi M, Florio M, Pironi D, Pontone P. Does anxiety or waiting time influence patients' tolerance of upper endoscopy? Saudi J Gastroenterol 2015; 21: 111-114. [DOI:10.4103/1319-3767.153839] [PMID] [PMCID]
20. [20] Maguire D, Walsh JC, Litte CL. The effect of information and behavioural training on endoscopy patients' clinical outcome 2004. Patient Educ Couns 2004; 54: 61-65. [DOI:10.1016/S0738-3991(03)00195-2]
21. [21] Smeltzer S, Bare B, Hinkle J, Cheerer K, Editors. Brunner & Suddarth's Medical-Surgical Nursing. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams wilkins; 2018.
22. [22] Sogabe M, Okahisa T, Adachi Y, Takehara M, Hamada S, Okazaki J, et al. The influence of various distractions prior to upper gastrointestinal endoscopy: a prospective randomized controlled study. BMC Gastroenterol 2018; 18: 132. [DOI:10.1186/s12876-018-0859-y] [PMID] [PMCID]
23. [23] Goyal AK, Yadav G, Yadav S. Music therapy: a useful therapeutic tool for health, physical and mental growth ashwani. J Music Ther 2012; 2: 13-18.
24. [24] Yinger OS, Gooding LF. A systematic review of music-based interventions for procedural support. J Music Ther 2015; 52: 1-77. [DOI:10.1093/jmt/thv004] [PMID]
25. [25] Imran S, Moosabba MS, Ancheril A. Effects of music therapy on anxiety, blood pressure and respiratory rate in patients undergoing chemotherapy. Nurse Care Open Access J 2017; 2: 156-158. [DOI:10.15406/ncoaj.2017.02.00053]
26. [26] Crowley J. Music therapy: Nursing interventions with a beat. Nurs Crit Care 2013; 8: 15-17. [DOI:10.1097/01.CCN.0000427236.21217.c9]
27. [27] Cooke M, Chaboyer W, Hiratos MA. Music and its effect on anxiety in short waiting periods: a critical appraisal. J Clin Nurs 2005; 14: 145-155. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2004.01033.x] [PMID]
28. [28] Ratcliffe E, Gatersleben B, Sowden PT. Bird sounds and their contributions to perceived attention restoration and stress recovery. J Environ Psychol 2013; 36: 221-228. [DOI:10.1016/j.jenvp.2013.08.004]
29. [29] Franco LS, Shanahan DF, Fuller RA. A review of the benefits of nature experiences: more than meets the eye. Int J Environ Res Public Health 2017; 14: 864-893. [DOI:10.3390/ijerph14080864] [PMID] [PMCID]
30. [30] Marteau TM, Bekker H. The development of a six‐item short‐form of the state scale of the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Br J Clin Psychol 1992; 31: 301-306. [DOI:10.1111/j.2044-8260.1992.tb00997.x] [PMID]
31. [31] Hartig T, Evans GW, Jamner LD, Davis DS, Garling T. Tracking restoration in natural and urban field settings. J Environ Psychol 2003; 23; 109-123. [DOI:10.1016/S0272-4944(02)00109-3]
32. [32] Amiri MJ, Sadeghi T, Negahban Bonabi T. The effect of natural sounds on the anxiety of patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Perioper Med 2017; 6: 17. [DOI:10.1186/s13741-017-0074-3] [PMID] [PMCID]
33. [33] Akarsu K, Koç A, Ertuğ N. The effect of nature sounds and earplugs on anxiety in patients following percutaneous coronary intervention: A randomized controlled trial. Eur J Cardiovasc Nurs 2019; 18: 651-657. [DOI:10.1177/1474515119858826] [PMID]
34. [34] Hedblom M, Gunnarsson B, Schaefer M, Knez I, Thorsson P, Lundström JN. Article sounds of nature in the city: no evidence of bird song improving stress recovery. Int J Environ Res Public Health 2019; 16; 1390. [DOI:10.3390/ijerph16081390] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.GUMS.REC.1396.462
Clinical trials code: IRCT20180303038934N2


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Monfared A, Dehghanzadeh S, Mirzaei dahka S, Noorrasouli S, Salari A, Jafaraghaee F. Effect of education with film on anxiety level of patients undergoing coronary angiography: A clinical trial. Koomesh 1400; 23 (6) :702-711
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6636-fa.html

منفرد آرزو، دهقان زاده شادی، میرزایی دهکا سمانه، نوررسولی سارا، سالاری ارسلان، جعفرآقایی فاطمه. تاثیر آموزش از طریق فیلم بر سطح اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر: کارآزمایی بالینی. كومش 1400; 23 (6) :711-702

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6636-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4540