کومش- درباره نشریه
کومش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دو ماه نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سردبیر: دکتر سام زربخش

 مدیر فنی: حسین علی صفاخواه

کارشناس دفتر مجله: مریم نجاریان

 نشانی: سمنان، کیلومتر ۵ جاده دامغان - دانشکده پزشکی - گروه فیزیولوژی

 شماره تلفن دفتر وب سایت مجله: ۳۳۵۴۱۸۶ - ۰۲۳۱ Email: koomeshjournalyahoo.com

این دو ماه نامه در   , Scopus , EMBASE, DOAJ, Index Copernicus, SID, Iranmedex, Emro, CABI (UK), Magiran, ISC ,نمایه شده است
نشانی مطلب در وبگاه کومش:
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/find.php?item=1.39.20.fa
برگشت به اصل مطلب