کومش- هیات تحریریه
هیأت‌ تحریریه‌ (به ترتیب حروف الفبا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر امیر هوشنگ بختیاری (استاد دانشکده توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) amir822@yahoo.com

دکتر غلامرضا دارایی (استادیار چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) dr_daraie@yahoo.com

 دکتر مجید جدیدی (دانشیار فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) jadidim@hotmail.com

دکتر علی‌ رشیدی‌پور (استاد فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) rashidy-pour@semums.ac.ir

دکتر وحید سمنانی (دانشیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) vahidsemnani1345@yahoo.com

دکتر عباسعلی‌ طاهریان (استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) taherian99@yahoo.com

حسام‌الدین‌ عسکری‌ مجدآبادی‌ (مربی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان) hesamaskari@yahoo.com

دکتر محمد عموزاده‌ خلیلی (استاد دانشکده توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) moh35ir@yahoo.co.uk

دکتر یعقوب‌ فتح‌الهی (استاد فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس) fatolahi@modares.ac.ir

دکتر محمد فرانوش (دانشیار اطفال دانشگاه علوم پزشکی سمنان) faranoush47@yahoo.com

دکتر محمد فروزش فرد (دانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) mff45@yahoo.com

دکتر راهب‌ قربانی (استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) ghorbani.raheb93@gmail.com

دکتر پرویز کوخایی (استاد ایمنولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان)  p_kokha@yahoo.com

دکتر محمود محمودی‌ مجدآبادی (استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران) mahmoodim@tums.ac.ir

دکتر علی‌اکبر مقدم‌نیا (استاد فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل) moghadamnia@yahoo.com

دکتر داود منصوری (‌استاد بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) Dmansouri@yahoo.com

دکتر فرهاد ملک‌ ( دانشیار داخلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) farhadmalek42@yahoo.com 

دکتر مجتبی‌ ملک‌ (دانشیار داخلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) malek.m@iums.ac.ir

دکتر حسین‌ ملک‌ افضلی (استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران) Malek179@gmail.com

دکتر شاهرخ‌ موسوی (دانشیار داخلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) shahrokhmousavi@yahoo.com

دکتر سید جواد میرنجفی زاده (استاد فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس) mirnajaf@modares.ac.ir

دکتر بهپور یوسفی‌ (دانشیار آناتومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان) behpour.y9@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه کومش:
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/find.php?item=1.40.21.fa
برگشت به اصل مطلب