Journal archive for Google Scholar Robot!

Koomesh

کومشVolume 21, Number 2 (2019-4)


Deep vein thrombosis as the first presentation of diabetic ketoacidosis
ترومبوز ورید عمقی به عنوان اولین تظاهر کتواسیدوز دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Speech difficulties in Joubert syndrome
مشکلات گفتاری در سندرم ژوبرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration of nitrate, nitrite and fluoride in drinking water and bottled water in Semnan city
بررسی و مقایسه مقادیر نیترات، نیتریت و فلوراید آب‌های بطری شده تجاری در سطح عرضه و آب آشامیدنی شهری در سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of planned visiting policy on physiological indices of intensive care unit patients
تاثیر رویکرد ملاقات برنامه‌ریزی شده بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of central amygdala GABA-B on expression of morphine-induced sensitivity in female rats
اثرات گیرنده‌های GABA-B هسته مرکزی آمیگدال بر بیان حساسیت ناشی از مورفین در رت‎های ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of NO-ergic system of the he nucleus accumbens in metabolic disturbances under acute stress
نقش سیستم نیتریک ارژیک هسته اکومبنس در تغییرات متابولیکی ناشی از استرس حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of saffron oral gavage on protection of skin flaps against tissue necrosis and oxidative stress in rats
اثر درمان خوراکی زعفران بر محافظت فلاپ‌های پوستی در برابر بروز نکروز بافتی و استرس اکسیداتیو در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation, characterization and in vitro cytotoxicity evaluation of docetaxel nanoparticles against A549 cell line
تهیه، بررسی خصوصیات و ارزیابی سمیت سلولی نانوذرات داروی دوسه تاکسل در مقابل رده سلولی A549
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant properties of vanadium complexes and their anticancer effects on human gastric cancer cell line MKN45
بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی کمپلکس‌های سنتزی وانادیوم و اثرات ضد سرطانی آنها بر رده سلولی سرطان معده MKN45
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptotic effect of apoptin gene transduction on multiple myeloma cell line
بررسی تاثیر آپوپتوتیک انتقال ژن آپوپتین به رده سلولی مالتیپل میلوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of oral gavage treatment of Eupatilin on protection of skin flaps in rats
اثر درمان خوراکی ایوپاتیلین بر محافظت فلاپ‌های پوستی در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of online social networks on sleep quality, depression rate, and academic performance of high school students
بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی برخط بر کیفیت خواب، میزان افسردگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of epithelial mesenchymal transition markers in breast cancer cells in response to stromal cell-derived factor 1
بررسی نشانگرهای گذر از وضعیت اپی‌تلیالی به مزانشیمی در سلول‌های سرطانی پستان در پاسخ به فاکتور 1 مشتق از سلول استرومایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability of Pesian versions of activities-specific balance confidence scale and fall efficacy scale-international questionnaires in elderly with stroke
بررسی پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های مقیاس اطمینان به حفظ تعادل در فعالیت های خاص ومقیاس کارآمدی افتادن در سالمندان مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of attention deficit hyperactivity disorders in first to third grades primary school students in Semnan, Iran
شیوع اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در دانش‌آموزان پایه اول تا سوم مدارس ابتدایی شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of magnesium supplementation on the central and peripheral fatigue indices of active individuals following an anaerobic activity
تاثیر مکمل‌گیری منیزیم بر شاخص‌های خستگی مرکزی و محیطی افراد فعال به دنبال یک فعالیت بی‌هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and psychometric analysis of a tool to measure parents and teachers about preventive behaviors in adolescence about HIV/AIDS based on health belief model: An Iranian population and cultural based study
طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیرانه از ایدز در دانش‌آموزان دبیرستانی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی از نگاه دبیران و والدین «یک مطالعه مبتنی بر نظریه، جمعیت و فرهنگ ایران»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Five-year survival rate and factors affecting the survival of hemodialysis patients
بررسی میزان بقای پنج ساله و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت درمان همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of spiritual care based on GHALBE SALIM model on quality of life of patients with acute myocardial infarction
تاثیر مراقبت معنوی مبتنی بر الگوی قلب سلیم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aromatherapy using lavender on the quality of sleep of hospitalized elderly
تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب سالمندان بستری در بیمارستان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new method for maxillary arch form design in cleft lip and palate patients
روش نوین طراحی فورم قوس دندانی ماگزیلا در بیماران مبتلا به شکاف لب و کام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological deficits related to noun in Kurdish- Persian bilingual Broca’s aphasic patients
بررسی اختلالات ساخت‌واژی مقوله اسم در بیماران زبان‌پریش بروکای دوزبانه کردی- فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparisons of bracing and patellar taping on knee three-dimensional kinematics of women with patellofemoral pain syndrome in stance phase of running
مقایسه اثر بریس و نواربندی کشکک بر سینماتیک سه بعدی مفصل زانوی زنان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی در فازاتکای دویدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is poor glycemic control associated with free testosterone level in Iranian diabetic men?
آیا کنترل نامطلوب قند خون با سطح سرمی تستوسترون آزاد در مردان دیابتی ایرانی مرتبط هست؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of methylation and expression fluctuations of sonic hedgehog genes in gastric adenocarcinoma
عملکرد نوسانات متیلاسیون و بیان ژن‌های مسیر سونیک هچحاک در آدنوکارسینومای معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of autophagy associated with Helicobacter pylori CagA and VacA toxins in gastric cancer
نقش اتوفاژی وابسته به توکسین‌های CagA و VacA هلیکوباکتر پیلوری در سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2019-1)


Denture free inflammatory papillary hyperplasia: A rare case report
گزارش یک مورد نادر هایپرپلازی پاپیلاری التهابی بدون دنچر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between synthesis of P21 and Cyclin D1 proteins and histomorphometric parameters of mice testicular tissue in presence of Aflatoxin G1
بررسی ارتباط بین سنتز پروتئین‌های P‌21 و cyclin D1 و اندازه‌گیری پارامترهای هیستومورفومتریک بافت بیضه موش در مواجهه با آفلاتوکسینG1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resistance pattern to macrolides and tetracyclines and detection of ermA, ermB, emrC and mphc genes in clinical isolates of Staphylococcus aureus producing toxic shock syndrome toxin-1
تعیین الگوی مقاومت به ماکرولیدها و تتراسایکلین‌ها و ردیابی ژن‌های e‌rmA، ermB ،emrC و mphC در ایزوله‌های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس تولید‌کننده توکسین1سندروم شوک توکسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of cdtB gene among enteric bacteria in patients with gastroenteritis and irritable bowel syndrome
شناسایی ژن cdtB در میان باکتری‌های روده‌ای در بیماران مبتلا به گاستروانتریت و سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro anti-bacterial effect of nano-polyamidoamine-G5 dendrimer
بررسی اثر ضدباکتریایی نانودندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل پنجم در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive effects of progesterone against neuropathic pain responses in a rat model of chronic constriction injury
اثرات پیش‌گیری‌کننده پروژسترون بر پاسخ‌های رفتاری درد در مدل درد نوروپاتیک فشردگی مزمن عصب سیاتیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting on fertility behavior from the perspective of professionals: A qualitative study
تبیین عوامل تاثیر‌گذار بر رفتارباروری از دیدگاه متخصصین: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between serum levels of RANKL with osteoporosis in patients with beta thalassemia major
ارتباط بین غلظت سرمی RANKL با استئوپورزیس در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between maternal age and developmental status infants aged 6-18 months
رابطه سن مادر با وضعیت تکاملی شیرخواران 18-6 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of IL-4 and RANKL synergism on survival of peripheral blood monocytes in patients with giant cell granuloma
بررسی اثرات سینرژیسم IL-4 وRANKL روی بقا مونوسیت‌های خون محیطی بیماران مبتلا به ژانت سل گرانولوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the effect of group counseling of stress management skills and vitamin B6 using on symptoms of premenstrual syndrome: A randomized clinical trial
مقایسه اثر مشاوره گروهی مهارت مدیریت استرس و مصرف ویتامین B6 بر علائم سندرم پیش از قاعدگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the self-efficacy of patients with stoma based on general health
پیش‌بینی خودکارآمدی بیماران دارای استومی بر اساس سلامت عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral erythromycin and feeding intolerance in preterm infants
اثر اریترومایسین خوراکی در درمان عدم تحمل شیر در نوزادان پره ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction the severity of addiction based on the role of the demographic factors, history of childhood abuse, temperament dimension and emotional schemas
پیش‌بینی شدت اعتیاد براساس نقش عوامل جمعیت‌شناختی، سابقه آزاردیدگی، ابعاد خلق و خو و طرح‌واره‌های هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structure and internal consistency evaluation of personality inventory for DSM-5 in an Iranian population
ارزیابی ساختار و ثبات درونی پرسش‌نامه شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lexical diversity in Persian late talkers: A pilot study
تنوع واژگانی در کودکان فارسی زبان دیرگفتار: یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expressive and receptive lexicons in Persian toddlers aged 12-14 months
بررسی خزانه واژگان درکی و بیانی در نوپایان 12 – 14 ماهه فارسی زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma levels of omentin in patients with medullary thyroid carcinoma
بررسی سطح پلاسمایی امنتین در بیماران مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of eight weeks resistance training with ginger supplementation on malondialdehyde and body compostion index in type 2 diabetes patients
تأثیر طولانی‌مدت تمرین مقاومتی و مکمل زنجبیل بر شاخص مالون دی‌آلدئید و ترکیب بدن در بیماران دیابت نوع2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between proximal femoral geometry and incidence of proximal femoral fractures
بررسی رابطه ژئومتری پروگزیمال فمور و بروز شکستگی‌های ناحیه پروگزیمال فمور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of acceptance and commitment therapy on subjective well-being among hemodialysis patients: A randomized clinical trial study
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی‌ذهنی بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of honey mouthwash and oral care protocol on weight loss among patients with acute myeloid leukemia undergoing chemotherapy
تأثیرعسل و پروتکل مراقبت دهانی بر کاهش وزن بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد تحت شیمی‌درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between personality traits and migraine headache
ارتباط تیپ‌های شخصیتی با سردرد میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concurrent incident of oral lichen Planus and hyperthyroidsm and hypothyroidism
بررسی هم‌زمانی لیکن پلان دهانی با پرکاری و کم‌کاری تیرویید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of fatigue on electromyography activity of biceps femoris, gastrocnemius and soleus muscles of soccer players
اثرات خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات دو سر رانی، دو قلو و سولئوس فوتبالیست‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties of Persian version of Hypertension Self-Care Profile in patients with high blood pressure
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive value of transcutaneous bilirubinometry on third day of birth in diagnosis of hyperbilirubinemia in term and near-term neonates
بررسی ارزش پیش‌گویی سنجش بیلی‌روبین پوستی روز سوم تولد در تشخیص هایپربیلی روبینمی نوزادان ترم و نزدیک ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of whole body vibration on body fat: A systematic review of past studies
بررسی اثرلرزش عمومی بدن بر میزان چربی بدنی: مروری نظام‌مند بر مطالعات گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Cooperation Networks of Semnan University of Medical Sciences in the Web of Science Database between 2013-2017
بررسی شبکه‌های همکاری علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در پایگاه استنادی علوم بین سال‌های 2017-2013
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2018-9)


A study on the trend of Modified Sequential Organ Failure Assessment ability changes to predict the sequel of patients in internal critical care units
بررسی روند تغییرات توانایی سوفای اصلاح شده در پیش‌بینی سرنوشت بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and performance comparison of lead-free shields and lead shields, in terms of biological effects in nuclear medicine by the comet method
بررسی و مقایسه عملکرد حفاظ‌های ترکیبی با حفاظ‌های سربی از نظر آثار بیولوژیکی در پزشکی هسته‌ای به روش کامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of educational help for parents on reading performance of students with learning disorders of reading
اثربخشی بسته کمک‌آموزشی برای والدین بر بهبود عمل‌کرد خواندن در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری نوع خواندن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stauts and determiants of health services utilization among elderly rural hubitants in the Iraninan population
وضعیت ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت سلامت و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان روستایی ﺷﻬﺮستان سمنان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and molecular identification of antibiotic resistant airborne bacteria at intensive care units
بررسی شیوع و تشخیص ملکولی باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک منتقله توسط هوا در بخش‌های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Arsenic trioxide induction autophagy in human acute promyelocytic leukemia
آرسنیک تری‌اکسید با القاء اتوفاژی سبب مرگ سلول‌های لوکمی پرومیلوسیتی می‌گردد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of p21- and p27-mediated cell cycle arrest in Nalm-6 cells using pan-PI3K inhibitor (Buparlisib)
القاء توقف چرخه سلولی در سلول‌های Nalm-6 متعاقب تیمار با مهارکننده تمام ایزوفرومی P‌I3K (Buparlisib) از طریق افزایش بیان p21 و p27
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of apoptotic and anti-proliferative effects in REH cells upon neurokinin-1 receptor inhibition using Aprepitant
القاء اثرات آپوپتوتیک و ضدتکثیری در سلول‌های REH متعاقب مهار رسپتور نورکینین-1 توسط Aprepitant
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ziziphus jujube Mill., Cynara scolymus L. and and Cichorium intybus L. combination extract on non-alcoholic fatty liver disease in rats
بررسی اثر ترکیب عصاره‌های گیاهان عناب، کنگر فرنگی و کاسنی بر بیماری کبد چرب غیر الکلی در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alum on tongue wound healing in rats
بررسی تاثیر آلوم در ترمیم زخم زبان در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory and antioxidative effects of fluoxetine on neuropathic pain responses in a Rat model of chronic constriction injury
بررسی اثرات ضد التهابی و آنتی‌اکسیداتیو فلوکستین در یک مدل تجربی درد نوروپاتی در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-proliferative effects of new synthesized hydrazone derivatives on breast, colon and hepatic cancer cells
بررسی اثرات مشتقات جدید هیدرازونی سنتز شده روی سلول‌های سرطانی پستان، کولون و کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life and its related factors in Iranian mothers' with a mentally retarded child
کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مادران ایرانی دارای کودک کم‌توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Periodontal disease and some related factors in the Iranian population
بررسی بیماری پریودنتال و برخی عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining validity and reliability of the Persian version of activities-specific balance confidence scale for elderly
تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اعتماد به تعادل ویژۀ فعالیت‎ها در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric assessment of somatic symptoms experiences instrument based on DSM-5
ارزیابی روان‌سنجی ابزار سنجش تجربه علائم اختلال جسمانی مبتنی بر DSM-5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of educational intervention based on social cognitive theory on promoting preventive behaviors of cutaneous leishmaniasis
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌کننده از لیشمانیوز جلدی مبتنی بر مدل یادگیری شناختی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Helicobacter pylori colonization in children with Adenotansillar hypertrophy
کلونیزاسیون هلیکوباکترپیلوری در کودکان با هایپرتروفی آدنوتانسیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between shiftwork with hypercholesterolemia in Isfahan’s Mobarakeh Steel Company staff using random effects and marginalized random effects models
بررسی رابطه نوبت‌کاری با کلسترول بالا در کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان با استفاده از مدل‌های اثرات تصادفی و اثرات تصادفی حاشیه‌ای شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hatha Yoga exercises on quality of life in patients under hemodialysis
تاثیر تمرینات هاتایوگا بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of syntactic comprehension and illness severity in Persian-speaking patients with Parkinson's disease
مقایسه درک نحوی و شدت بیماری در بیماران مبتلا به پارکینسون فارسی‌زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of risk factors for predicting pulmonary embolism using Bayesian networks
تعیین عوامل خطرزا به منظور پیش‌بینی وقوع آمبولی ریه در بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vocal complaints and risk factors in practitioners of speech-language pathology
شکایات صوتی و عوامل خطرساز در شاغلین آسیب‌شناسی گفتار و زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prognostic factors of colorectal cancer based on weibull distribution with nonconstant shape
عوامل پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال براساعوامل پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بر اساس مدل وایبل با پارامتر شکل ناثابتس مدل وایبل با پارامتر شکل ناثابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postoperative net survival of gastric adenocarcinoma at Imam Khomeini hospital in Tehran: Estimating in a relative-survival framework
بقای خالص پس از جراحی بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده در بیمارستان امام‌خمینی تهران: برآورد در چارچوب بقای نسبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of intermittent and continuous injections of oxytocin on labor time and maternal and neonatal outcomes in normal delivery
اثرات تزریق اکسی‌توسین به دو روش مقطعی و مداوم روی مدت زمان لیبر و پیامدهای مادری و نوزادی در زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of acceptance and commitment therapy on the fear of cancer recurrence and post-traumatic growth among patients with breast cancer
اثر‌بخشی درمان پذیرش و تعهد بر ترس از عود سرطان و رشد پس از سانحه در مبتلایان به سرطان پستان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prophylactic effect of misoprostol versus tranexamic acid in conjunction with oxytocin in reduction of post-partum hemorrhage after cesarean sectionin: A randomized clinical trial
مقایسه تاثیر تجویز پیشگیرانه میزوپروستول و ترانگزامیک اسید به همراه اکسی‌توسین در کاهش خونریزی پس از سزارین: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on effectiveness of acceptance and commitment therapy and logotherapy on symptoms of depression, anxiety and stress of women suffering relapsing remitting multiple sclerosis: A randomized controlled trial study
مقایسه اثربخشی معنا‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اضطراب، افسردگی و استرس زنان مبتلا به اسکروز چندگانه نوع عودکننده - فروکش‌کننده: یک مطالعه با کاربندی تصادفی کنترل‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of musculoskeletal disorders in Iranian dentists: A systematic review and meta-analysis
شیوع اختلالات اسکلتی–عضلانی در دندان‌پزشکان ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2018-6)


Physical activity alleviates anxiety but not hippocampal BDNF deficits in morphine abstinent rats
اثرات فعالیت ورزشی بر نارسایی‌های اضطرابی و میزان BDNF هیپوکامپ در موش‌های با سابقه مرفین در مرحله ترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Activity of biofilm genes icaA and icaR in methicillin-resistant Staphylococcus aureus treated with vitamin K in wound specimens
بررسی فعالیت ژن‌های بیوفیلم icaA و icaR استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین تیمار‌شده با ویتامین K در نمونه‌های زخم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating antitumor effect of a novel hydrazide derivative in mammalian mice model
بررسی اثر ضد توموری یک مشتق جدید هیدرازیدی در مدل موشی سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of voluntary exercise on testicular histopathological changes in the offspring of hypothyroid rats
اثر ورزش ارادی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بیضه فرزندان موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی هایپوتیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of estradiol and soy extract administration on pentylenetetrazole induced clonic seizures and serum levels of nitric oxide metabolites in ovariectomized rats
اثر تجویز استرادیول و عصاره سویا بر تشنجات کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول و تغییرات سطح سرمی متابولیت‌های نیتریک اکساید در موش‌های صحرایی اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of academic advisors’ performance perceived by students: A study at health faculty of Semnan University of Medical Sciences
ارزیابی عملکرد اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a Dynamic Model for Periodical Evaluation of Organizations Using DEA Case study: 13 hospitals in Semnan province.
ارا ئه مدلی پویا به منظور ارزیابی دوره‌ای ازبیمارستان‌ها با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها:مطالعه موردی13بیمارستان استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of knowledge, attitude and practice of operating room personnelss in selected hospitals of Iran about radiation protection
بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای منتخب کشور ایران در زمینه حفاظت پرتویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the frequency of short-term complications of percutaneous dilatation tracheostomy and versus surgical tracheostomy: A clinical trial
مقایسه‌ی توزیع فراوانی عوارض کوتاه‌مدت تراکئوستومی از طریق جلد در مقابل تراکئوستومی به روش جراحی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Possible risk factors associated with the CNS relapse in children with acute lymphoblastic leukemia
بررسی عوامل احتمالی مرتبط با عود بیماری در دستگاه عصبی مرکزی در کودکان با تشخیص لوکمی لنفوبلاستیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects 12 weeks group progressive resistance exercise with musical background on gross motor function and participation in activity sports in children with cerebral palsy of spastic
اثیر 12 هفته تمرین مقاومتی فزاینده گروهی با ضمیمه موسیقایی بر کارکرد حرکتی درشت و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی در کودکان فلج مغزی اسپاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of group discussion based on healthy lifestyle on control of hypertension
تاثیر بحث گروهی مبتنی بر سبک زندگی سالم بر کنترل هیپرتانسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining affected factors on survival of kidney transplant in living donor patients using a random survival forest
تعیین عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه در بیماران پیوندی از دهنده زنده با استفاده از مدل جنگل تصادفی بقا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the efficacy of hypnosis and the muscle relaxation in the symptom-relief of premenstrual syndrome
مقایسه اثربخشی هیپنوتیسم و تمرینات آرام‌سازی عضلات در کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of six -week aerobic exercise and consumption of nanocurcumin on TNF-α and memory in 60-65 years old women with metabolic syndrome
تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مصرف نانوکورکومین بر سطوح سرمی TNF-α و حافظه زنان 60- 65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Test-retest reliability of home-screening falling test for people with Parkinson's disease
پایایی آزمون- بازآزمون ابزار غربالگری زمین‌خوردن در منزل در افراد مبتلا به پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between interleukin 10 polymorphisms (-592C/A and - 819 C/T) with response to treatment in Iranian patients with hepatitis C virus
بررسی رابطه بین پلی‌مورفیسم‌های C/A 592-، C/T819- اینترلوکین 10 با پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes and incidence of abnormal uterine bleeding patterns in women with the history of cesarean section and vaginal delivery
مقایسه علل و میزان بروز الگوهای غیرطبیعی خونریزی رحمی در خانم‌های دارای سابقه سزارین با زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between primitive reflexes and fine motor skills in children with specific learning disorders
بررسی ارتباط بین تداوم رفلکس‌های اولیه و مهارت‌های حرکتی ظریف در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of foot reflexology massage on physiological indices in patients with acute myocardial infarction
تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of whole body vibration with different frequencies on blood lactate during recovery phase after exhaustive exercise
اثر ویبریشن کل بدن با فرکانس‌های متفاوت بر لاکتات خون در دوره ریکاوری پس از ورزش وامانده‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors of placenta previa in the second and third trimester of pregnancy
بررسی عوامل خطر بروز جفت سر راهی در سه ماهه دوم و سوم بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of phonological awareness skills in children with autism spectrum disorders
الگوی مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی در کودکان طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing anthropometric indices changes and related factors in patients under methadone maintenance therapy
بررسی تغییرات شاخص‌های تن‌سنجی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت درمان نگه‌دارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of socio-economic and menstrual-reproductive factors related to estimated risk of affecting to breast cancer in the Iraninan woman
بررسی ارتباط عوامل اقتصادی- اجتماعی و قاعدگی- تولید مثلی با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does mothers' health literacy affect their children's quality of life?
آیا سواد سلامت مادران کیفیت زندگی کودکان آن‌ها را متاثر می‌سازد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life of mothers of children with cancer in Iran
بررسی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes and attempts methods of suicide in the Iranian pepole during 2001-2014: A Systematic Review and Meta-analysis study
بررسی علل و شیوه‌های اقدام به خودکشی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۳–۱۳۸۰: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2018-4)


Determining and prioritizing indicators of public health coverage in Iran: A qualitative study
تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های دستیابی به پوشش همگانی سلامت در ایران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of "Iran's health system evolution plan" and "tariff change" on financial performance of para-clinic units in a big tertiary hospital in Iran
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه‌گذاری بر اساس کتاب ارزش‌های نسبی بر عمل‌کرد اقتصادی واحدهای پاراکلینیک: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Model for the relationship between sexual function and social determinants of health: Path Analysis
مدل ارتباطی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با عملکرد جنسی زنان در سنین باروری: تحلیل مسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of some individual and social factors on relapse intervals in bipolar disorder:Bayesian analysis of log-skew-normal accelerated failure time model
شناسایی برخی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با فواصل زمانی عود در مبتلایان به اختلال دوقطبی: تحلیل بیزی مدل زمان شکست شتابیده لگ نرمال چوله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of midwifery counseling based on solution-focused approaches on fear of childbirth
اثربخشی مشاوره مامایی با رویکرد راه حل محور بر ترس زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A model for utilizing social determinants of health approach by faculty members
بررسی الگوی ترویج و کاربست مولفه‌های اجتماعی سلامت ویژه عضو هیات علمی دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Iranian household financial participation in the health system: Decomposition of the concentration index approach
تحلیل مشارکت مالی خانوارهای ایرانی در نظام سلامت از طریق تجزیه ضریب تمرکز توزیع مخارج درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social determinants of intimate partner violence among Iranian pregnant women
تعیین‌کننده‌های اجتماعی خشونت علیه زنان باردار توسط همسر در شهرستان همدان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Older adults experiences of online social interactions: A phenomenological study
تجربیات سالمندان از تعاملات اجتماعی آنلاین: یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitudes toward drugs abuse and some related factors among Iranian high school students
نگرش به مواد مخدر و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediating role of social support on the relation between social capital and satisfaction with self-care program in patients referring to cardiac rehabilitation centers
نقش واسط حمایت اجتماعی در ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت‌مندی از برنامه خودمراقبتی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز بازتوانی قلب و عروق اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of sexual dysfunction and some related factors among Iranian rural women
بررسی شیوع و برخی عوامل مرتبط با اختلال عملکرد جنسی در زنان روستایی مراجعه‌کننده به خانه‌های بهداشت روستایی شهرستان نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between marital and occupational satisfaction in the Iranian health center employees
بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گرمسار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of occupational stress and associated burnout among locomotive drivers in Iran
ارزیابی سطح استرس شغلی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در لکوموتیورانان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Catastrophic health expenditures and impoverishment in the households receiving expensive interventions before and after health sector evolution plan in Iran: Evidence from a big hospital
مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت در خانوارهای دریافت‌کننده مداخلات گران‌قیمت: بررسی میدانی در یک بیمارستان بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of educational program based on prototype willingness model on preventing and decreasing anabolic-androgenic steroids among male bodybuilders
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل تصورات و تمایلات در پیشگیری و کاهش مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین مردان بدن‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social and psychological capital and its relation with academic achievement among medical sciences students of Semnan university of medical sciences, Semnan, Iran
سرمایه‌های اجتماعی و روان‌شناختی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between information literacy, Internet addiction and general health of an Iranian medical students
رابطه سواد اطلاعاتی، اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive disorders and some associated social factors in elderly pepole
بررسی اختلالات شناختی و برخی عوامل اجتماعی مرتبط در سالمندان شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social factors affecting the sexual experiences of women faced with infertility: A qualitative study
عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر تجربیات جنسی زنان مواجه با ناباروری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The gap between the service quality and patients’ expectations in Amir-al-momenin hospital of Semnan University of Medical Sciences in 2016, Semnan, Iran
انتظارات و ادراک بیماران از کیفیت خدمات بستری در بخش‌های زنان و زایمان و کودکان بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر سمنان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between depression and knowledge about diabetes with the amount of self-care in patients with type 2 diabetes
رابطه افسردگی و آگاهی از دیابت با میزان خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Food security and related economic factors in rural elderly women
امنیت غذایی و عوامل اقتصادی مرتبط با آن در زنان سالمند روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of life style modification on adherence to diet and hypertension in hypertensive patients
اثر برنامه آموزشی تعدیل سبک زندگی بر تبعیت از رژیم غذایی و فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties of the adherence questionnaire in patients with chronic disease: A mix method study
طراحی و روان‌سنجی پرسش‌نامه تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به بیماری مزمن: یک مطالعه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2018-1)


A case of acute scrotum caused by Henoch-Schonlein Purpura
یک مورد اسکروتوم حاد ناشی از پورپورای هنوخ شوئن لاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Speecand language characteristics in ataxic dysarthria with vitamin E deficiency
ویژگی‌های گفتار و زبان در دیزارتری آتاکسیک ناشی از کمبود ویتامین E
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aqueous extract of Frankincense increases the expression of Camk4 gene in PC12 and B65 cell lines
عصاره آبی کندر بیان ژن Camk4 را در رده‌های سلولی PC12 و B65 افزایش می‌دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parametric and semi parametric survival analysis of patients with lung cancer
تحلیل بقای پارامتری و نیمه‌پارامتری بیماران مبتلا به سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, expression and purification of Escherichia coli modified phytase
کلونینگ، بیان و تخلیص فیتاز تغییریافته اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of chrysin in combination with 5-fluorouracil on azoxymethane- induced colon cancer in mice
اثرات کریسین در ترکیب با 5- فلورواوراسیل بر سرطان کولون القا‌شده با آزوکسی‌متان در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, expression, purification and antigenicity of antigenic region of MOMP protein from Chlamydia trachomatis
کلون، بیان، تخلیص و بررسی آنتی‌ژنیسیته نواحی آنتی‌ژنیک پروتئین MOMP کلامیدیا تراکوماتیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-term effects of supplementation of coenzyme Q10 on humoral immune response to high intensity intermittent exercise in male soccer players
تاثیر کوتاه‌مدت مکمل‌ یاری کوآنزیم 10Q بر پاسخ ایمنی هومورال به فعالیت‌های ورزشی شدید در بازیکنان فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and production of the monomer form of recombinant streptavidin and appraisal of it`s binding affinity to biotin
کلونینگ و تولید فرم مونومر استرپتاویدین نوترکیب و ارزیابی اتصال آن به بیوتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual evoked potential frequency content: Effect of lysolecithin induced demyelination in rat optic chiasm
بررسی محتوای فرکانسی پتانسیل برانگیخته بینایی و اثر القای دمیلیناسیون در کیاسمای بینایی بر آن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep quality and its causes and consequences from the perspectives of students residing in the dormitories of school of health: A cross –sectional study in Semnan university of medical sciences in 2016
ارزیابی کیفیت خواب و علل و پیامدهای مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the awareness of dental patients about the patient's bill of rights: A cross-sectional study in dental clinic of Semnan university of medical sciences in 2016
بررسی میزان آگاهی بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان درباره منشور حقوقی بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of protein-protein interactions network based on differentially expressed genes in cerebrospinal fluid for multiple sclerosis
آنالیز شبکه برهمکنش پروتئین - پروتئین بر اساس ژن‌های تغییر بیان یافته در مایع مغزی نخاعی برای بیماری مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of multilayer perceptron neural network based on wrapper algorithm, discriminant analysis and logistic regression in determining risk factors of type 2 diabetes
مقایسه عملکرد روش‌های شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه مبتنی بر الگوریتم wrapper، تحلیل ممیزی و رگرسیون لجستیک در تعیین عوامل خطر دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The development a homophone nonword visual memory task and the determination of its validity and reliability in school age children
طراحی آزمایه حافظه بینایی ناکلمات هم‌آوا و تعیین روایی و پایایی آن در کودکان دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of coping skills training program on immune system and pain in breast cancer patients
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با استرس بر سیستم ایمنی و میزان درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short term effect of total body vibration on neuromuscular function of hands in healthy non-athlete subjects
اثر کوتاه مدت ارتعاش کلی بدن بر روی عملکرد عصبی عضلانی دست در افراد سالم غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Number of mortality, chronic obstructive pulmonary disease and acute myocardial infarction due to exposure to sulfur dioxide in Tehran, during 2005-2014
بررسی تعداد موارد مرگ‌ و میر، بیماری انسداد مزمن ریوی و انفارکتوس میوکاردیال حاد ناشی از مواجهه با آلاینده‌ دی اکسید گوگرد در شهر تهران طی سال‌های 93-84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of validity and reliability of the Persian version of the 9-item Berg balance scale in elderly people
روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون کوتاه تعادل برگ [نه موردی] در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of whey protein supplementation after high intensity eccentric contraction on liver enzymes in non athletic young men
اثر مکمل سازی پروتئین وی متعاقب انقباض های برونگرای شاثر مکمل‌سازی پروتئین وی متعاقب انقباض‌های برونگرای شدید بر آنزیم‌های کبدی در مردان جوان غیرورزشکاردید بر آنزیم های کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of gestational weight gain with cesarean delivery risk, low birth weight and preterm labor in underweight women
بررسی ارتباط بین افزایش وزن دوره بارداری با خطر زایمان سزارین، وزن کم هنگام تولد و زایمان زودرس در زنان لاغر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of dynamic and static balance status in childern with specific learning diability and normal childern
مقایسه وضعیت تعادل استاتیک و دینامیک در کودکان با اختلال یادگیری خاص و کودکان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2017-10)


Study of deictic gesture in normally developing Persian- speaking children between 12 to 18 months old: a longitudinal study
بررسی روند رشد حرکات بیانگر مستقیم در کودکان فارسی زبان طبیعی از 12 تا 18 ماهگی: یک مطالعه‌ی طولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of maternal separation stress on glucose homeostasis in pubertal male rats
اثرات استرس جداسازی از مادر در دوران شیر‌خوارگی بر هومئوستاز گلوکز در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of real time PCR for detection of clinical isolates of Staphylococcus aureus and methicillin-resistance strains based on melting curve analysis method
ارزیابی روش تشخیصی Real Time PCR مبتنی بر آنالیز منحنی ذوب جهت تشخیص ایزوله‌های بالینی استافیلوکوک اورئوس و ژن عامل مقاومت به متی‌سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients´ attitude and feeling toward the presence of rehabilitation students in educational clinics
نگرش و احساس بیماران مراجعه‌کننده نسبت به حضور دانشجویان توان‌بخشی دردر مانگاه‌های آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiological study of toxoplasmosis in females for pre-marriage evaluation
سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان در آستانه ازدواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of eight weeks resistance training and ginger supplementation on glycosylated hemoglobin index in type 2 diabetes patients
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian spatiotemporal model for detecting of active areas in brain for analyzing of fMRI data
مدل مکانی زمانی بیزی برای تعیین نواحی فعال مغز در تحلیل داده‎های fMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution and pattern of rheumatologic disorders: The two-years study of patients referred to rheumatology clinic in Semnan (2011-14)
توزیع و الگوی ابتلا به اختلالات روماتولوژی: بررسی سه ساله بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک روماتولوژی شهر سمنان (93-1391)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of specific immunotherapy along with medication on quality of life in allergic rhinitis patients
اثر ایمونوتراپی اختصاصی به همراه درمان دارویی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of acoustic parameters among normal Persian speaking adults
بررسی شاخص‌های آکوستیک صدای بزرگسالان طبیعی فارسی زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation between sleep quality and balance in students with sleep deprivation
بررسی ارتباط کیفیت خواب با تعادل در دانشجویان در معرض محرومیت از خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of type and concentration of dry matter and final pH of fermentation on biochemical, microbial and sensory properties of probiotic dough
اثرات نوع و غلظت ماده خشک و pH نهایی تخمیر بر ویژگی‌های بیوشیمیایی، میکروبی و حسی دوغ پروبیوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and associated risk factors of otitis media in an Iranian primary school children
بررسی و تعیین شیوع التهاب گوش میانی و عوامل خطر مرتبط با آن در کودکان ورودی به مقطع دبستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of protein network of proteins in cardiovascular disease
بررسی شبکه پروتئینی پروتئین‌‌های دخیل در بیماری قلبی-عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of prostate cancer biomarker using optical nanobiosensor based on gold nanoparticle
تشخیص بیومارکر سرطان پروستات با استفاده از نانوزیست حسگر نوری مبتنی بر نانوذرات طلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between sucking behaviors and speech sound disorders in children 3 to 5 years old
بررسی رابطه عادات مکیدن با اختلالات صدای گفتاری در کودکان 3 تا 5 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the dentists’ knowledge on dental trauma
بررسی میزان آگاهی و دانش دندان‌پزشکان از ترومای دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenol removal from aqueous solutions by nanoporous MCM-41 silica adsorbent modified with diamine group
حذف فنل از محلول‌های آبی توسط جاذب نانوحفره سیلیکایی MCM-41 اصلاح‌شده با گروه‌های آلی دی‌آمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of cesarean section and its related factors among multiparous in Tehran province, Iran
شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان چندزا در استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of blood levels of vitamin D in women with breast cancer and its correlation with prognostic markers
بررسی سطح خونی ویتامین د در زنان مبتلا به سرطان پستان و رابطه آن با مارکرهای معرف پیش‌آگهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on factors influenicng research performance in Iranian Universities of Medical Sciences during 2000-2016
مروری بر عوامل موثر بر پژوهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران طی سال‌های (1395 – 1379)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of T lymphocytes and natural killer cells in pathogenesis of chronic viral hepatitis
نقش لنفوسیت‌هایT و سلول‌های کشنده طبیعی در پاتوژنز هپاتیت مزمن ویروسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2017-6)


Effects of high intensity interval training and ginger supplement on some antioxidant markers, cardio –respiratory fitness and body mass index in overweight women
اثر تمرین تناوبی شدید و مکمل زنجبیل بر برخی از شاخص‌های ضد اکسایشی سرم، آمادگی قلبی - تنفسی و شاخص توده بدنی زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does applying pulsed electromagnetic field on the lumbopelvic area of postmenopausal women with osteoporosis affect the motoneuron activities of soleus and gastrocnemius muscles? An emphasis on the H-reflex recruitment curve changes
آیا اعمال میدان الکترومغناطیس پالسی در ناحیه کمری-لگنی زنان یائسه استئوپروتیک، بر فعالیت نورون‌های حرکتی عضلات سولئوس و گاستروکنمیوس موثر است؟ با تأکید بر بررسی تغییر منحنی فراخوانی رفلکس H
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of patellar taping versus patellar bracing with exercise therapy on pain and level of function in females with patellofemoral pain syndrome
مقایسه اثربخشی چسب‌زنی کشکک و بریس کشکک همراه با برنامه تمرین‌درمانی بر میزان درد و سطح عمل‌کرد زنان مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adrenalectomy and glucocorticoid inhibition prevent the beneficial effects of voluntary exercise on fear memory and hippocampal neural counting in rats
مهار تولید گلوکوکورتیکوئیدها و برداشتن غده فوق کلیوی مانع اثرات مثبت ورزش بر حافظه ترس و تعداد نرون‌های هیپوکمپ در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی می شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Voluntary exercise and estrogen replacement ameliorate the impairment of fear memory and decrease in the number of neurons in the hippocampus induced by ovariectomy in rats
اثرات ورزش ارادی و تزریق استروژن بر اصلاح نارسایی حافظه ترس و کاهش نورونهای هیپوکمپ ناشی از برداشته شدن تخمدان در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of forced treadmill exercise during the induction of morphine dependence on the severity of physical and psychological dependence in morphine-dependent rats
اثر ورزش اجباری تریدمیل در طول القای وابستگی به مورفین بر نشانه‌های وابستگی فیزیکی و روانی در موش‌های صحرایی وابسته به مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of 5HT1A receptor on potentiation of field potentials in dentate gyrus of pentylenetetrazol -kindled rats
بررسی نقش گیرنده‌های 5-HT1A بر تقویت سیناپسی طولانی‌مدت مسیر پرفورنت به شکنج دندانه‌دار در مدل صرعی کیندلینگ در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of berberine on cancer cell viability of chronic lymphocytic leukemia patients in in vitro
اثر بربرین بر بقای سلول‌های سرطانی خون محیطی بیماران مبتلابه لوسمی لنفوئیدی مزمن در In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of noise pollution from motor vehicles in Iran: A cross-sectional study in 2014
ارزیابی میزان تولید صدا از وسایل نقلیه موتوری در ایران: یک مطالعه مقطعی- زمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of association between PstI polymorphism in the 3' flanking region of the apolipoprotein AI gene and serum lipids levels in an Iranian population
عدم ارتباط بین پلی‌مورفیسم PstI در ناحیه مجاور'3 ژن آپوAI و سطح سرمی لیپید در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory effect of luteolin on MKN-45 tumorg gastric cells: The role of nucleoside-diphosphate kinases, cofilin and actin proteins
اثر لوتئولین در مهار رشد سلول‌های MKN45 تومور معده: نقش پروتئین‌های کافلین، اکتین و نوکلئوتید دیفسفات کیناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of educational intervention impact on pregnant women for promote preventive behaviors of influenza H1N1:using health belief model
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌کننده از آنفلوانزای نوع A در زنان باردار: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors associated with incidence of type II diabetes in pre-diabetic women using Bayesian Model Averaging
عوامل مرتبط با بروز دیابت نوع دو در زنان پیش‌دیابتی با استفاده از مدل متوسط بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of brain stem glioma tumor grade based on MRI findings using support vector machine
رده‌بندی درجه تومور گلیومای ساقه مغز بر اساس یافته‌های MRI با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protein-protein interaction network analysis of major depression disorder via proteomic approach from cerebrospinal fluid sample
بررسی شبکه برهم کنش پروتئینی اختلال افسردگی ماژور با استفاده از اطلاعات پروتئومیکی مایع مغزی-نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties of Persian version the self-efficacy for exercise scale for older adults
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of knee exercises versus combined knee and hip exercises in treatment of patellofemoral pain: A randomized clinical trial
اثربخشی تمرینات زانو و ترکیب تمرینات زانو و ران در درمان درد کشککی-رانی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of lower limb muscles strength and flexibility with pain and function in females with Patellofemoral Pain
ارتباط قدرت و انعطاف‌پذیری عضلات اندام تحتانی با درد و عملکرد در زنان مبتلا به درد کشککی-رانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cognitive - emotional determinants of sexual high-risk behaviors amongst youth: An application of prototype willingness model
مقایسه تعیین‌کننده‌های شناختی- رفتاری رفتارهای پرخطر جنسی در جوانان: کاربرد مدل Prototype Willingness
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid stabilization of implicit motor memory after learning
تثبیت سریع حافظه حرکتی پنهان بعد از یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of adiponectin in patients with end-stage renal failure
نقش آدیپونکتین در بیماران مرحله پایانی نارسایی کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of vitamin D deficiency among pregnant women in Iran: A systematic review and meta-analysis
شیوع کمبود ویتامین D در زنان باردار ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2017-4)


Exploring challenges of living after heart transplantation in heart recipients in Iran
چالش‌های زندگی بعد از پیوند در دریافت‌کنندگان پیوند قلب در ایران: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological - histopathological status of gynecological cancers in Iranian population: A 9-year study
وضعیت اپیدمیولوژیک – هیستوپاتولوژیک سرطان‌های ژنیکولوژیک در سمنان: یک مطالعه 9 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of counseling and nursing care services centers in reduceing work lads of hospitals,: A qualitative study
نقش‌ مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در کاهش بار کاری بیمارستان‌ها: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the spiritual care training on anxiety reduction in home caregivers of the elderly with Alzheimer disease
تاثیر آموزش مراقبت معنوی بر کاهش اضطراب مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the mean alteration trends and validation of nine equivalents of nursing manpower use score in medical patients of intensive care units
بررسی روند تغییرات میانگین و اعتبار نمرات معادله نه برای نیروی انسانی مورد نیاز پرستاری در بیماران داخلی بخش‌های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of training and post discharge follow-up on self- care behavior of patients with ischemic heart disease
تاثیر آموزش و پیگیری پس از ترخیص بر رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Upper extremity motor function and hand muscular power in patients with stroke: A pilot study
بررسی وضعیت عملکرد حرکتی اندام فوقانی و قدرت عضلانی دست در بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه پایلوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sensory stimulation on respiratory function of patients undergoing mechanical ventilation
بررسی تاثیر تحریکات حسی بر عملکرد تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of lavender essential oil inhalation on nurses’ job stress
تاثیر رایحه اسطوخودوس بر تنش شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The approach and function of university students to research process: A cross sectional study
نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به فرایند پژوهش: یک مطالعه مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutrition status and its relationship with depression in elderly pepople
وضعیت تغذیه‌ای و ارتباط آن با افسردگی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of problem-focused coping strategies on the quality of life in family caregivers of hemodialysis patients
تاثیرآموزش مهارت‌های مقابله‌ای مسئله محور بر کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a sedation guideline on the duration of mechanical ventilation and length of stay in intensive care unit
تاثیر دستورالعمل آرام‌سازی بر مدت زمان اتصال به دستگاه تهویه مکانیکی و طول مدت اقامت بیمار در بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of parametric and semi-parametric methods for estimation of the parameters in frailty models in order to investigation effective factors in survival of the dental implants placement
مقایسه روش‌های پارامتری و نیمه‌پارامتری در برآورد پارامترهای مدل شکنندگی در مطالعه بررسی عوامل موثر بر بقا ایمپلنت‌های کاشته شده در دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between islamic fasting and quality of life, physical disability, disease activity and depression in patients with rheumatoid arthritis
ارتباط روزه‌داری اسلامی با کیفیت زندگی، ناتوانی فیزیکی، فعالیت بیماری و افسردگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Caregiver burden and related factors in nursing students
فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body composition and anthropometric indices in pre- and postmenopausal women with breast cancer
ترکیب بدن و شاخص‌های آنتروپومتریک در زنان غیریائسه و یائسه مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of aerobic and anaerobic exercise effects on depression and anxiety in students
مقایسه تاثیر ورزش هوازی و بی‌هوازی بر افسردگی و اضطراب دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of age, gender and task on speech rate of Farsi speakers
تاثیر سن، جنسیت و تکلیف بر سرعت گفتار فارسی زبانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors for genital wart in men
بررسی عوامل خطر مرتبط با بیماری زگیل تناسلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring effective factors in the implementation of neonatal pain management from of nurse’s perspectives in neonatal intensive care unit: a content analysis
تبیین عوامل موثر در اجرای مدیریت درد نوزادان از دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان: تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of work during studying from the perspective of nurses: A qualitative study with content analysis approach
چالش‌های کار دانشجویی از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined effect of eight weeks high intensity resistance training with ginger supplementation on waist to hip ratio, body composition and body mass in obese women
تاثیر ترکیبی هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل زنجبیل بر نسبت دور کمر به باسن ، ترکیب بدن و توده بدن زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postpartum weight retention and its relation with depression
بررسی وضعیت بازگشت وزن پس از زایمان و ارتباط آن با افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of folic acid overdose on the histomorphometric indices of pancreatic tissue in NMRI mice embryo
تأثیر مقدار بیش از حد لازم فولیک اسید روی شاخص‌های هیستومورفومتریک بافت پانکراس جنین موش، نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-acetylcholine esterase activity of aqueous extract of lavandula angustifolia and its toxicity effect on HepG2 cell line
بررسی اثر آنتی استیل کولین استرازی و توکسیسیتی عصاره آبی اسطوخدوس روی رده سلولی HepG2 کبدی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating survival rate of kidney transplants by using data mining
تخمین میزان بقاء پیوند کلیه با استفاده از داده کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2017-1)


A rare case of small bowel obstruction
یک مورد نادر از انسداد روده باریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Joint prediction of occurrence of heart block and death in patient with myocardial infarction with artificial neural network model
پیش‌بینی توام رخداد بلوک قلبی و مرگ در بیماران انفارکتوس میوکارد با مدل شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of dietary conjugated linoleic acid on oxidation markers and antioxidant defenses in rats with colorectal cancer
بررسی اثرات رژیم غنی شده با اسید لینولئیک کونژوگه بر فاکتورهای ‌اکسیدان و آنزیم های آنتی اکسیدان در رت‌های مبتلا به سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Beberine on the survivin gene expression in peripheral blood mononuclear cell of chronic lymphocytic leukemia patients in vitro
مطالعه اثر داروی بربرین بر بیان ژن Survivin در بیماران لوسمی لنفوسیتی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inter-rater reliability of the modified Tardieu scale for the assessment of knee extensor spasticity in patient with multiple sclerosis
بررسی پایایی بین دو آزمونگر مقیاس اصلاح‌شده تاردیو در ارزیابی اسپاستی‌سیته بازکننده‌های زانو در بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of self-management program and telephone follow up on medical adherence in patients with ischemic heart disease
تاثیر برنامه خود‌تدبیری و پیگیری تلفنی بر تبعیت از رژیم دارویی ِبیماران ایسکمیک قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of phylogenetic diversity among Eschereshia coli isolates recovered from hospitalized patients
بررسی تنوع فیلوژن‍تیکی ایزوله‌های کلینیکی اشرشیاکلی به‌دست آمده از بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of situational and heart focused anxiety in patients with coronary artery disease before angiography
بررسی اضطراب موقعیتی و اضطراب متمرکز بر قلب در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر قبل از انجام آنژیوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of parental knowledge, attitudes and practices in preschool children on importance of primary teeth and some related factors among subjects attending Semnan University of Medical Sciences dental clinic
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عمل‌کرد والدین کودکان پیش‌دبستانی در زمینه اهمیت حفظ دندان شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and construction of fusion genes hspX and tb10.4 from Mycobacterium tuberculosis in a cloning vector
طراحی و ساخت کلونینگ وکتور حاوی قطعه فیوژنی دو ژن hspX و tb 10.4 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expansion of umbilical cord blood hematopoietic stem cells on biocompatible nanofiber scaffold as co-culture with bone marrow derived mesenchymal stem cells
تکثیر سلول‌های بنیادی خون‌ساز خون بند ناف بر روی بسترهای نانوالیاف زیست سازگار به صورت هم‌کشتی با سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploration of adjustment in hemodialysis patients: Qualitative content analysis
تبیین سازگاری در بیماران تحت همودیالیز: تحلیل محتوی کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive effects of aqeous extract Launaea acanthodes gum in mice
ارزیابی اثرات ضد دردی محیطی و احشایی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of stabilizer mixture on physical stability of non-fat Doogh, an Iranian traditional drink
بررسی اثر مخلوطی از پایدارکننده‌ها‌ بر روی پایدارسازی فیزیکی دوغ بدون چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different levels of Aloe Vera gel on some of hematological, biochemical and immunological parameters in the chicken model
اثرات سطوح مختلف ژل آلوئه‌ورا بر برخی فراسنجه‌های هماتولوژی، بیوشیمایی و ایمنولوژیکی در مدل جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability and predictive validity of outcome at discharge of Glascow coma scale in an intensive care unit population
ارزیابی پایایی و روایی پیش‌بینی پیامد ترخیص از بیمارستان معیار کمای گلاسکو در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of repetition of long sentences skill in Persian-speaking multiple sclerosis patients and healthy subjects
مقایسه‌ی مهارت تکرار جملات طولانی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس و افراد طبیعی فارس زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Balance control and weight bearing asymmetry under different levels of cognitive demands in stroke patients
کنترل تعادل و وزن‌گذاری نامتقارن تحت سطوح مختلف بار شناختی در بیماران مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between sway parameters of center of pressure in static and dynamic balance indices with eyes closed after four weeks static warm up in skilled gymnast athletes
بررسی پارامترهای نوسان مرکز فشار در تکلیف تعادلی ایستا و پویا با چشم بسته پس از چهار هفته گرم کردن ایستا در ورزشکاران ژیمناست ماهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of treadmill grade and speed on medial gastrocnemius muscle activity in chronic stroke patients
تأثیرات شیب و سرعت تردمیل بر فعالیت عضله گاستروکنمیوس داخلی در بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 10 weeks endurance exercise on mRNA expressions of angiogenesis factors of skeletal muscle following myocardial infarction in rats
اثر ده هفته فعالیت استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتورهای درگیر در فرایند آنژیوژنز عضله اسکلتی پس از انفارکتوس قلبی در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of endurance training and six weeks of ginseng supplementation on serum vascular endothelial growth factor and platelet-derived growth factor in unathletes female students
اثر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل جینسینگ بر فاکتورهای رشد اندوتلیال عروق و مشتق از پلاکت در سرم دانشجویان زن غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of regular physical activity on levels of nesfatin-1, neuropeptideY and cortisol in obese men
تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سطوح نسفاتین-1، نوروپپتیدY و کورتیزول در مردان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of eight weeks aerobic exercise with consumption of nettle extract on hs-CRP in inactive middle-aged women with type II diabetes
تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل گزنه بر سطح hs-CRP زنان غیر فعال مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 12 weeks resistant training on MTNR1B gene expression in the pancreas and glucose and insulin levels in type 2 diabetic rats
تاثیر 12 هفته تمرینات مقاومتی بر بیان ژن MTNR1B در پانکراس و سطوح انسولین و گلوکز رت‌های دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of concurrent exercise training on the oxidative stress biomarkers concentration in elderly men
تاثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر غلظت بیومارکرهای استرس اکسایشی در مردان مسن غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Faculty viewpoints about factors influencing research performance: A qualitative study in Semnan University of Medical Sciences
تبیین عوامل موثر بر پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی: یک مطالعه کیفی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pain control with lavender essential oil
کنترل درد با اسانس اسطوخودوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gastrointestinal cancers in Iran: Iranian scientists approach to gastrointestinal cancers researches in international databases
سرطان دستگاه گوارش در ایران: روند پژوهش‌های محققان ایرانی در پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2016-11)


Efficiency of electrocoagulation process coupled with UV/H2O2 to remove the orange reactive dye 122 from wastewater of textile industries
بررسی کارایی فرآیند کوپل الکتروکواگولاسیون با UV/H2O2 به‌منظور حذف رنگ‌زای راکتیو نارنجی 122 از فاضلاب صنایع نساجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of industrial development on the health risk level caused by heavy metals in drinking water resources: A case study of Semnan province
تاثیر توسعه صنعتی بر میزان خطر سلامت ناشی از وجود فلزات سنگین در منابع آب شرب: یک مطالعه موردی استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of cephalexin using green montmorillonite loaded with TiO2 nanoparticles in the presence potassium permanganate from aqueous solution
بررسی حذف سفالکسین از محیط‌های آبی با استفاده از مونت موریلونیت سبز بارگذاری شده با نانوذرات TiO2 در حضور پرمنگنات پتاسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of bioelectrochemical process using steel wool and carbon cloth electrodes to remove phenol in the aquatic environment
مطالعه کارایی فرآیند بیوالکتروشیمیایی دارای الکترودهای استیل اسفنجی و کربن پارچه‌ای به منظور حذف فنل در محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Replacement of lemon juice wastes instead of strong inorganic acids in production of silica from rice husk and efficiency of produced adsorbents in removal of cadmium from aqueous solutions
جایگزینی زائدات آبلیمو به جای اسیدهای معدنی قوی در تولید سیلیکا از شلتوک برنج و کارآیی جاذب‌های تولید شده در حذف کادمیوم از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on trend changes of drinking groundwater resources quality: A case study in Lordegan
بررسی روند تغییرات کیفیت منابع آب آشامیدنی زیرزمینی: یک مطالعه‌ی موردی در لردگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurment and assessment of concentration of heavy metal (Hg, Cd, Pb) in canned tuna fish distributed in Mazandaran province of Iran in 2014-2015
اندازه‌گیری و ارزیابی فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب) در کنسروهای ماهی عرضه شده در استان مازندران: 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Degradation of sulfathiazole antibiotics in aqueous solutions by using zero valent iron nanoparticles and hydrogen peroxide
تجزیه آنتی‌بیوتیک سولفاتیازول در محیط‌های آبی با استفاده از نانوذره آهن صفر و پراکسیدهیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic degradation of diazinon using Zno/TiO2 nano-photocatalysts
بررسی حذف دیازینون با روش نانوفتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم-اکسید روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium removability from aqueous solutions using TiO2 nano photocatalytic compound and rice husk silica
بررسی قابلیت حذف آلودگی کادمیوم از محلول‌های آبی با کاربرد ترکیبی نانوفتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم و سیلیکای شلتوک برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of corrosion and scaling potential of drinking water resources in Noor city (Iran) by using stability indices
بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری منابع آب آشامیدنی شهرستان نور با استفاده از شاخص‌های پایداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of health and hydrogeochemical parameters of Karst water resources in Golestan Province (Iran)
بررسی پارامترهای کیفیت بهداشتی و هیدروژئوشیمیایی منابع آب کارست استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of novel methods in environmental and health hazardous pollutants removal using nanophotocatalysts
کاربرد روش‌های نوین حذف آلاینده‌های خطرناک زیست‌محیطی و بهداشتی با استفاده از نانوفتوکاتالیست‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2016-10)


Realtion between the voice disorder and the quality of life in patients with multiple sclerosis
بررسی رابطه بین اختلال صوت بر شاخص کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between sensory processing and motor skills in children with cerebral palsy
بررسی ارتباط میان پردازش حسی و مهارت‌های حرکتی در کودکان فلج مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of whole body vibration on concentric torque of ankle invertor and evertor muscles in people with functional ankle instability
اثر ویبراسیون عمومی بدن بر میزان گشتاور کانسنتریک عضلات اینورتور و اورتور مچ پا در افراد مبتلا به بی‌ثباتی عمل‌کردی مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of glucosamine compounds phonophoresis in knee osteoarthritis
بررسی تاثیر فونوفورزیس ترکیبات گلوکزآمین در استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of voice problems on emotions, job performance, social and communicative abilities of primary school teachers
تاثیر مشکلات صوتی بر عواطف، عمل‌کرد شغلی، توانایی‌های ارتباطی و اجتماعی معلمان ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different walking speed on ankle muscle onset timing in middle-aged healthy adults
تاثیرات سرعت‌های مختلف راه‌رفتن بر زمان وارد عمل شدن عضلات مفصل مچ پا در افراد میانسال سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between abdominal muscle activity and pain, disability and fear of movement during standing postural tasks in females with chronic nonspecific low back pain
بررسی ارتباط بین سطح فعالیت عضلات شکمی و شاخص‌های درد، ناتوانی و ترس از حرکت طی تکالیف پاسچرال ایستاده در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

sonography of the abdominal muscles thickness during rest and contraction before and after food consumption
سونوگرافی ضخامت عضلات شکمی در حالت استراحت و انقباض قبل و بعد از مصرف غذا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2016-9)


Factors associated with preterm birth in Tehran province using multilevel logistic regression model
بررسی عوامل ﻣﺆثر بر تولد نارس در استان تهران با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چندسطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different concentration of Zattariamultiflora essence on immunity system of broilers
ارزیابی اثر افزودن غلظت‌های متفاوت اسانس گیاه آویشن شیرازی به جیره بر سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Kligman-Willis’s triple combination therapy on quality of life in female melasma patients
بررسی اثر درمان ترکیبی سه دارویی کلیگمن- ویلیس بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ملاسما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cancer cell detection using electrochemical nanobiosensor based on graphene / gold nanoparticle
تشخیص سلول‌های سرطانی با استفاده از نانوزیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر گرافن / نانوذرات طلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different doses of manganese on lead poisoning in the kidney of adult male mice
اثرات دوزهای مختلف منگنز بر مسمومیت ناشی از سرب در کلیه موش‌های نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The importance of radiography after reduction of anterior shoulder dislocation
بررسی اهمیت رادیوگرافی پس از جااندازی دررفتگی قدامی شانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of validity and reliability of the Bayley scales in infant and toddler development
تعیین اعتبار و روایی آزمون مقیاس‌های تکاملی شیرخواران و نوپایان Bayley
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of margarine and butter on lipid profile and serum fatty acid composition in rats
تاثیر مارگارین و کره بر پروفایل لیپیدی و ترکیب اسید چرب سرم رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence Atopobium vagina in vaginal samples of symptomatic non-pregnant women
بررسی شیوع آتوپوبیوم واژینا در نمونه‌های واژینال زنان غیرباردار دارای علائم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of dietary conjugated linoleic acid on serum visfatin level and tumor number and size in rat model of colorectal cancer
بررسی اثر رژیم غنی شده با لینولئیک اسید کنژوگه بر سطح سرمی ویسفاتین و تعداد و اندازه تومور در رت‌های مبتلا به سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of time-stability response of gelatin-Trimesic acid dosimeter
بررسی پایداری زمانی پاسخ دزیمتر ژلاتین– تریمیسیک اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between idiopathic hypercalciuria and urinary tract infection in children of 1-14 years of age
بررسی ارتباط هیپرکلسیوری ایدیوپاتیک با عفونت ادراری در کودکان 14-1 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Levels of plasma immunoglobulin E in patients with chronic lymphocytic leukemia and breast cancer
بررسی میزان ایمونوگلوبولین E پلاسما در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن و سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of increasing walking speed on ankle muscle co-contraction based on spasticity severity in chronic stroke patients
تأثیر افزایش سرعت راه رفتن بر فعالیت هم‌زمان عضلات مفصل مچ پا بر اساس شدت اسپاستی سیتی در بیماران سکته مغزی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Captopril inhibited metamphetamine - induced cardiac mitochondrial damage in hyperthermic condition via modulation of biochemical markers
بررسی اثر محافظتی کاپتوپریل در جلوگیری از آسیب اکسیداتیو مت‌آمفتامین در میتوکندری ایزوله از قلب رت تحت درجه حرارت بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of addition of different probiotic strains on the biochemical and microbiological properties of Aloe vera drink
اثر نوع کشت پروبیوتیک بر ویژگی‌های شیمیایی و میکروبیولوژیک نوشیدنی آلوئه‌ورا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression and characterization of recombinant human epidermal growth factor receptor antigene (HER-2) as an indicator of breast cancer in yeast fermented systems
بیان آنتی‌ژن نوترکیب گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال انسانی (HER-2) به عنوان یک نشانگر سرطان سینه در سیستم مخمری و بررسی خصوصیات آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the forward head and thoracic hyper-kyphosis deformities with body image in non-athletes females
ارتباط بین ناهنجاری‌های سر به جلو و کایفوز افزایش‌یافته سینه‌ای با تصویر بدنی در زنان غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of log-normal parametric model in disability structure to predict metastasis and death due to breast cancer
کاربرد مدل‌ پارامتری لوگ - نرمال در ساختار ناتوانی برای پیش‌بینی متاستاز و مرگ به علت سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topological analysis of blood differentially expressed genes in protein-protein interaction network in type 1 diabetes
بررسی ویژگی‌های توپولوژیکی ژن‌های تغییر بیان یافته خون در شبکه برهم کنش پروتئین- پروتئین برای بیماری دیابت نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of toxoplasma gondii and the level of IL8 in patients with Celiac disease
بررسی شیوع توکسوپلاسملا گوندی و ارزیابی سطح سرمی اینترلوکین 8 در بیماران مبتلا به سیلیاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a rapid and accurate method for transportation and culture of the Campylobacter jejuni and Campylobacter coli-fastidious bacteria in the children with bacterial gastrointestinal symptoms
طراحی یک روش سریع و دقیق برای انتقال و کشت باکتری‌های سخت رشد کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کلی از کودکان دارای علائم گاستروانتریت باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endometrial stem cells differentiation into neural cells by LY294002 small molecule
تمایز سلول‌های بنیادی اندومتر رحم به سلول‌های عصبی با استفاده از مولکول کوچک LY294002
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vulnerability factors of generalized anxiety disorder based on triple vulnerability model
عوامل آسیب‌پذیری اختلال اضطراب فراگیر بر اساس مدل آسیب‌پذیری سه‌گانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between sleep quality in patients' undergoing hemodialysis at different therapeutic' shifts
بررسی ارتباط شیفت درمانی همودیالیز با کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protein-protein interaction network analysis of human fibroblast cells treated with ethanol
آنالیز شبکه برهم کنش پروتئین - پروتئین سلول‌های فیبروبلاست انسانی تیمار شده با الکل اتانول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The attention needed for balance controlling in young patients with flatfoot
میزان نیازمندی به توجه در کنترل تعادل افراد جوان مبتلا به صافی قوس کف پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of CD86 Co-stimulatory gene in colon polyps
بررسی میزان بیان ژن کمک تحریکی CD86 در پولیپ‌های روده بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The quality of life in cancer patients in Iran: A systematic review by using meta-analysis
بررسی وضعیت کیفیت زندگی در بیماران سرطانی در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2016-6)


Induction of respiratory burst in human monocytes after treating with platelet-derived microparticles
القای انفجار تنفسی در سلول‌های منوسیت انسانی پس از مواجهه با میکروپارتیکل‌های پلاکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of all trans retinoic acid on apoptosis induction and notch1, hes1 genes expression in gastric cancer cell line MKN-45
اثرات اسید رتینوئیک تمام ترانس بر القا آپوپتوز و بیان ژن‌های notch1 و hes1 در رده سلولی سرطان معده MKN-45
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of pFUM003 expression vector with extracellular secretion properties
ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene cassette design, cloning and expression of recombinant elastin like polypeptide to produce a functional biomaterial in tissue engineering
طراحی کاست ژنی، کلونینگ و بیان پلی‌پپتید شبه الاستین نوترکیب به منظور تولید بیومتریال کاربردی در مهندسی بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of eight weeks aerobic training on levels of amyloid β42, neprilysin and γ- secretase in the hippocampus of male rat Alzheimer's model by homocysteine injection
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح آمیلوئید بتا 42، نپریلیزین و γ-سکرتاز در هیپوکامپ موش‌های نر مدل آلزایمری با تزریق هوموسیستئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphine withdrawal symptoms improvement by Ziziphora tenuior L. ethanoic extract in male mice
کاهش اثر علایم قطع مصرف مورفین با عصاره اتانولی کاکوتی در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of developed mouse vitrified preantral follicle with isolated preantral follicles from vitrified ovary
انجماد شیشه‌ای فولیکول پره‌آنترال در مقایسه با انجماد شیشه‌ای کل بافت تخمدان موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of colorectal polyps using 1H Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy
بررسی پولیپ‌های روده بزرگ با استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته 1H
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Delay in diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis and its association with some social and personal characteristics in Markazi Province (2008-2014(
زمان صرف شده در تشخیص و درمان سل ریوی و ارتباط آن با علائم و برخی مشخصات فردی و اجتماعی بیماران استان مرکزی (1387-1393)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship among life satisfaction, anxiety and fertility quality of life in women
رابطه‌ی رضایت از زندگی، اضطراب و کیفیت زندگی ناباروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vitamin B6 on mastalgia: A double blind clinical trial
بررسی اثر ویتامین B6 بر درد پستان: یک مطالعه بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of mental practice on sleep quality, fatigue, functional balance and gaiting in patient with multiple sclerosis: A case report
تاثیر تمرین ذهنی در بهبود کیفیت خواب، خستگی، تعادل و راه رفتن در بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the most frequent expressive vocabulary in 18-24 month Kurdish-speaking children
بررسی پربسامدترین واژگان بیانی کودکان 18 تا 24 ماهه در زبان کردی سورانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The trend of changes in depression, anxiety and stress in men with lower limb trauma: A prospective study
روند تغییرات افسردگی، اضطراب و استرس در مردان مبتلا به تروماهای اندام تحتانی: یک مطالعه آینده‌نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Staphylococcus epidermidis virulence factor and ability of macroscopic biofilm production
عوامل مرتبط با بیماری‌زایی و توانایی تولید بیوفیلم در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا‌شده از نمونه بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-invasive diagnosis of phenylketonuria by using artificial neural networking and nuclear magnetic resonance spectroscopy
تشخیص غیر تهاجمی بیماری فنیل‌کتونوری به کمک شبکه عصبی و با استفاده از طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxocariasis antibody tittering in patients with uveitis
بررسی تیتر آنتی‌بادی توکسوکاریازیس در افراد مبتلا به یووئیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metabolome profile comparison of cisplatin sensitive and resistant in ovarian epithelial cells by magnetic resonance spectroscopy spectroscopy
مقایسه پروفایل متابولوم سلول‌های اپیتلیال حساس و مقاوم به داروی سیس‌پلاتین سرطان تخمدان به کمک روش اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (1H-NMR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting factors in intentional safe sexual behaviors among drug abusing men covered by rehabilitation centers in Hamadan (Iran): Applying the theory of planned behavior
فاکتورهای پیش‌بینی‌کننده قصد رفتارهای ایمن جنسی در بین معتادان مرد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر همدان: کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and associate risk factors of upper limb disorders in school teachers in Semnan (Iran)
بررسی شیوع و عوامل خطر اختلالات اندام فوقانی در معلمان شهرستان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of resistance training on vitamin D serum levels and bodily composition in vitamin D deficient postmenopausal women
تأثیر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی ویتامین D و ترکیب بدنی زنان یائسه با کمبود ویتامین D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preinduction cervical ripening using oral and vaginal isosorbide dinitrate in patients with term pregnancy : A randomized clinical trial
کارآزمایی بالینی مقایسه اثر ایزوسوربایددی نیترات خوراکی و واژینال به‌صورت سرپایی در آماده‌سازی سرویکس قبل از اینداکشن در بارداری ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the occupational accidents and its related factors in an industrial pipe factory:A case - control study in Iran
بررسی حوادث شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارخانه تولید لوله: مطالعه مورد شاهد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Work place burnout prediction based on resiliency in nurses in relation to gender
پیش‌بینی فرسودگی شغلی بر مبنای تاب‌آوری روانشناختی در پرستاران بر اساس جنسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in patients with chronic pain disorders: Determinnation the role of intensity and duration of pain
کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به درد مزمن: تعیین نقش شدت و مدت درد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between mindfulness and maternal attachment to the fetus and neonate in prenatal and postpartum periods: A cross sectional study
ارتباط بین حضور ذهن و دلبستگی مادر به جنین و نوزاد در دوران بارداری و پس از زایمان: یک مطالعه طولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of one period of tactile kinetic stimulations of preterm neonates on state anxiety of their mothers
تأثیر یک دوره تحریکات لمسی حرکتی نوزادان زودرس بر اضطراب حالتی مادران آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the frequency and resistance to treatment of Streptococcus pneumoniaeis in patients with otitis
بررسی فراوانی و مقاومت دارویی استرپتوکوک پنومونیه مقاوم به درمان در بیماران مبتلا به اوتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probiotic effects in prevention from ventilator-associated pneumonia
نقش پروبیوتیک در پیشگیری از ابتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of methadone maintenance therapy onsexual function indrugdependent men
تاثیر درمان نگه‌دارنده با متادون بر عملکرد جنسی مردان مصرف‌کننده مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of immunization to hepatitis B vaccine in Iranian health staff: A systematic review and meta-analysis study
ایمنی‌زایی واکسن هپاتیت B در کارکنان و پرسنل درمانی ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2016-4)


Capacity of natural and modified zeolite with cationic surfactant in removal of antibiotic tetracycline from aqueous solutions
بررسی کارایی زئولیت طبیعی و شکل اصلاح‌شده آن با سورفاکتانت کاتیونی در جذب آنتی‌بیوتیک تتراسیکلین از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective effects of uric acid on axotomized spinal motoneurons in neonate rats
اثر نوروپروتکتیو اسید اوریک بر نورون‌های حرکتی آکسوتومی شده شاخ قدامی نخاع در نوزاد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time-dependent frailty model to gap times between recurrent events with application to epilepsy data
مدل شکنندگی وابسته به زمان در حوادث بازگشتی و کاربرد آن در بیماری صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological comparison of the effects of Ceylon cinnamon, Plantagolanceolata and Flaxseed linum on experimental cutaneous wound healing process in rats
مقایسه هیستوپاتولوژی اثرات عصاره گیاهان دارچین سیلان، بارهنگ نیزه‌ای و دانه کتان در التیام زخم تجربی پوست در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of superficial and cutaneous fungal infections among dormitory students of Semnan University of Medical Sciences
بررسی شیوع عفونت‌های قارچی سطحی و جلدی در دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of nurses job expectations in hospitals executing the efficiency improvement law in Semnan
بررسی انتظارات شغلی پرستاران در بیمارستان‌های اجرا‌کننده قانون ارتقاء بهره‌وری شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of high intensity aerobic and anaerobic training on the normal healthy people memory functions
بررسی اثرات تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر حافظه افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is the emotional intelligence an indicator of academic achievement in students in Medical Sciences?
آیا هوش هیجانی پیش‌بینی‌کننده موفقیت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of brain-derived neurotrophic factor receptor on the anxiety levels in rats following the acute administration of morphine
نقش گیرنده فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بر سطح اضطراب پس از تجویز حاد مورفین در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of maternal hypothroidism during preganacy on anxiety-like behaviors in adulthood rats: Impact of moderate treadmill exercise
اثرات هیپوتیروییدی مادری در دوران حاملگی بر رفتارهای شبه اضطرابی در موش های بزرگ آزمایشگاهی بالغ: بررسی تاثیر ورزش متوسط اجباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nuclear magnetic resonance -based metabolomics analysis of patients exposed to sulfur mustard in different stages using random forest method
آنالیز متابولومیکس بر اساس رزونانس مغناطیس هسته در بیماران در معرض قرار گرفته با گاز خردل با استفاده از روش رندوم فارست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydroalchoholic extract of Turmeric (Curcuma longa) Rhizome on the peripheral and visceral pain in mice
تعیین اثرات عصاره هیدروالکلی ریزوم زرد‌چوبه بر دردهای محیطی و احشایی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of speed and time of centrifugation and time of freezing on the amount of produced microparticles from concentrates platelet
بررسی اثرات دور و زمان های سانتریفیوژ و زمان فریز کردن بر مقدار میکروپارتیکل تولیدشده از فرآورده کنسانتره پلاکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Healing potential of fibroblast cells cultured on a PLA/CS nanofibrous scaffold in skin regeneration in Wistar rat
پتانسیل درمانی فیبروبلاست‌های کشت‌شده بر داربست نانوفیبر PLA/CS در ترمیم زخم پوستی رت‌های نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different intensities levels of treadmill exercise on cognitive functions and BDNF levels in prefrontal cortex of morphine dependent rats
بررسی اثرات شدت‌های مختلف ورزش اجباری بر فعالیت‌های شناختی و میزان فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز در قشر جلوی پیشانی در موش‌های ماده وابسته به مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of factorial structure of the persian version of the multidimensional peer-victimization scale in primary schools students in Semnan city
ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس قربانی چند‌بعدی در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism and cervical cancer
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم C677T ژن متیلن تترا‌هیدروفولات ردوکتاز با خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Executive Functions in Patients under Methadone and Buprenorphine Maintenance Treatment
اثرات درمان نگهدارنده متادون و بوپره نورفین بر عملکردهای اجرایی معتادان تحت درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Germline mutations of RET proto-oncogene exon 2 in iranian population with medullary thyroid carcinoma
جهش‌های ژرم‌لاین اگزون‌ 2 پروتوآنکوژن RET در جمعیت ایرانی مبتلا به کارسینومای مدولاری تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive effect of regular aerobic training and milk consumption on some inflammatory markers and lipid profile in overweight boys
اثر تعاملی هشت هفته تمرینات هوازی منظم و مصرف شیر بر سطوح برخی از فاکتورهای التهابی و پروفایل لیپیدی در کودکان دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between phonological working memory, phonological awareness and language proficiency in Tehran preschoolers
بررسی ارتباط حافظه واجی، آگاهی واج‌شناختی و مهارت زبانی در کودکان پیش‌دبستانی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of mood and cognition on relationship between sleep disturbances and fatigue in people with multiple sclerosis
تاثیر خلق و وضعیت شناختی بر ارتباط بین اختلالات خواب و خستگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between JAK2V617F mutation and inflammatory bowel disease in patients referring to Taleghani hospital, Tehran
بررسی ارتباط بین موتاسیون V617F ژن JAK2 و بیماری التهابی روده در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors that affecting survival of patients with acute myeloid leukemia
بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به بیماری لوسمی حاد میلوئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparetive study on the effects of mirror therapy and bilateral arm training on hand function of chronichemiparetic patients
مقایسه تاثیر دو روش آینه‌درمانی و تمرینات دو طرفه بر عمل‌کرد دست بیماران همی‌پارزی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of load and unstable support surface on postural control in patients with chronic low back pain
بررسی تأثیر بار و سطح تکیه‌گاه ناپایدار بر کنترل وضعیتی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of perceptual motor interventions on dexterity of mentally retarded children
بررسی تاثیر مداخله درکی حرکتی بر زبر‌دستی کودکان کم‌توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of low power laser in maxillofacial disorders recovery
اثر لیزر کم‌توان در بهبود اختلالات ماگزیلوفاشیال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting the safety of hemodialysis' patients in dialysis ward and their strengthening strategies
عوامل موثر در ایمنی بیماران همودیالیزی در بخش دیالیز و راه‌بردهای تقویت آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

What is the most effective method of pain reduction during intravenous cannulation in children? A systematic review and meta-analysis study
موثر‌ترین روش کاهش درد در حین وارد نمودن کانول داخل ‌وریدی در کودکان چیست؟: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2016-1)


Production and optimization of kojic acid by locally isolated fungi Aspergillus sp. using response surface methodology
تولید و بهینه‌سازی کوجیک اسید توسط قارچ آسپرژیلوس ایزوله‌شده بومی با روش Response Surface
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of hydro-alcoholic extract of Iranian propolis on the structure of neonatal rat ovary following stress
اثر حفاظتی عصاره‌ی آبی- الکلی پروپولیس ایرانی بر ساختار تخمدان نوزادان موش صحرایی متعاقب استرس پس از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of hepatitis B, hepatitis C and HIV in blood donors in Semnan province (Iran) from 2011 to 2015
بررسی شیوع هپاتیت B، هپاتیت C و HIV در اهداکنندگان خون استان سمنان در سال‌های 1393-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of eccentric and concentric exercises on postural sway in type 2 diabetic patients
بررسی اثر تمرینات اکسنتریک و کانسنتریک بر نوسانات پاسجر در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is herpes zoster a risk factor for subsequent malignancy?
آیا زونا فاکتور خطر برای بدخیمی بعدی است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of melatonin on anxiety- like behaviors induced by post–traumatic stress disorder in rat
بررسی اثر ملاتونین بر اضطراب ناشی از القاء فشار روانی پس از سانحه در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the progress of healing of median and ulnar nerves injuries and influencing factors after rehabilitation
بررسی و مقایسه میزان بهبودی ضایعات اعصاب مدین و النار و عوامل موثر بر آن پس از توان‌بخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between phonemic awareness and naming speed in second and third grade primary school students
رابطه بین آگاهی واجی و سرعت نامیدن در دانش‌آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between estrogen and progesterone receptors gene polymorphisms with prostate cancer
رابطه بین پلی‌مورفیسم در ژن‌های گیرنده استروژن و پروژسترون با سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of neurofeedback training on sustain attention and planning in students with attention deficit disorder
تاثیر آموزش نوروفیدبک بر توجه پایدار و طرح‌ریزی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the commercialization of the academic research and development
ارزیابی وضعیت تجاری‌سازی تحقیق و توسعه دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of working memory in normal and dyslexia children in Semnan primary schools
مقایسه حافظه فعال واج‌شناختی در کودکان طبیعی و کودکان مبتلا به نارساخوان مدارس ابتدایی شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on six microbial quality indices inchlorinated swimming pools and Influence of pool depth and swimmers gender on it (case study)
بررسی شش شاخص کیفیت میکروبی در استخرهای شنای کلرزنی شده و تاثیر عمق استخر و جنس شناگران بر آن (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Success in varicocelectomy and its relation to some important clinical and laboratory factors
موفقیت در عمل واریکوسلکتومی و ارتباط آن با برخی عوامل مهم بالینی و آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of forced exercise on neuropathic pain induced by chronic constriction injury of sciatic nerve in male rat
اثرات ورزش اجباری بر درد نوروپاتیک ناشی از ضایعه فشاری مزمن عصب سیاتیک در رت نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 8 week regular walking on the neonate in nulliparous women
تاثیر هشت هفته پیاده‌روی منظم بر پیامد نوزادی بارداری زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute effects of proprioception, massage and dynamic stretching warm up protocols on serum CK and LDH activity levels after one session of Plyometric training in male volleyball players
تاثیر حاد گرم کردن حس عمقی، ماساژ و کشش پویا بر سطوح فعالیت سرمی کراتین‌کیناز و لاکتات دهیدروژناز متعاقب یک جلسه تمرین پلایومتریک در ورزشکاران مرد رشته والیبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cyclic uniaxial strain on morphology of mesenchymal stem cells during differentiation to smooth muscle cells
تاثیر کرنش سیکلی تک‌محوره بر مورفولوژی سلول‌های بنیادی مزانشیمال حین تمایز به سلول‌های عضله صاف عروق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combinational effects of Trachyspermum ammi and Zataria multiflora Boiss essential oils on some pathogenic food-borne bacteria
اثر ترکیبی اسانس‌های زنیان وآویشن شیرازی بر برخی از باکتری‌های بیماری‌زای غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of gestational trophoblastic neoplasia based on trend of β-hCG during the first 21 days after molar pregnancy evacuation: an application of growth mixture model
پیش‌بینی ابتلاء به نئوپلازی‌ تروفوبلاستیک حاملگی بر اساس روند تیتراژ β-hCG طی 21 روز اول پس از تخلیه مول به کمک مدل آمیخته رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, construction, cloning and expression of beta Defensin and its effect on wound healing
طراحی، ساخت، همسانه‌سازی و بیان ژن بتا دیفنسین و تاثیر آن در ترمیم زخم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic resistance profile and capsular serotyping of Streptococcus agalactiae isolated from pregnant women between 35 to 37 weeks of pregnancy
بررسی میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی و سروتایپینگ کپسولی استرپتوکوکوس اگالاکتیه جدا‌شده از خانم‌های باردار بین هفته 35 الی 37 حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of dietary vitamin B1 and the level of risk for dementia
بررسی رابطه‌ی ویتامین B1 رژیم غذائی و خطر ابتلا به دمانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A compartive study on the prevalence of cesarean section and macrosomia of gestational diabetes using the diagnostic criteria of the international association of the diabetes and pregnancy study groups and American diabetes association
مقایسه میزان بروز سزارین و ماکروزومی در دیابت بارداری با دو روش تشخیصی انجمن بین‌المللی دیابت و بارداری و انجمن دیابت آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abortive effect of Boswellia hydroalcoholic extract in mice
اثر سقط‌زایی عصاره هیدروالکلی گیاه کُندر در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of surface dose in external radiotherapy of brain frontal lobe: A study on patient and phantom
اندازه‌گیری دز سطحی در پرتودرمانی خارجی لوب فرونتال مغز: یک مطالعه بر روی بیمار و فنتوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D serum levels in nurses in Semnan educational hospitals and its association with depression
وضعیت سطح خونی ویتامین دی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان سمنان و ارتباط آن با افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiological study of fatal road traffic accidents in Semnan province (Iran) in 2011
بررسی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی منجر به مرگ در استان سمنان در سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of retinopathy of prematurity and some related factors in premature infants born at Amir –al- Momenin hospital in Semnan, Iran
میزان بروز رتینوپاتی نوزادان نارس و برخی عوامل مرتبط با آن در نوزادان نارس متولد‌شده در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydroalchoholic extract of Securigera securidaca L. seed on acute, chronic and visceral pain in male albino mice
بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی دانه گیاه عدس الملک بر درد حاد، مزمن و احشایی در موش سوری سفید نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking and clustering Iranian provinces based on important health indicators of vital horoscope in rural areas by using multivariate methods
رتبه‎بندی و خوشه‏بندی استان‎های کشور بر اساس شاخص‎های زیج حیاتی مناطق روستایی با استفاده از روش‎های چندمتغیره آماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2015-9)


Restrictive Factors in Medical Research in the Viewpoint of Students of Medical Sciences University of Semnan
عوامل بازدارنده‌ی پژوهش‌های دانشجویی از نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dosimetry of organ at risks in Orthopantomography
ارزیابی دوز رسیده به ارگان‌های حساس به پرتو در ارتوپانتوموگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Target dose enhancement factor alterations related to interaction between the photon beam energy and gold nanoparticles’ size in external radiotherapy: using Monte Carlo method
بررسی تاثیر انرژی باریکه فوتونی و اندازه نانو‌ذرات طلا بر میزان افزایش دز هدف در پرتودرمانی خارجی با استفاده از روش مونت‌کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of 4D-NCAT Phantom to simulate Dynamic Behavior of Radiopharmaceutical in Myocardium
ارزیابی فانتوم 4D-NCAT در شبیه‌سازی رفتار دینامیکی رادیودارو در قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sucrose and D-tagatose fermentation profile by different probiotic strains and its effect on physical properties of chocolate milk
بررسی الگوی تخمیر قند ساکارز و D- تاگاتوز توسط سوش‌های مختلف پروبیوتیک و اثر آن روی خواص فیزیکی شیرکاکائو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proteomics Study of extremely low frequency electromagnetic field (50 Hz) on human neuroblastoma cells
بررسی پروتئومیکی اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین (50 هرتز) بر سلول‌های نوروبلاستومای انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Beneficial effects of mesenchymal stem cells treated with low frequency magnetic fields in a rat model of Parkinson's disease: Evaluation of rotation test and serum BDNF levels
اثرات مفید سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان قرار گرفته در میدان‌های مغناطیسی با فرکانس پایین در درمان پارکینسون در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی: ارزیابی میزان BDNF و چرخش‌های القائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics analysis of E. coli causing mastitis in Holstein dairy cattle by usingmicroarray data
مطالعه بیوانفورماتیکی بیماری ورم پستان گاو ایجاد شده توسط لیپوپلی ساکارید اشرشیاکلی با استفاده از داده‌های ریزآرایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and distribution of uterine macrophages on days 4.5 and 7 of pregnancy in NMRI mice
بررسی فراوانی و پراکنش ماکروفاژهای رحمی در روزهای چهارونیم و هفتم بارداری موش NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of translation and post-translation regulatory genes in optimization of tissue plasminogen activator gene expression
بررسی کارایی ژن‏های تنظیم‌کننده مسیرهای ترجمه و پس از ترجمه در بهینه‏سازی بیان فاکتور فعال‏کننده پلاسمینوژن بافتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Substrate stiffness effect on mechanical behavior of mesenchymal stem cells during differentiation to smooth muscle cells
تاثیر سفتی بستر کشت بر رفتار مکانیکی سلول‌های بنیادی مزانشیمال حین تمایز به سلول‌های ماهیچه‌ای عضله صاف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of MALAT1 gene expression in AML and ALL cell lines
بررسی بیان ژن MALAT1 در دودمان‌های سلولی میلوئیدی و لنفوئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Boron effect on articular cartilage repair in rat
بررسی تاثیر بور بر ترمیم غضروف مفصلی در موش های بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors causing voice problems in primary school teachers in Semnan, Iran
بررسی عوامل خطرساز مشکلات صوتی در معلمان مقطع ابتدایی شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of eight weeks resistance training on brain derived neurotrophic factor in female patients with multiple sclerosis
اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر میزان فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stabilization Exercises and their effect on Fear-Avoidance Belief and Disability in Patients with Recurrent Nonspecific Low Back Pain
بررسی تاثیر انجام تمرین‌های ثباتی بر باورهای اجتنابی ناشی از ترس و ناتوانی در بیماران مبتلا به کمر‌درد غیر اختصاصی تکرار‌شونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aerobic-resistance (concurrent) exercise intensities on serum levels of leptin, lactate, glucose and net protein in active men
بررسی اثر شدت‌های ورزشی هوازی-مقاومتی (ترکیبی) بر میزان لپتین سرم، لاکتات، گلوگز و پروتئین تام در مردان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endurance training affects muscular angiogenesis and serum VEGF concentration in diabetic rats
تأثیر تمرین استقامتی بر آنژیوژنز عضلانی و سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Past physical exercise activity impacts on metabolic risk factors and continuous attention in midlife and elderly men
تأثیر سابقه فعالیت‌بدنی بر شاخص‌های خطر متابولیک و توجه تداومی در مردان سالمند و میان‌سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute effect of different warm up protocols on static and dynamic balance indices and balance the vault in skilled female gymnast
تأثیر حاد پروتکل‌های مختلف گرم‌کردن بر تعادل ایستا، پویا و عملکرد بالانس شلاقی در دختران ژیمناست ماهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of biochemical and molecular techniques in the diagnosis of urinary isolates of Enterobacter cloacae
ارزیابی روش‌های بیوشیمیایی و مولکولی در تشخیص جدایه‌های ادراری کمپلکس انتروباکتر کلوآکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Escherichia coli Shiga toxin encoding genes (stx1, stx2) in Sangesari lambs suffering from diarrhea by Multiplex PCR technique
بررسی میزان شیوع ژن‌های مولد شیگاتوکسین (stx1, stx2) در سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از بره‌های نژاد سنگسری مبتلا به عفونت دستگاه گوارشی در منطقه سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex – PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the possibility of recombination the predicted antigenic fragment of Streptococcus Pyogen hyaluronidase by bioinformatics softwares
بررسی امکان کلونینگ قطعه آنتی‌ژنیک پیش‌گویی شده توسط نرم‌افزارهای بیوانفورماتیکی آنزیم هیالورونیداز استرپتوکوکوس پایوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian norms for affective dimensions and lexico semantic features of words
هنجاریابی ابعاد هیجانی و ویژگی‌های واژگانی-معنایی کلمات در زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between the protein content in 6-hours and 24-hours urine samples in hospitalized women with probable preeclampsia
بررسی ارتباط میزان پروتئین ادرار 6 ساعته در مقایسه با میزان 24 ساعته در زنان باردار مشکوک به پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Objective Structured Clinical Evaluation for assessment of the quality of practice of health practitioners during preconception, prenatal and postnatal cares
ارزیابی کیفیت عملکرد تیم سلامت در زمینه مراقبت‌های پیش از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان با استفاده از آزمون بالینی ساختاردار عینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors related to self-care behaviors in hypertensive individuals based on Health Belief Model
بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به فشارخون با مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is the relationship between individual-and family-levels socioeconomic status with disease different? Analyzing third stage data of IMOS
آیا رابطه سطوح فردی و خانوادگی وضعیت اقتصادی-اجتماعی با بیماری‌ها متفاوت است؟ تحلیل یافته‌های مرحله سوم مطالعه چند‌مرکزی پوکی استخوان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immnoinformatics: novel view in understanding of immune system function, databases and prediction of immunogenic epitopes
ایمونوانفورماتیک: نگاهی نو در فهم عملکرد سیستم ایمنی، پایگاه‌های داده و پیش‌گویی اپی‌توپ‌های ایمونوژنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An overview on thalassemia: Genetics of beta thalassemia in Iran
مروری بر تالاسمی: ژنتیک بتاتالاسمی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2015-6)


Efficiency of titanium dioxide photocatalytic activity in removing anionic surfactant of sodium dodecyl sulfate from waste water
بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی دی‌اکسید تیتانیوم در حذف سورفاکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات از فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined effects of incubation temperature, type of starter bacteria and final pH of fermentation on microbiological, biochemical and sensory characteristics of probiotic Doogh (Iranian drink based on fermented milk)
بررسی اثرات مشترک نوع باکتری آغازگر، دمای گرم‌خانه‌گذاری و pH نهایی تخمیر برشاخص‌های میکروبی، بیوشیمیایی و حسیدوغ پروبیوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2
بررسی اثر سیکلوسپورین بر میزان آنتی‌بادی‌های نا‌متقارن و سایتوکین TGF-β1 در مدل موشی سقط CBA/J×DBA/2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual deprivation during critical period of brain development inhibits expression of glutamic acid decarboxylase enzyme in rat hippocampus
محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز مانع از بیان آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز در هیپوکامپ موش صحرایی می‌شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proteomic study in the rat hippocampus as a measure of human Alzheimer’s disease
بررسی پروتئوم هیپوکمپ به عنوان معیاری برای ارزیابی آلزایمر انسانی در موش بزرگ سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute effects of coenzyme Q10 supplement on serum parameters of oxidative stress following one session of resistance training in male college athletes
تاثیر مصرف حاد مکمل کوآنزیم Q10 بر برخی شاخص‌های سرمی آسیب عضلانی متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of suspected measles incidence rate trend in Iran and the affecting factors: Negative-Binomial mixed model
بررسی روند میزان بروز موارد مشکوک به سرخک در ایران و عوامل مؤثر بر آن: مدل دوجمله‏ای منفی آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of contextual factors on women coping strategies against domestic violence: A qualitative study
عوامل زمینه‌ای موثر در اتخاذ استراتژی‌های مقابله‌ای زنان با خشونت خانگی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of anemia, iron deficiency and iron deficiency anemia three months after delivery in the Iranian women
بررسی شیوع کم‌خونی، فقر آهن و کم‌خونی فقر آهن در زنان سه ماه پس از زایمان در شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of sensorimotor training program on movement control and pain relief in patients with chronic non specific low back pain
تاثیر برنامه تمرینات حسی- حرکتی بر کنترل حرکت و میزان درد بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infertility experience in postmenopausal women: A phenomenological study
ابعاد تجربه ناباروری در زنان یائسه: یک مطالعه پدیدار‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of substance abuse and its association with cigarette smoking in Isfahan University of Medical Sciences students in 2013
شیوع سوء مصرف مواد و رابطه‌ی آن با مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل حساسیت پنهان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between hamstring muscle shortness and dynamic and static balances in young healthy individuals
بررسی ارتباط کوتاهی عضله همسترینگ با تعادل استاتیک و دینامیک در جوانان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Setup of SYBR green real-time PCR method to detect the HLA-DQ alleles in patients with celiac disease
راه اندازی روش Real-time PCR بر پایهgreen SYBRجهت تعیین الل‌های HLA-DQ در بیماران مبتلا به سیلیاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of mesenchymal and neural crest characteristics of dental pulp derived stem cells
جدا‌سازی و شناسایی هویت مزانشیمی و ستیغ عصبی سلول‌های بنیادی مشتق از پالپ دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of neuraminidase gene of H9N2 influenza virus isolated from recent outbreaks in Iran
شناسایی ژن نورامینیداز ویروس آنفلونزای پرندگان (H9N2) جدا شده از شیوع اخیر بیماری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and characterization of mesenchymal stem cells derived from adipose tissue
جداسازی و تعیین هویت سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of exercise therapy in an unstable surface on muscle activity pattern in patients with low back pain: A systematic review
اثر تمرینات درمانی در سطوح بی‌ثبات بر الگوی فعالیت عضلانی در افراد مبتلا به کمردرد: مروری نظام‌مند بر مطالعات گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is there a relationship between metabolic syndrome and depression? A systematic review and meta-analysis
آیا بین سندرم متابولیک و افسردگی ارتباط وجود دارد؟ یک مطالعه مرور سیستماتیک و متا‌آنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathophysiology, genetics, types, and treatments in obsessive compulsive disorder
پاتوفیزیولوژی، ژنتیک و روش‌های درمانی اختلال وسواس- اجباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد سهم قابل انتساب جمعیتی در بروز پیامد‏های نظام سلامت
برآورد سهم قابل انتساب جمعیتی در بروز پیامد‏های نظام سلامت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2015-4)


Mothers, practice about usage of iron supplement for infants and its related factors
عمل‌کرد مادران شهر سمنان در زمینه مصرف مکمل آهن در شیرخواران و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An interaction between serotonergic receptors (5HT6) with acute stress and corticosterone on retrieval and extinction of fear memory in mice
بررسی اثرات متقابل استرس حاد و کورتیکوسترون با گیرنده‌های 5HT6 سروتونرژیک بر به خاطرآوری و خاموشی حافظه ترس در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A meta analytical study of intentional and accidental non-food poisoning incidences in Iran (1991- 2013)
متاآنالیز شیوع مسمومیت‌های غیر غذایی عمدی و غیر عمدی در ایران بین سالهای 1392- 1370
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of systemic and intra-hippocampal injections of cycloheximide on the late reconsolidation of fear-based memory in rats
بررسی اثرات تزریق محیطی و داخل هیپوکمپی سیگلوهگزامید به عنوان مهار‌گر سنتز پروتئین بر بازتثبیت تأخیری حافظه احترازی غیر فعال در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immediate and late effects of Kinesio taping on postural sway in patients with ankle sprain
بررسی اثرات فوری و تأخیری taping kinesio بر نوسانات پوسچر در افراد مبتلا به پیچ‌خوردگی مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and reliability of the designed attachments for measuring trunk rotators torques using Biodex dynamometer in patient with chronic low back pain
روایی و پایایی ابزار طراحی شده برای اندازه‌گیری گشتاور چرخشی تنه با استفاده از دستگاه دینامومتر بایودکس در بیماران کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of kinesio taping on pain and functional disability in young female with menstrual low back pain
اثرات کینزیوتیپ بر درد و ناتوانی عملکردی در زنان جوان دارای کمردرد قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nasal immunogenicity induced by STxB and STxB-IpaD antigens in laboratory rats
بررسی ایمنی‌زایی آنتی‌ژن‌های STxB و STxB-IpaD به‌صورت نازال در رت‌های آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the circadian types and nurses' caring behaviours
ارتباط تیپ‌های شبانه‌روزی با رفتارهای مراقبتی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of detection of Streptococcus pneumoniae in clinical laboratories by using phenotypic and molecular methods
تعیین میزان صحت تشخیص استرپتوکوک پنومونیه در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی با روش‌های فنوتایپی و مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of intra-amygdala memantine infusion on metabolic symptoms induced by chronic stress in male NMRI mice
اثرات تزریق داخل آمیگدالی ممانتین بر علایم متابولیکی استرس مزمن در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of two and three weeks of tapering on lower respiratory tract in the maturing rat
اثرات دو و سه هفته تیپر بر مجاری تنفسی تحتانی موش‌های صحرایی در حال رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, cloning and analysis of the glucose transporter gene 7 from Iranian strain of Saccharomyces cerevisiae
جداسازی، همسانه‌سازی و بررسی ویژگی‌های ژن انتقال‌دهنده هگزوز 7 (HXT7) از مخمر ساکارومایسس سرویزیه سویه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two tools APACHE IV and SAPS II in predicting mortality rate in patients hospitalized in intensive care unit
مقایسه دو ابزار APACHE IV و SAPS II در پیش‌بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of nurse’s work related body postures on their musculoskeletal disorders
ارزیابی وضعیت‌های بدنی پرستاران بیمارستان ولایت شهرستان دامغان در حین انجام وظایف شغلی و تأثیر آن در بروز ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of maladaptive early schemas and appearance schemas in obese and normal weight control subjects
مقایسه طرح‌واره‏های ناسازگار اولیه و طرح‌واره‏های ظاهر در افراد سالم با وزن طبیعی و مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between affective words` dimensions and lexico-semantic features in Persian-speaking students
همبستگی ابعاد هیجانی کلمات و مولفه‌های واژگانی-معنایی در دانشجویان فارسی زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of abdominal hollowing and bracing practices on the transverse abdominis muscle thickness in young women with non-specific low back pain
مقایسه تأثیر تمرین فرو بردن شکم به داخل و هم‌انقباضی عضلات شکم بر ضخامت عضله عرضی شکمی در زنان جوان مبتلا به کمردرد غیراختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of the effect of stabilization exercises and taping on forward head posture correction
بررسی مقایسه‌ای تاثیر تمرینات ثباتی و taping بر اصلاح وضعیت جلوآمده‌ی سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iron deficiency and overload and its association with cancer risk in humans: A review
ارتباط بین کمبود و اضافه بار آهن و سرطان در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد مقاله: اثر عصاره آبی زعفران و میدان الکترو مغناطیس با فرکانس کم بر آنژیوژنز در حلقه آئورت موش صحرایی نژاد ویستار
نقد مقاله: اثر عصاره آبی زعفران و میدان الکترو مغناطیس با فرکانس کم بر آنژیوژنز در حلقه آئورت موش صحرایی نژاد ویستار
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2015-1)


Rare presentation of Irritation fibroma associated with squamous papilloma
گزارش نادری از هم‌راهی بروز اسکواموس پاپیلوما و فیبروم تحریکی در حفره دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic effects of Curcumin on renal tissue damages induced by ischemia reperfusion in rat
اثرات درمانی کورکومین بر آسیب‌های بافتی کلیوی ناشی از ایسکمی/خون‌رسانی مجدد در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of ZnO:Mg nanoparticle with sol-gel method and its antimicrobial efficacy against Listeria Monocytogenes PTCC 1294 (Serotype 1a)
سنتز نانوذره اکسید روی با آلایش منیزیم تهیه شده به روش سل - ژل و بررسی اثرات ضد میکروبی آن بر روی لیستریا مونوسیتوژنزPTCC 1294 (Serotype 1a)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A kinetic study on changes of mouse peripheral blood lymphocyte subsets after administration of T-2 toxin
مطالعه سینتیک تغییرات زیرجمعیت‌های لنفوسیتی در گردش خون محیطی موش پس از تزریق سم T-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethanol- induced chromosomal abnormalities in human fibroblast cells
اثرات اتانول بر تغییرات کروموزمی سلول‌های فیبروبلاست انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression, extraction, purification and immunogenicity study of three recombinant proteins LTB, THc, BoNT / A and Comparison of produced antibody titer against them in laboratory animals
بیان، استخراج، تخلیص و بررسی ایمنی‌زایی سه پروتئین نوترکیبLTB, THc, BoNT/A و مقایسه تیتر آنتی‌بادی تولید شده علیه آن‌ها در حیوان آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydroalcholic and chloroformic extracts of Salvia Candidissima on hyperalgesia and edema during adjuvant-induced arthritis
تاثیر تجویز عصاره‌های قطبی و غیر قطبی گیاه Salvia Candidissima بر کاهش هیپرآلژزی و خیز در مرحله حاد مدل حیوانی آرتریت ناشی از ادجوانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of health education program on Behvarz's interpersonal communication skills in Semnan University of Medical Sciences
بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر مهارت‌های ارتباطی میان فردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoints of the lecturers’ and students’ at Rehabilitation College of Semnan University of Medical Sciences on the factors influencing students’ academic achievement in 2012-2013 academic year
بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد عوامل موثر بر پیش‌رفت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 1392-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosorption of fluoride by apple pulp from aqueous solution
جذب زیستی فلوراید از محیط‌های آبی با استفاده از زائدات سیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vitamin D supplementation on symptoms and C - reactive protein among patients with migraine
بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین D بر علائم و شاخص التهابی پروتئین واکنشی C در بیماران مبتلا به میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic effects of fludarabine-cyclophosphamide combined therapy in Iranian patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
بررسی رژیم دارویی فلودارابین- سیکلوفسفامید در درمان بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of polymorphisms and other risk factors with cholesterol level over time using logic random effect model: Tehran Lipid and Glucose Study
بررسی تاثیر پلی‌مورفیسم‌ها و سایر عوامل خطر بر سطح کلسترول تام خون در طول زمان با استفاده از مدل اثرات تصادفی منطقی: مطالعه قند و لیپید تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of stress in treatment readiness of drug dependence based on Health Belief Model
نقش استرس در آمادگی برای درمان وابستگی به مواد مخدر بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of early mobilization program on depression of patients with myocardial infarction hospitalized in CCU
تأثیر برنامه راه انداختن زودهنگام بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش CCU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of eccentric and concentric exercises on blood pressure and heart rate parameters in type 2 diabetes
بررسی اثر تمرینات اکسنتریک و کانسنتریک بر شاخص‌های فشار خون و ضربان قلب در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of penalized logistic regression for detecting risk factors interactions of children with Cerebral Palsy
کاربرد رگرسیون لجستیک تاوانیده در شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new intelligent hepatitis diagnosis using principal component analysis and classifiers fusion
تشخیص هوشمند بیماری هپاتیت با استفاده از آنالیز اجزای اصلی و هم‌جوشی طبقه‌بندی‌کننده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between complete blood count indices with the severity of disease in patients with chronic obstructive pulmonary disease
بررسی ارتباط شاخص‌های شمارش سلول‌های خونی با شدت بیماری انسدادی مزمن ریه در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان کوثر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of selenium supplement on quality of life in hemodialysis patients
اثر مکمل سلنیم بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phonological awareness, working memory and reading comprehension in deaf children
مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی، حافظه و درک خواندن در کودکان ناشنوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology and etiology of Alzheimer's disease
اپیدمیولوژی و اتیولوژی بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2014-9)


Adherence rate toward to prayer in the students of Semnan University of Medical Sciences
میزان پای‌بندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به اقامه نماز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of adrenoceptors and dopamine D2 receptors in the effects of bromocriptine on histamine -induced gastric acid secretion in male rat
نقش گیرنده های آدرنرژیک وD2 دوپامینرژیک در اثرات بروموکریپتین بر ترشح اسید معده ناشی ازهیستامین درموش بزرگ سفیدآزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Side effects of aspirin on the structure and function of liver catalase
بررسی اثرات جانبی آسپیرین بر ساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The metabonomic changes of leishmania major, s promastigotes (fredlin strain) after in vitro artemisinin treatment at stationary phase
بررسی متابونومیکس اثر داروی آرتمیزینین روی فاز ایستائی انگل لیشمانیا ماژور سویه فردلین در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of genes encoding aminoglycoside resistant in methicillin-sensitive Staphylococcus aurous and coagulase-negative staphylococci isolated from hospital infectious
شیوع ژن‌های کد‌کننده مقاومت آمینوگلیکوزیدی در استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی‌سیلین و استافیلوکوکوس کواگولاز منفی جدا‌شده از عفونت‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of a rat model of Alzheimer’s disease by amyloid-β did not change short term synaptic plasticity in CA1 area of hippocampus
القای مدل بیماری آلزایمر با بتا‌آمیلوئید در موش‌های صحرایی نر شکل‌پذیری سیناپسی کوتاه‌مدت در ناحیه CA1 هیپوکمپ را تغییر نداد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mode of acceptance and improve standards for control of hepatitis B virus infection by health care workers
نحوه پذیرش و بهبود موازین کنترل عفونت ویروس هپاتیت ب توسط کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 8 weeks of water-based exercise on the lower limb muscles strength in Parkinson's
اثر هشت هفته ورزش در آب بر قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Machine learning models for predicting the diagnosis of liver disease
مدل‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی تشخیص بیماری کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial activity of Iranian
مقایسه خاصیت ضدمیکروبی محلول ایرانی سیلوسپت با بتادین برای اسکراب دست قبل از عمل و مطلوبیت آن از نظر تیم جراحی به عنوان جایگزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-regulation of brain gamma band activity through neurofeedback and its effects on visual feature bindings in healthy female students
خودتنظیمی فعالیت باند گامای مغز از طریق نوروفیدبک و اثرات آن بر اتصال ویژگی دیداری در بانوان دانشجو سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic study of 1217 suicide attempts in Semnan province
بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی 1217 مورد اقدام به خودکشی در استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of low and high frequency transcutaneous electrical nerve stimulation on the intensity and threshold of pain during the stretching of hamstring muscle
اثر فرکانس پایین و بالا تحریکات الکتریکی روی عصب از طریق پوست بر آستانه و شدت درد در هنگام کشش عضلات همسترینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of metacognitive beliefs in prediction of anxiety level and stuttering severity in people with stuttering
نقش باورهای فراشناخت در پیش‌بینی میزان اضطراب و شدت لکنت افراد دارای لکنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of oral pentoxyphylline on the healing of foot ulcers in the diabetic patients
اثر پنتوکسی‌فیلین خوراکی بر بهبودی زخم‌های پا در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoints of faculty members of Semnan University of Medical Sciences about research barriers
بررسی مشکلات پژوهشی و موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2014-6)


Comparison the protective effects of aqueous extract of Iranian propolis in 6-hydroxydopamine-induced model of parkinsonism in male rat with L-DOPA: A behavioral and histological evaluation
مقایسه اثر حفاظتی عصاره آبی پروپولیس ایرانی در مدل بیماری پارکینسون القا‌شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی نر با ال‌دوپا: ارزیابی رفتاری و بافت‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability and Validity of the Persian version of the Rivermead Mobility Scale in multiple sclerosis patients
تکرارپذیری و اعتبار نسخه فارسی پرسش‌نامه شاخص تحرک Rivermead در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of healthy lingual local sense on formant frequencies of Persian vowels
بررسی میزان تأثیر سلامت حس موضعی زبان بر بسامدهای سازه‌ای واکه‌های زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cadmium removal Efficiency from aqueous solution by Activated Carbon Derived from Scrap Tire
بررسی کارآیی حذف یون‌های کادمیوم ازمحیط آبی باکربن فعال تولیدی از تایرهای فرسوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of gestational diabetes with serum levels of retinol
بررسی ارتباط دیابت بارداری با سطح سرمی ویتامینA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational achievement relationship with nutritional status and primary school children growth in suburb areas of Kermanshah (2012)
ارتباط پیش‌رفت تحصیلی با وضعیت تغذیه‌ای و رشد دانش‌آموزان ابتدائی حاشیه شهرکرمانشاه سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of ultrasonography using median nerve-tunnel index in patients with carpal tunnel syndrome
بررسی ارزش تشخیصی اولتراسونوگرافی با استفاده از دو شاخص سطح مقطع عصب مدین و شاخص عصب/تونل در بیماران مبتلا به سندرم کانال کارپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of saffron aqueousextract and low frequency electromagnetic field on angiogenesison in a Wistar rat aortic ring model
اثر عصاره آبی زعفران و میدان الکترو مغناطیس با فرکانس کم بر آنژیوژنز در حلقه آئورت موش صحرایی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short effects of two common stabilization exercise on back and abdominal muscle recruitment and lumbar curvature in non-specific chronic low back pain patients: a crossover clinical trial study
تاثیر کوتاه‌مدت دو نوع تمرین ثبات‌دهنده روی فراخوانی عضلات کمری و شکمی و انحنای کمردر بیماران کمردردی مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی متقاطع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the information literacy of final-year students studying at Semnan University of Medical Sciences (2012)
بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی سمنان (سال91-1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of carnosine on cerebral edema and oxidative stress biomarkers in a transient model of focal cerebral ischemia in rats
اثر کارنوزین بر خیز مغزی و شاخص‌های بیوشیمیایی اکسیداتیو استرس درمدل ایسکمی مغزی-موضعی موقتی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydroalcoholic extract of Propolis on oxidative stress indices of rat fetal brain induced by chronic prenatal stress
بررسی اثر عصاره‌ی‎ هیدروالکلی پروپولیس ایرانی بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو مغز جنین موش‌های صحرایی تحت استرس مزمن پره‌ناتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of perturbation training on quadriceps and hamstring electromyographic ratios
اثرات تمرینات اغتشاشی بر نسبت‌های فعالیت عضلات کوادریسپس و همسترینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing effects of local vibration and sit-up exercise on abdominal local fat thickness in young healthy women
مقایسه تاثیرلرزش موضعی و تمرین تقویتی عضلات شکمی بر ضخامت چربی موضعی شکم در زنان جوان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of number of aerobic training sessions on some systemic inflammatory indices in obese male students
اثرات تعداد دفعات تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های التهاب عمومی در دانشجویان مرد چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, expression and purification of recombinant prolysostaphin protein and evaluating its in vitro antistaphylococcal activity
کلونینگ،بیان، تخلیص و بررسی فعالیت ضد استافیلوکوکی پروتئین لیزوستافین اولیه در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cystic fibrosis anddistribution and mutation analysis of CFTR gene in Iranian patients
بیماری فیبروز کیستیک و پراکندگی و آنالیز جهش‌های ژن CFTRدر بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tumor immunology and tumor escape mechanisms from immune response
ایمونولوژی تومور و مکانیسم‌های فرار سلول‌های تومور از پاسخ ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر: نکات مهم در پذیرش داوری مقالات و انواع داوری مقالات
سخن سردبیر: نکات مهم در پذیرش داوری مقالات و انواع داوری مقالات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2014-4)


Effects of activation and inactivation of glucocorticoid receptors of basolateral amygdala on fear memory extinction in rats
اثرات فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئید ناحیه قاعده‌ای جانبی آمیگدال بر خاموشی حافظه ترس در موش‌ سفید بزرگ‌ آزمایشگاهی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of anti-aflatoxin of essential oils of Cuminum cyminum, Ziziphora clinopodioiedes and Nigella sativa
اثر ضد آفلاتوکسین اسانس‌های زیره‌ی سبز، کاکوتی و سیاه‌دانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydroalcoholic extract of Iranian Propolis on blood serum biochemical factors in streptozotocin-induced diabetic rats
اثر عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در موش‌های سفید بزرگ آزمایش‌گاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of orexinergic system in the effects of morphine on food and water intake in male rat
بررسی نقش سیستم اورکسینرژیک در اثر مرفین برمصرف غذا و ‌‌‌‌‌آب در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of epithelial cells on amniotic membrane angiogenic properties using rat aortic ring assay
بررسی تاثیر سلول‌های اپی‌تلیال بر روی رگ‌زایی پرده‌ی آمنیون با استفاده از آزمون حلقه‌ی آئورت رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular identification of a 65 kDa mannoprotein encoded gene of Candida species by PCR
تشخیص مولکولی گونه‌های کاندیدا با استفاده از ژن کدکننده 65 کیلودالتونی مانوپروتئین به روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on CCR5-Δ32 mutation in healthy individuals and patients with chronic hepatitis B referred to the clinical laboratory of Iranian Blood Transfusion Organization
بررسی جهش CCR5-Δ32 در افراد سالم و بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه‌کننده به آزمایشگاه تشخیص بالینی سازمان انتقال خون ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of antioxidant enzymes andmatrix metalloproteinases in conditional medium of bone marrow mesenchymal stem cells and adipose-derived stem cells in vitro
بررسی تغییر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و ماتریکس متالوپروتئیناز محیط رویی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و چربی در شرایط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of class 1 integron and multidrug resistance pattern among isolates of Staphylococcus aureus from hospitalized patients and environmental samples in an intensive care unit in Tahran, Iran
فراوانی اینتگرون کلاس 1 و فنوتیپ مقاومت چند‌دارویی در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا‌شده از بیماران و محیطیک واحد مراقبت‌های ویژه در تهران، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developmental trend of executive functioning on primary students
سیر تحولی کنش‌های اجرایی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of touch on agitation in patients under mechanical ventilation
تاثیر لمس بر بی‌قراری بیماران تحت تهویه مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intake of iron supplement and its related factors in jounior and high school girl students of the Iraninan population
وضعیت مصرف مکمل آهن و عوامل مرتبط با آن در دختران راهنمایی و دبیرستانی شهر سمنان(1391)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying accelerated failure time frailty model using Bayesian approach to identify some risk factors of time to relapses in schizophrenia patients
کاربرد مدل شکنندگی زمان شکست شتابنده با رویکرد بیزی برای شناسائی برخی عوامل خطر زمان‌های عود در بیماران اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 8 weeks aerobic training on body composition and plasma levels of insulin- like growth factor-1 and insulin-like growth factor binding protein-3 in obese women
تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر ترکیب بدن و غلظت پلاسمایی فاکتور رشد انسولین-1 و پروتیین متصل شونده (شماره 3) به آن در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and reliability of the Persian-version of fatigue impact scale in multiple sclerosis patients in Iran
بررسی روایی و پایایی نسخه پارسی مقیاس تأثیر خستگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of patient mortality in intensive care units using the APACHE IIscoring system
ارزیابی میزان مرگ و میر بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه با استفاده از معیار آپاچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Associated factors of mortality of children aged 1 to 59 months in rural areas of Semnan: A nested case-control study based on 10 years of surveillance data
عوامل مرتبط با مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه روستاهای سمنان: مطالعه مورد شاهدی لانه‌گزیده بر اساس اطلاعات 10 ساله نظام مراقبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orexin (hypocretin): A multi-functional hypothalamic peptide
اورکسین(هیپوکرتین): یک پپتید هیپوتالاموسی چند‌کاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2014-1)


Huge Granulose cell tumor of ovary during postmeopausal period: A case report
گزارش یک مورد تومور حجیم سلول گرانولوز تخمدان در دوران یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spontaneous bilateral ectopic pregnancy: A case report
گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی دوطرفه خودبه‌خودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive-Therapy on Psychological Signs Women with Irritable Bowel Syndrome
اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر علائم روان‌شناختی زنان مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of centrifugation speed on platelet aggregation activity
بررسی اثر سرعت سانتریفیوژ بر روی فعالیت اگریگاسیون پلاکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of nicotine and nitric oxide in the nucleus accumbens on ethanol state-dependent learning
تأثیر نیکوتین و نیتریک‌اکساید در هسته آکومبنس بر روی یادگیری وابسته به وضعیت اتانول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective effects of carnosic acid on the hippocampus of 6-hydroxydopamine injured rats
اثرات محافظت نورونی اسید‌کارنوسیک بر هیپوکمپ موش‌های صحرایی آسیب‌دیده با 6- هیدروکسی دوپامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic effects of Urtica dioica methanolic extract on gentamicin induced nephrotoxicity in rats
بررسی اثرات درمانی عصاره متانولی گیاه گزنه (Urtica dioica) بر روی سمیت کلیوی ایجاد‌شده توسط جنتامایسین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Derivation of definitive endoderm from human induced pluripotent stem cells using signaling molecules
تمایز سلول‌های آندودرم قطعی از سلول‌های پرتوان القا‌شده انسانی با استفاده سیگنالینگ مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of biosorption process by pomegranate seed powder in the removal of hexavalent chromium fromaqueous environment
کاربرد فرآیند جذب زیستی توسط پودر هسته انار در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of β-lactamase producing isolates of Escherichia coli and their diversity in enzyme activities among the resistance isolates from patients with diarrhea and nosocomial infections in Tehran, Iran
بررسی فراوانی تولید بتالاکتامازها و تنوع فعالیت آنزیمی در جدایه‌های اشرشیا‌کلی دارای مقاومت بالا از بیماران مبتلا به اسهال و عفونت‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between fruit, vegetable consumptions and childhood asthma at 2-8 years: A case-control study
ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به آسم در کودکان 8-2 سال : مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of specific language impairment in 5 year-old children of an Iranian
شیوع آسیب ویژه زبان در کودکان 5 ساله شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aflatoxin M1 concentration in raw milk produced in the cities of Semnan province – Iran
غلظت آفلاتوکسین M1 در شیر خام تولیدی در شهرستان‌های استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of endotracheal tube cuff pressure regulation with minimal occlusion volume on incidence of ventilator-associated pneumonia
بررسی تاثیر تنظیم فشار کاف لوله تراشه به روش حداقل حجم انسدادی بر میزان بروز پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of hepatitis B and hepatitis C in blood donors at Semnan province from 2008 to 2011
بررسی شیوع هپاتیت B و هپاتیت C در اهدا کنندگان خون استان سمنان در سال‌های 1390- 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of psychological risk factors among patients with and without myocardial infraction relapses
مقایسه عوامل روان‌شناختی خطرساز در بیماران با و بدون عود حمله قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of epilepsy and evaluation of anti-epileptic drugs by resting qEEG analysis in the man and women patients
تشخیص صرع و ارزیابی داروها ضد صرعی توسط تجزیه و تحلیل بخش استراحت نوار مغزی کمی در مردان و زنان بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and reliability of the Persian Boston questionnaire in Iranian patients with carpal tunnel syndrome
روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامه بوستون در بیماران ایرانی مبتلا به سندرم تونل کارپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principles of informed consent in medicine
اصول کلی رضایت آگاهانه در پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2013-9)


A rare case of Marshall syndrome
گزارش یک مورد نادر سندرم مارشال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A 4 year-old child with posterior hip dislocation and simultaneous subtrochanteric and anterior column fracture
گزارش یک مورد نادر شکستگی دررفتگی هیپ هم‌راه شکستگی سابتروکانتریک همان سمت در یک کودک 4 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of body mass index with the severity of periodontitis
بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با شدت پریودونیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obesity in chronic functional constipation compared to healthy children
چاقی در یبوست عمل‌کردی مزمن در مقایسه با کودکان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between plasma myostatin with muscular volume and muscular maximal strength and it’s response to acute resistance exercise in the elderly
بررسی میزان ارتباط مایواستاتین پلاسما با حجم توده عضلانی و حداکثر قدرت بیشینه و پاسخ آن به یک جلسه فعالیت مقاومتی در افراد سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of exercise with lower and upper extremities on respiratory and exercise capacities of asthmatic patients
اثر ورزش با اندام فوقانی و تحتانی بر ظرفیت‌های تنفسی و ورزشی بیماران آسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of skin cancer in southwest of Iran
تعیین فراوانی انواع سرطان پوست در منطقه جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recurrence rate in the pilonidal sinus after excision with or without primary closure
مقایسه میزان عود سینوس پیلونیدال پس از اکسیزیون به دو روش باز و بسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the surface instability degrees on dynamic postural stability in anterior knee pain patients and healthy subjects
بررسی تاثیر میزان بی‌ثباتی سطح اتکا بر توانایی کنترل تعادل پویا در افراد سالم و بیماران مبتلا به سندرم درد قدامی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cochlear implantation on auditory, language and speech skills of children with and without auditory neuropathy spectrum disorder
بررسی اثرات کاشت حلزون بر مهارت های زبانی و گفتاری در کودکان با و بدون طیف اختلال نوروپاتی شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of post operative nausea and vomiting following induction and maintance of general anesthesia with propofol or induction by propofol and maintenance with isoflurane: A randomized clinical trial
بررسی میزان بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی در دو روش القاء بی‌هوشی با پروپوفول و القاء و حفظ بی‌هوشی با پروپوفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of risk factors and ST segment changes with symptoms of acute coronary syndrome
ارتباط عوامل خطر و تغییرات قطعه ST با علایم سندروم حاد کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between prenatal depression with delivery type and neonatal anthropometric indicators
بررسی ارتباط بین افسردگی دوران بارداری با نوع زایمان و شاخص‌های آنتروپومتریک نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective effects of voluntary exercise and hydroalcoholic extraction of Eriobotrya Japonica on dopamine and tyrosine hydroxylase in the striatum of parkinsonian rats
اثر حفاظتی تمرین اختیاری همراه با عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی بر سطح دوپامین و تیروزین هیدروکسیلاز جسم مخطط موش‌های پارکینسونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of progressive resistance training on serum amyloid A and apolipoprotein A-I levels in diabetic Rats
تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرم آمیلوئید A و آپولیپوپروتئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, expression and culture optimization of gene encoding Aspergillus niger NRRL3135 phytase in Hansenula polymorpha host
کلونینگ، بیان و بهینه‌سازی محیط جهت بیان آنزیم فیتاز آسپرجیلوس نایجر در میزبان هانسنولا پلی‌مورفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of in vitro expansion of CD133+ hematopoietic stem cells isolated from umbilical cord blood in expression of microRNAs involved haematopoiesis
برر سی اثر تکثیر سلول‌های خون‌ساز +CD133 جدا‌شده از خون بند ناف در in vitro بر بیان MicroRNA‌های شکل‌دهنده فرایند خون‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of extremely low frequency electromagnetic fields on cell proliferation
اثرات میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم بر تکثیر سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2013-6)


Effects of glucocorticoids on memory retrieval and reconsolidation of recent and remote memories in mice
بررسی اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به‌خاطرآوری و بازتثبیت حافظه‌های نزدیک و دور در موش سفید آزمایشگاهی کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 950 MHz mobile phone waves on hippocampal long-term potentiation
تاثیر امواج 950 مگاهرتز تلفن همراه بر تقویت طولانی مدت در هیپوکمپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Salvia Sahendica hydroalcoholic extract on PTZ-induced seizure in male mice
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه Salvia Sahendica بر روی تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of lidocaine injections into the rostral ventromedial medulla on nociceptive behviours in hot-plate and formalin tests in rats
بررسی اثرات تزریق لیدوکائین به داخل بخش سری شکمی- میانی بصل‌النّخاع بر رفتارهای دردی در آزمون‌های صفحه داغ و فرمالین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prognostic factors of metastases in breast cancer patients using the recurrent Andersen-Gill model
عوامل پیش‌آگهی‌دهنده بروز متاستاز در بیماران سرطان پستان با استفاده از مدل بازگردنده اندرسن - گیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General health status in women with coronary artery disease
بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان مبتلا به اختلال عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of psychological preparation on reduction of surgery anxiety signs in children
تأثیر آمادگی روانی بر کاهش علائم اضطراب جراحی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between functional balance tests and postural sway parameters in bending and picking up the object on the floor task in the chronic hemiparetic patients
بررسی ارتباط میان آزمون‌های عملکردی تعادل با پارامترهای نوسان وضعیتی در تکلیف خم شدن و برداشتن شیء از روی زمین در بیماران همی‌پارزی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inter-rater and intra-rater reliability of lateral scapular slide test in the scaption in healthy athletes men
بررسی تکرارپذیری اینترریتر و اینتراریتر آزمون لغزش خارجی اسکاپولا در وضعیت اسکاپشن در مردان ورزشکار سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of taping on knee joint position sense of female athletes across the menstrual cycle
تاثیر نواربستن بر دقت حس وضعیت مفصل زانوی زنان ورزش‌کار سالم در زمان‌های مختلف یک سیکل قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute effects of static stretch on the static and dynamic balance indices in the young healthy non-athletic females
بررسی اثرات فوری کشش استاتیک بر تعادل ایستا و پویا در دختران سالم و جوان غیر ورزش‌کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a patella support brace on myoelectric activity of knee joint muscles during single leg landing
اثر بریس حمایت‌کننده کشکک بر فعالیت میوالکتریکی عضلات اطراف زانو در حرکت فرود تک‌پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene-set analysis on acute lymphoblastic leukemia microarray
تحلیل خانواده‌های ژنی در ریزآرایه لنفوبلاستیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in apoptotic factors caspase-3, PARP and Bax/Bcl-2 ratio in the ventral tegmental area after the acquisition and extinction of morphine-induced conditioned place preference in the rat
تغییر فاکتورهای آپوپتوزی PARP, Caspase-3 و نسبت Bax/Bcl-2 در ناحیه تگمنتوم شکمی پس از اکتساب ترجیح مکان شرطی و دوره ترک مصرف مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of angiotensin II on expression of α3, αv and 3 integrin proteins in B16-F10 melanoma cells
بررسی اثر آنژیوتانسین II بر میزان بیان شدن پروتئین‌های اینتگرین αV، α3 و β3 در سلول‌های ملانومای B16-F10
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Secretive expression of bacterial β-xylosidase gene including hexahistidin-tag in Pichia pastoris
بیان ترشحی ژن بتا-گزایلوزیداز باکتریایی حاوی برچسب‌ هیستیدین در پیکیا پاستوریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of pcDNA3.1-FSHβ expression vector in order to transfer FSHβ gene into a mammalian cellline
ساخت وکتور بیانی pcDNA3.1-FSHβ به منظور انتقال ژن زیر‌واحد FSHβ به سلول لاین پستان‌داران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2013-4)


Effect of soluble Carcinoembryonic antigen on myogenic and enterocytic differentiation
اثر آنتی‌ژن کارسینوامبریونیک‍‍ محلول بر تمایز سلولی میوژنیک و انتروسیتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of peppermint extract on food intake and body weight following immobilization stress in mice
اثر عصاره نعناع بر روی میزان خوردن غذا و وزن در موش سوری به‌دنبال مواجهه با استرس بی‌حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of increasing serum tumor necrosis factor on hyperalgesia and edema variation during different stages of adjuvant- induced arthritis in male rats
بررسی نقش افزایش سطح سرمی فاکتور نکروز توموری آلفا بر تغییرات هایپرآلژزی و ادم طی مراحل مختلف التهاب ناشی از ادجوانت در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Activated leukocyte cell adhesion molecule expression in oral squamus cell carcinoma and its association with clinical and histopathologic parameters
بروز مولکول چسبنده سلولی لکوسیت فعال در کارسینومای سلول سنگ‌فرشی دهان و ارتباط آن با شاخص‌های بالینی و آسیب‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of constraint induced movement therapy technique using wedge on weight bearing symmetry and functional balance in chronic hemiparesis patients
تاثیر تکنیک محدودیت حرکت درمانی با استفاده از کفی با گوه خارجی بر تقارن در تحمل وزن و تعادل عمل‌کردی بیماران همی‌پارزی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties of Spector’s job satisfaction survey in the Iranian population
مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه رضایت شغلی اسپکتور در پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diabetic distal symmetric polyneuropathy: Role of physical examination in screening
پلی‌نوروپاتی قرینه انتهایی دیابتی: نقش معاینه بالینی در غربال‌گری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selection of two cut-off points via generalized Youden index and receiving operating characteristic surface to predict preeclampsia using the hemoglobin levels in the first trimester of pregnancy
تعیین نقاط برش زوجی با دو روش شاخص یودن تعمیم‌یافته و حجم زیر رویه‎ی راک برای پیش‎گویی پره‎اکلامپسی با استفاده از مقدار هموگلوبین سه ماهه‎ی اول بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of narcotics anonymous training programs in personality characters in substance abuse patients
تاثیر جلسات معتادان گمنام بر صفات شخصیتی بیماران وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of olive oil sitz bath on improvement of perineal injury after delivery
بررسی تاثیر حمام نشسته روغن زیتون بر بهبود آسیب پرینه پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alprazolam on analgesic action of ibuprofen in treatment of dysmenorrhea in 18-25 years old girls
بررسی اثر آلپرازولام بر عمل ضد دردی ایبوپروفن در درمان دیسمنوره دختران جوان 18- 25 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute effect of warm-up training on the static and dynamic balance indices in athletic and non-athletic subjects
بررسی اثرات فوری تمرینات گرم کردن بر شاخص‌های تعادل پویا و ایستا در افراد ورزش‌کار و غیر ورزش‌کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effects of fentanyl, sufentanil and alfentanil as premedication on post-operative nausea and vomiting in diagnostic gynecologic laparascopy
مقایسه اثر فنتانیل، سوفنتانیل و آلفنتانیل به عنوان پره مدیکاسیون بر بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاروسکوپی تشخیصی ژنیکولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of hypospadias repair during childhood
بررسی نتایج ترمیم هیپوسپادیاس در دوران کودکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of lidocaine spray on the pain intensity during insertion of vascular needles in hemodialysis patients
تأثیر اسپری لیدوکائین بر شدت درد حین وارد نمودن سوزن‌های عروقی در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of methotrexate in patients with polymyalgia rheumatica
اثر‌بخشی متوترکسایت در درمان بیماران پلی‌میالژیا روماتیکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of important poisoning methods used in Iranian suicides: A systematic review and meta-analysis
برآورد شیوع مهم‌ترین روش‌های مسمویت‌زای مورد استفاده در خودکشی در ایران: مطالعه مرور منظم و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2013-1)


Comparison of the succular function between congenital profound hearing-impaired and normal children
مقایسه عملکرد ساکول در کودکان کم‌شنوای عمیق مادرزاد با کودکان هنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of family-centered empowerment model on perceived satisfaction and self concept of multiple sclerosis patients care givers
اثرات الگوی توانمندسازی خانواده- محور بر خشنودی درک‌شده و عزت نفس مراقبین بیماران مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job satisfaction and its contributing factors among faculty members of Semnan university of medical sciences
بررسی رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of stress related acute exercise on consolidation of implicit motor memory
اثر استرس ناشی از فعالیت ورزشی حاد بر تحکیم حافظه حرکتی ضمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of health related quality of life in children and adolescents suffering from cancer on chemotherapy and off treatment
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت درکودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی و قطع درمان شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evulation of 5-year survival of metastatic colon and rectal cancer patients using cumulative incidence models
بررسی بقای 5 ساله بیماران متاستازی مبتلا به سرطان‌های کولون و رکتال با استفاده از مدل میزان بروز تجمعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the reliability and construct validity of test of gross motor development-2 (Ulrich 2) in children of Semnan province
ارزیابی پایایی و روایی سازه آزمون رشد حرکتی درشت (اولریخ 2) در کودکان استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of noise pollution stress during pregnancy on anatomical and functional brain cortex development of the offsprings of NMRI mice
اثر استرس آلودگی صوتی در دوران بارداری بر تکوین تشریحی و عمل‌کردی قشر مخ نوازدان در موش‌های کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hormonal adaptations to moderate-intensity endurance training in sedentary obese men
سازگاری‌های هورمونی به تمرینات استقامتی با شدت متوسط در مردان چاق غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between self-esteem and obesity, and some lifestyle factors in employed women
بررسی ارتباط عزت نفس با نمایه توده بدنی و برخی از عوامل شیوه زندگی در زنان شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of foot reflexology on pain intensity and duration of labor on primiparous
تاثیر بازتاب‌شناسی پا بر شدت درد و طول مراحل زایمان در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of musical activities on memory in patients with schizophrenia
بررسی تاثیر فعالیت‌های موسیقایی بر حافظه بیماران مبتلا به ا سکیزوفرنیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Astrand exercise test on serum interleukin-6 and C-reactive protein response in healthy inactive men
اثر آزمون ورزشی آستراند بر پاسخ اینترلوکین-6 و پروتئین واکنشی-C سرم مردان سالم غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ramadan fasting on metabolic outcomes in fasting diabetic subjects
اثر روزه‌داری اسلامی بر کنترل و ضعیت متابولیک در افراد مبتلا به دیابت در ماه مبارک رمضان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and DNA sequence analysis of the glucose transporter gene2 from Iranian Saccharomyces cerevisiae
کلونینگ و تعیین توالی ژن انتقال‌دهنده هگزوز 2 (HXT2) از مخمر ساکارومایسس سرویزیه سویه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of dimethyl sulfoxide on expression of neurotrophic factors and dopaminergic genes by mesenchymal stem cells
بیان فاکتورهای نوروتروفیک و ژن‌های دوپامینرژیک در سلول‌های بنیادی مزانشیمی قبل و پس از تیمار توسط دی‌متیل سولفوکساید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunopathology of multiple sclerosis
ایمونوپاتولوژی مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2012-9)


Effects of foot reflexology on pain and physiological parameters after cesarean section
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر درد و شاخص‌های فیزیولوژیک بعد از عمل سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute and chronic effects of aqueous Ferula persica extract on blood pressure of normotensive rats
اثرات حاد و مزمن عصاره‌ آبی گیاه کما (Ferula persica) بر فشار خون طبیعی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of progressive resistance training on serum levels of vaspin and some inflammatory markers in male rats
تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی واسپین و برخی شاخص‌های التهابی در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of the association beetween single nucleotide polymorphism in programmed cell death 1 gene and susceptibility to chronic hepatitis B infection in the Iranian population
فقدان ارتباط بین پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی 1 و خطر ابتلا به عفونت مزمن هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the capability of regenerated rice husk silica to remove hydrogen sulfide pollution
بررسی قابلیت کاربرد سیلیکای احیا‌شده حاصل از شلتوک برنج در حذف آلودگی هیدروژن سولفاید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between forward head deviation and balance parameters in young females
بررسی ارتباط انحراف جلو‌آمدگی سر با شاخص‌های تعادل در دختران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of metabolic syndrome according to ATPIII and IDF criteria in the Iranian population
بررسی شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III وIDF در استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unstable social situation and food inequality can promote accumulation of lipofuscin and induced apoptosis in hepatocytes
فقر غذایی، محیط ایزوله و فقدان ثبات اجتماعی سبب افزایش تجمع لیپوفشین و القای مرگ سلولی در سلول‌های کبدی می‌گردد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimated survival time in gastric cancer patients and its associated factors
برآورد بقا و تعیین عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان معده دارای متاستاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Panel data analysis in medical research
تحلیل داده‌های پنلی در مطالعات پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Similar efficacy of vancomycin and teicoplanin in treatment of catheter related infection in hemodialysis patients
اثربخشی مشابه تیکوپلانین با ونکومایسین در درمان عفونت محل کاتتر در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Joint modeling factors affecting interictal epileptiform discharge and seizure occurrence among epileptic patients
مدل‌سازی توام عوامل مؤثر بر دیسشارژ و رخ‌داد تشنج در بیماران مبتلا به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of functional and conventional hamstring/quadriceps ratio in patients with knee osteoarthritis
مقایسه نسبت عملکردی و متداول عضله همسترینگ به چهار سر رانی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Five-year survival rate of pediatric leukemia and its determinants
میزان بقا پنج ساله و عوامل موثر بر آن در لوسمی‌های اطفال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between coronary risk factors and coronary artery involvement based on angiogrpahy findings
ارتباط بین عوامل خطرساز قلبی- عروقی و درگیری عروق بر اساس یافته های آنژیوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the month-specific effect of complementary food on weight loss occurrence rate in less than 2 years old children
برآورد اثر مصرف غذای تکمیلی در هر یک از ماه های پس از تولد کودک تا 2 سالگی روی بروز افت وزن: استفاده از مدل نرخ با ضرایب وابسته- زمان برای رخ دادهای بازگشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2012-6)


Comparison of low voltage amplitude electrochemotherapy with 1 Hz and 5 kHz frequency in volume reduction of mouse mammary tumor in Balb/c Mice
مقایسه عمل‌کرد الکتروکموتراپی با پالس‌های الکتریکی کم شدت در فرکانس 1 هرتز و 5 کیلوهرتز بر کاهش حجم تومور پستان موش Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of repeated anesthesia by thiopental in neonatal period on PTZ-induced convulsions and pain responses during maturation in rats
اثر بی هوشی مکرر ناشی از تیوپنتال در دوره نوزادی بر تشنج‌ القاء شده توسط پنتیلن تترازول و پاسخ های درد در زمان بلوغ در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 weeks endurance training on serum vascular endothelial growth factor and endostatin in Wistar rats
بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر میزان فاکتور رشد اندوتلیال عروق و اندوستاتین سرم در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radial motion of the carotid artery wall: A block matching algorithm approach
حرکت شعاعی دیواره‌ی شریان کاروتید: رویکردی مبتنی بر الگوریتم تطبیق بلوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between normal and mental retard children with mental aged 6-7 on motor skills
مقایسه مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی و عادی با سن عقلی 6 -7 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment efficiency in children with severe to profound hearing impairment: A comparative study of general language stimulation and developmental-descriptive approach based on morphological changes
کارآیی گفتاردرمانی با استفاده از شیوه‌های تحریک عمومی زبان و مدل توصیفی-تکاملی بر اساس متغیرهای صرفی در کودکان مبتلا به نقص شنوایی شدید تا عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of pre-pregnancy maternal body mass index and neonatal outcomes
ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری و پیامدهای نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the blood glucose measured via glucometry in diagnosis of hypoglycemia in neonates
بررسی ارزش قند خون اندازه‌گیری شده به روش گلوکومتری در تشخیص هیپوگلیسمی در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of intravenous normal saline with and without dextrose on labour duration and delivey outcomes in nulliparous women
مقایسه تأثیر سرم نرمال سالین و دکستروز سالین بر طول زایمان و برخی پیامدهای زایمانی در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between seasonal patterns and birth weight
بررسی ارتباط الگوهای فصلی با وزن هنگام تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of an educational program on mothers’ knowledge about iron deficiency anemia
اثربخشی یک برنامه آموزشی بر آگاهی مادران در مورد کم‌خونی فقر آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of intra-oral intake of different concentrations of sucrose on biobehavioral pain response to immunizations in infants
بررسی اثرات مصرف غلظت های مختلف ساکاروز خوراکی بر درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic association of selected microsatellite with some metabolic syndrome components in Iranian Fars and Azari families
بررسی ارتباط ژنتیکی میکروستلایت‌های منتخب با برخی مولفه‌های سندرم متابولیک در خانواده‌های فارس و آذری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of tibolone and continuous hormone replacement therapy on the vaginal maturation index and value in menopausal women
مقایسه اثرات درمانی تیبولون و هورمون درمانی کلاسیک بر شاخص و ارزش بلوغ سلول‌های واژن در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2012-4)


Tolerance to anti-nociceptive effects of sodium-salicylate and morphine decreases adenosine deaminase activity in the rat hippocampus
کاهش فعالیت آدنوزین دآمیناز هیپوکمپ به‌ دنبال ایجاد تحمل به اثرات ضددردی سدیم سالسیلات و مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of %1 acute hypoxia on gene expression of connexin43 and CXCR4 in human bone marrow derived mesenchymal stem cells
تاثیر هیپوکسی حاد 1% بر بیان ژن‌های Connexin 43 و CXCR4 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of acute stress and corticosterone on fear memory extinction in mice
اثرات استرس حاد و کورتیکوسترون بر خاموشی حافظه ترس در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of of 3,4-methylendioxymethamphetamine (ecstasy) on rat liver structure
بررسی اثرات 3،4 متیلن‌دی‌اکسی‌مت-آمفتامین( اکستازی) بر ساختار بافتی کبد در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of enzyme-linked immunosorbent assay method for detection of anti-streptolysin-O antibodies on base of recombinant streptolysin-O
طراحی روش الایزا جهت سنجش آنتی‌بادی ضد استرپتولیزین- O بر پایه پروتئین نوترکیب استرپتولیزین- O
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning effects of the biodex balance system during assessment of postural task with in test-retest measurements
بررسی اثرات یادگیری سیستم تعادلی بایودکس هنگام ارزیابی تکلیف پوسچرال در آزمون‌های مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aquatic balance training and detraining on neuromuscular performance and balance in healthy middle aged male
تاثیر تمرینات تعادلی در آب و بی‌ تمرینی بر عملکرد عصبی- عضلانی و تعادل مردان سالمند سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of eccentric and concentric exercises on some blood biochemical parameters in patients with type 2 diabetes
بررسی اثرات تمرینات اکسنتریک و کانسنتریک روی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genu varum deformity may increase postural sway and falling risk
اثر دفورمیتی ژنوواروم بر افزایش نوسانات پوسچر و افزایش ریسک افتادن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evaluation of delayed-onset muscle soreness in luteal and follicular phases of menstrual cycle among healthy untrained female students
بررسی میزان شدت آزردگی عضلانی با شروع تاخیری در فازهای لوتئال و فولیکولی سیکل قاعدگی در دانشجویان دختر سالم غیر‌ورزش‌کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of whole body vibration on prevention and attenuation of delayed-onset muscle soreness following eccentric exercises
بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن بر پیش‌گیری و کاهش علائم آزردگی عضلانی تاخیری متعاقب تمرینات اکسنتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between skin tag and diabetes mellitus
بررسی ارتباط بین دکمه پوستی و دیابت قندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between C-reactive protein and high-density lipoprotein of cholesterol among adults in Tehran city
ارتباط بین سطح خونی پروتئین واکنش‌گر با ماده C و لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالای کلسترول در جمعیت بزرگ‌سال ساکن شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum lipids status and its disorders among 30-70 years old population in Semnan province, Iran
بررسی وضعیت سطح لیپیدهای سرم و اختلالات آن درجمعیت 70-30 ساله استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships of serum troponin T with ECG, colour doppler sonography of lower extremity venous and arterial blood gas findings in patients with acute pulmonary embolism
ارتباط تروپونین سرم با یافته‌های نوار قلب، سونوگرافی کالرداپلر عروق اندام‌های تحتانی و یافته‌های گاز خون شریانی در بیماران با تشخیص آمبولی ریوی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on collaboration rate of authors in presenting scientific papers in Koomesh journal during 1999-2010
بررسی میزان هم‌کاری گروهی نویسندگان مقالات تألیفی مجله کومش در فاصله سال‌های 1378 تا 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2012-1)


Changes of plasma leptin and adiponectin levels in response to combined endurance and resistance training in sedentary postmenopausal women
تغییرات لپتین و ادیپونکتین پلاسما در پاسخ به تمرینات ترکیبی استقامتی- مقاومتی در زنان یائسه غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of stomach cancer risk in individuals with family history of cancer
ارتباط بین افزایش خطر ابتلا به سرطان معده و سابقه فامیلی در افراد مبتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between household food insecurity and childhood obesity among Iranian school-aged children in Farokhshahr
بررسی ارتباط عدم امنیت غذایی خانوار با چاقی دانش‌آموزان دبستانی شهر فرخ‌شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of smoking in an Iranian population (Semnan province): A population-based study
اپیدمیولوژی استعمال دخانیات در مردان 70-30 سال استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of touch therapy by mothers on weight gaining of preterm newborns
تاثیر انجام لمس‌درمانی توسط مادر بر وزن‌گیری نوزاد نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aerobic training along with iron supplementation on the hemoglobin, red blood cells, hematocrit, serum ferritin, transferrin and iron in young girls
تأثیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل آهن بر میزان هموگلوبین، گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، آهن، فریتین و ترانسفرین سرم دختران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aerobic and resistance training on plasma visfatin levels in overweight women
اثر تمرین هوازی و مقاومتی بر سطوح ویسفاتین پلاسمای زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of computerized cognitive behavioral therapy versus clinical intervention for the treatment of major depression
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر رایانه در مقایسه با درمان به شیوه بالینی در افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cognitive-behavioral group therapy on depression of the patients with chronic low back pain: A 4-months follow up
تأثیر درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: پی‌گیری چهار ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Otostegia persica extract on serum level of glucose and morphology of pancreas in diabetic rats
اثر عصاره گیاه گلدر (Otostegia persica) بر سطح سرمی گلوکز و مورفولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of reversible inactivation of the ventral tegmental area on the firing rate of neurons in the shell sub-region of the nucleus accumbens and on morphine-induced conditioned place preference in the rat
اثر غیر فعال‌سازی ناحیه تگمنتوم شکمی بر میزان و الگوی فعالیت نورون‌های بخش پوسته هسته اکومبنس و تأثیر آن بر ترجیح مکان شرطی ناشی از مورفین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leptin levels in breast milk of mother bearing girls and boys
مقایسه سطح لپتین شیر مادران دارای فرزند دختر و پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serological evaluation of anti-toxoplasma IgM and IgG antibodies in renal transplant recipient's before and after transplant by ELFA, ELISA and ISAGA methods
بررسی وضعیت سرولوژیکی آنتی‌بادی‌های IgG و IgM ضد توکسوپلاسما در بیماران پیوند کلیه قبل و بعد از پیوند با استفاده از سه روشELFA ، ELISA و ISAGA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of the insulin gene polymorphism and colorectal cancer
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم ژن انسولین با سرطان روده بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antigenicity of recombinant L7/L12 in patients with brucellosis
بررسی آنتی‌ژنیسیته پروتئین نوترکیب L7/L12 بروسلا آبورتوس در بیماران مبتلا به تب مالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma polymorphism in patients with helicobacter pylori infection
تعیین پلی‌مورفیسم ژن Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma در بیماران مبتلا به عفونت با هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of Recombinant antifungal chitinase enzyme of Bacillus pumilus in Bacillus subtilis 168
کلونینگ و بیان ژن آنزیم ضد قارچ نوترکیب کیتیناز باسیلوس پومیلوس در باسیلوس سوبتیلیس 168
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sub-cloning of alpha subunit of anterior pituitary glycoprotein hormone into a mammalian expression vector
ساب کلونینگ ژن زیر‌واحد آلفای هورمون‌های گلیکوپروتئینی بخش پیشین غده هیپوفیز در یک وکتور بیانی سلول‌های پستان‌داران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2011-9)


Effects of wearing a lumbosacral support on velocity and torque of lumbar spine during three-dimensional trunk motion
بررسی تأثیر بستن حمایت‌کننده کمری- خاجی بر سرعت و گشتاور ستون فقرات کمری به هنگام انجام حرکت سه بعدی تنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of a period of selected aerobic exercise on the levels of hemoglobin, hematocrit and red blood cells in pregnant women
تأثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب بر سطوح هموگلوبین، هماتوکریت و گلبول‌های قرمز خون زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prognostic factor for patients with gastric cancer using the Aalen’s additive hazards model
تحلیل عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از مدل مخاطرات جمعی آلن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cognitive therapy, drug therapy and combined therapy in improvement of major depression
بررسی اثرات سه روش ‌درمان شناختی – رفتاری ، دارودرمانی و ترکیبی از دو روش فوق در درمان افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between alopecia areata and serum ferritin, TIBC and serum iron levels
بررسی ارتباط سطح فریتین، آهن و ظرفیت کل اتصال به آهن سرم با آلوپسی آرئاتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of mecamylamine (a nicotinic receptor antagonist) on harman induced-amnesia in an inhibitory avoidance test
اثر مکامیلامین (آنتاگونیست گیرنده نیکوتینی) بر روی فراموشی القاء‌شده با هارمان در تست حافظه اجتنابی مهاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cochlear implantation and associated rehabilitation services on the development of verbal and non-verbal intelligence of 6-9 years old deaf children with cochlear implants
کاشت حلزون شنوایی و نقش برنامه توان‌بخشی متعاقب آن در ارتقاء هوش کلامی و غیرکلامی کودکان ناشنوای 9-6 ساله مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of iontophoresis and phonophoresis of dexamethasone on the treatment of carpal tunnel syndrome
مقایسه تاثیر یونتوفورز و فونوفورز دگزامتازون بر درمان سندرم تونل کارپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of taurine supplementation on response of the cardiac injury biomarkers to Bruce diagnostic protocol in patients with heart failure
اثر مکمل تائورین بر پاسخ برخی بیومارکرهای آسیب قلبی به پروتکل تشخیصی بروس در بیماران با نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different phases of estrous cycle on brain edema and neurological outcomes after severe traumatic brain injury in female rats
ارزیابی مراحل مختلف سیکل استروس بر خیز مغزی و پیامدهای نورولوژیک بعد از ضربه شدید مغزی در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of "Read-Rives" and ''Lichtenstein'' repair for treatment of unilateral inguinal hernia
مقایسه نتایج بین دو روش جراحی لیختن اشتاین و رید-ریوز در ترمیم فتق اینگوئینال یک‌طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different therapeutical doses of ibuprofen on the adenosine deaminase activity at physiologic and pathologic temperatures
اثر دوزهای درمانی متفاوت ایبوپروفن بر فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز در دماهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Fuzzy expert system for prescribing atorvastatin optimum dose
تعیین دوز بهینه داروی آتورواستاتین به بیماران با استفاده سیستم هوشمند فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Test-retest reliability of the Purdue Pegboard test for chidren with Down syndrome
بررسی پایایی آزمون- باز‌آزمون تست پورد - پگبورد در کودکان سندرم داون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring contextual factors of the nurse-patient relationship: A qualitative study
تبیین عوامل زمینه‌ای در ارتباط پرستار– بیمار: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties of an Iranian version of the beliefs about appearance scale
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه ایرانی مقیاس باورها درباره ظاهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Childhood cancer epidemiology based on cancer registry’s data of Fars province of Iran
اپیدمیولوژی سرطان کودکان بر اساس داده‌های ثبت سرطان استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of natural age of menopause in Iranian women: A meta-analysis study
برآورد میانگین سن یائسگی طبیعی در زنان ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2011-6)


Comparison of osteoblast cells growth in flat and long bones in mice and rabbits
‌‌مقایسه روند رشد سلول‌های استخوان‌ساز استخوان‌های پهن و بلند موش و خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of graft possibility of human umbilical cord blood mononuclear cells into irradiated rat's bone marrow
بررسی امکان پیوند سلول‌های تک هسته‌ای مشتق از خون بند ناف انسان در مغز استخوان موش‌های صحرایی اشعه دیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of aqueous extract of silybum marianum in 6-hydroxydopamine-induced model of parkinsonism in male rat: a behavioral, biochemical and histological study
اثر حفاظتی عصاره آبی ماریتیغال در مدل بیماری پارکینسون القا شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی نر: ارزیابی رفتاری، بیوشیمیائی و بافت‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endothelium-dependent effect of Amaranthus caudatus feeding on contractile properties of thoracic aorta from diabetic rats
اثر وابسته به اندوتلیوم مصرف گیاه تاج خروس بر خواص انقباضی آئورت سینه‌ای موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcoholic extract of Vaccinium arctostaphylos on insulin release from rat-isolated langerhans islets
اثر عصاره آبی – الکلی قره قات ( Vaccinium arctostaphylos) بر ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of extremely low-frequency electromagnetic fields on learning and memory and anxiety-like behaviors in rats
بررسی اثرات میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم بر یادگیری، حافظه و رفتارهای شبه اضطرابی در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IL-23 and IL-27 gene expression in three breast cancer cell lines and metastatic and non-metastatic lymph nodes in breast cancer patients
بررسی بیان ژن‌های IL-23 و IL-27 درسه رده سلول سرطان پستان و غدد لنفاوی درگیر و غیر درگیر در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of vitamin E on cyclosporineA-induced toxicity in rat testis
اثرات حفاظتی ویتامین E علیه مسمومیت ناشی از سیکلوسپورین A در بیضه موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cross-cultural adaptation and evaluation of validity and reliability of Trinity amputation and prosthesis experience scales in an Iranian people with lower limb amputation
بومی‌سازی و ارزیابی روایی و پایایی مقیاس سه بعدی قطع عضو و تجربه پروتز در افراد مبتلا به قطع عضو اندام تحتانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DNA fingerprinting of bovine Cryptosporidium isolates in Qazvin province, Iran
انگشت‌نگاری DNA ایزوله‌های کریپتوسپوریدیوم گاوی در استان قزوین، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of success rate of three methods of nasogastric intubation
مقایسه نسبت موفقیت سه روش لوله‌گذاری معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence and risk factors for wound disruption following cesarean section
بررسی میزان بروز باز شدن محل عمل جراحی بعد از سزارین و برخی عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hemodialysis patients' perception from nurses' role in their adjustment with hemodialysis: A qualitative study
درک بیماران همودیالیزی از نقش رفتار پرستاران در سازگاری شان با همودیالیز: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of electrical stimulation on abdominal local fat thickness in young healthy women
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی بر ضخامت چربی موضعی شکم در زنان جوان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the musculoskeletal disorders with the ergonomic factors in nurses
بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی با عوامل ارگونومیکی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Same coping styles related to reduction of anxiety and depressive symptoms among myocardial infarction patients
سبک‌های مقابله‌ای مشترک مرتبط با کاهش علائم اضطراب و افسردگی در بیماران پس از سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation of physiotherapy department of Semnan University of Medical Sciences
نقش ارزیابی درونی در بهبود کیفیت آموزشی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2011-4)


Effects of Valeriane Officinalis, Satureja Hortensis, and Mentha Piperita extracts on the withdrawal syndrome signs in mice
بررسی‌ اثرات عصاره‌ گیاهان سنبل‌الطیب، مرزه و نعناع بر علائم‌ ناشی‌ از قطع ‌مرفین در موش‌کوچک‌ آزمایشگاهی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between patients' perception of the importance of diabetes and metabolic control and pursuing chronic complications of disease
ارتباط بین شناخت بیماران دیابتی از اهمیت بیماری و نحوه مراقبت و پی‌گیری عوارض ناشی از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of pregnant and non-pregnant women with clomiphene resistant polycystic ovary syndrome in treatment with metformin and letrozole
مقایسه‌ی زنان باردار شده و نشده مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مقاوم به کلومیفن سیترات به درمان ترکیبی متفورمین و لتروزول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of phoneme type on pronouncing the initial phoneme of a word in normal 5-6 year-old Persian-speaking children
بررسی تأثیر نوع واج بر توانایی نامیدن واج آغازین کلمه در کودکان 5 تا 6 ساله فارسی زبان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using of ordinal coefficient alpha in the evaluation of spiritual coping questionnaires reliability
کاربرد شاخص آلفای رتبه‌ای در ارزیابی پایایی پرسش‌نامه تطابق معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-hyperalgesic and anti-inflammatory effects of Achillea santolina and Stachys athorecalyx extracts on complete Freund's adjuvant–induced short-term inflammation in male wistar rats
مقایسه اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره‌های گیاه بومادران زرد و سنبله بر روی التهاب کوتاه‌مدت ناشی از ادجوانت کامل فروند در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A model of patient participation with chronic disease in nursing care
ارائه مدلی برای مشارکت بیماران مبتلا به بیماری مزمن در مراقبت پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of low level laser on knee osteoarthritis treatment
بررسی اثر لیزر کم‌توان در درمان استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An assessment of the factors involved in effective attenuation coefficient of the compensator material for the treatment with 6MV photons using intensity modulated radiation therapy method
بررسی عوامل تاثیرگذار بر ضریب تضعیف موثر ماده جبران‌کننده‌ها به منظور درمان با فوتون 6MV به روش پرتودرمانی با شدت تعدیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of discharge planning on anxiety levels in patients with myocardial infarction
تاثیر اجرای طرح ترخیص بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing of multivariate two levels Haseman-Elston regression and its application in genetic linkage of HDL-C, triglycerides and waist in 91 Iranian families with metabolic syndrome
تحلیل پیوستگی رگرسیونی دوسطحی چند‌متغیره و کاربرد آن در پیوستگی ژنتیکی صفات میزان HDL-C، تری‌گلیسیرید و چاقی ‌تنه‌ای در بین 91 خانواده ایرانی مبتلا به سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of serum paraoxonase phenotype distribution by double-substrate method in patients with coronary artery disease
تعیین توزیع فنوتیپ‌های پاراکسوناز سرم به روش دو سوبسترایی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of smoking cigarette on some acoustic voice parameters and elements of speech pattern of male subjects
بررسی تاثیر استعمال سیگار بر برخی از پارامترهای آکوستیکی صوت و عناصر الگوی تولید گفتار مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of consecutive supervised core stability training on pain and disability in women with nonspecific chronic low back pain
تاثیر تمرینات ثبات‌دهنده مرکزی فشرده و تحت نظر بر درد و ناتوانی زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between motor function of hemiplegic upper limb and independency in activities of daily of living in stroke patients in Tehran
ارتباط توانایی حرکتی اندام فوقانی مبتلا با استقلال در فعالیت‌های روزمره زندگی بیماران سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of body mass index, abdominal obesity, some nutritional habits and hypertension in 25-65 year old population of Tehran
بررسی ارتباط بین فشار خون بالا با نمایه توده بدنی، چاقی شکمی و برخی عادات غذایی، در افراد 65 – 25 سال تهرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival estimating following recurrence in gastric cancer patients and its relative factors
برآورد بقای بعد از عود بیماران مبتلا به سرطان معده و بررسی عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2011-1)


Effects of biofilm in improvement of activated sludge efficiency for treatment of industrial effluents containing formaldehyde
تأثیر زیست لایه در بهبود کارایی راکتور لجن فعال در تصفیه پساب‌های صنعتی آلوده به فرمالدئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Celiac disease in dyspeptic patients
شیوع بیماری سیلیاک در مبتلایان به سوء‌ هاضمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic effects of zinc supplementation in children with urinary tract infection
بررسی اثر مصرف خوراکی سولفات روی در درمان عفونت ادراری کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of LI4 acupressure on labor pain in the first stage of labor
تاثیر طب فشاری نقطه LI4 بر درد مرحله اول زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aerobic training on some inflammatory markers in patients with rheumatoid arthritis
اثرات تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های التهابی بیماران آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of L-asparginase administration on anticoagulant proteins and platelet function in patients with acute lymphoblastic leukemia
بررسی اثرات تزریق ال-آسپارژیناز بر فعالیت پروتئین‌های ضد انعقادی و پلاکت ها در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EEG changes during exposure to extremely low frequency magnetic field on a small area of brain
بررسی تغییرات سیگنال‌های مغزی ناشی از تابش میدان مغناطیسی کم شدت با فرکانس پایین بر ناحیه کوچکی از مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of alcoholic extract of Zingiber officinalis rhizome on acute and chronic inflammation and pain in rats
بررسی اثرات عصاره الکلی ریزوم گیاه زنجبیل بر میزان درد و التهاب حاد و مزمن در موش‌ سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of nouns with and without 4 seconds limited response time in 2.5 to 4 years-old normal Farsi-speaking children in an Iranian population
بیان اسامی با و بدون اعمال محدودیت زمانی 4 ثانیه در کودکان طبیعی 5/2 تا 4 ساله فارسی‌زبان اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual beliefs and quality of life: A qualitative research about diabetic adolescent girls' perception
اعتقادات معنوی و کیفیت زندگی: یک مطالعه کیفی از دیدگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses' and patients' viewpoints regarding quality of nursing care in the teaching hospitals of Semnan University of Medical Sciences, 2009
بررسی کیفیت مراقبت‌های پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران مراکز آموزشی - درمانی شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of colorectal cancer in healthy individual's relatives: A cross-sectional population-based study
فراوانی سرطان روده بزرگ در بستگان افراد سالم: مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of influential factors affecting survival of patients with colon and rectum cancer using competing risks model
مقایسه عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان کولون و رکتوم با استفاده از مدل ریسک‌های رقابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation of parasitology and mycology department of Urmia university of medical sciences
ارزیابی درونی گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation of public health department of Semnan university of medical sciences
ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of factors influencing student evaluation of teacher performance: A comprehensive study in Semnan University of Medical Sciences
بررسی عوامل تاثیر‌گذار بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان: یک مطالعه جامع در دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2010-9)


Effects of voluntary exercise on severity of naloxone precipitated morphine withdrawal signs in rats
بررسی اثرات ورزش ارادی بر شدت علایم قطع مرفین ناشی از نالوکسان در موش‌های سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of oral morphine consumption during pregnancy on retina development of the Wistar rat embryo
تاثیر مصرف خوراکی مورفین در دوران بارداری بر تکامل شبکیه چشم جنین موش‌های بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of chronic administration of cyanidin-3-glucoside on serum glucose and lipids in an experimental model of streptozotocin-diabetic rats
اثر تجویز مزمن سیانیدین-3-گلوکوزید بر میزان گلوکز و لیپیدهای سرم در موش های صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of low frequency electromagnetic fields on chondrogenesis and osteogenesis of embryonic chick limb bud
اثر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم بر روند غضروف‌زایی و استخوان‌سازی در جوانه اولیه اندام حرکتی جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of patient age, duration and cause of infertility and number of pre-ovulatory follicles on intrauterine insemination outcomes
بررسی اثرات سن، مدت و علت ناباروری و تعداد فولیکول‌ها بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dictation errors among students of primary schools in Iranian populations
خطاهای دیکته‌نویسی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی در جمعیت‌های ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of bacterial contamination of electrotherapy pads used in the physiotherapy clinics
تعیین میزان آلودگی به باکتری‌های بیماری‌زا در پدهای الکتروتراپی مورد استفاده در کلینیک‌های فیزیوتراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between oral reflexes status and the number of affected limbs in children with spastic cerebral palsy
بررسی ارتباط بین وضعیت رفلکس‌های دهانی و تعداد اندام‌های مبتلا در کودکان فلج مغزی اسپاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Joint position sense of the knee in healthy female athletes across the menstrual cycle
بررسی دقت حس وضعیت مفصل زانوی زنان ورزش‌کار سالم در زمان‌های مختلف یک سیکل قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strengths of lower extremity and lower trunk muscles in females with patellofemoral pain syndrome
بررسی قدرت عضلات اندام تحتانی و تنه تحتانی در زنان مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of fuzzy clustering in analysis of included proteins in esophagus, stomach and colon cancers based on similarity of Gene Ontology annotation
کاربرد خوشه‌بندی فازی در تحلیل پروتئین‌های مرتبط با سرطان‌های مری، معده و کلون بر اساس تشابهات تفسیر هستی‌شناسی ژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive effects of an oral rinse Peppermint essence on chemotherapy-induced oral mucosistis
بررسی تاثیر دهانشویه با اسانس نعناع در پیشگیری از موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of hypertension in 9-17 years old schoolchildren in Iranian population
بررسی میزان شیوع فشارخون بالا در دانش‌آموزان 17-9 ساله مدارس سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2010-7)


Cancer-related fatigue in breast cancer patients under chemotherapy
خستگی مرتبط با سرطان در مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of vibration training on hamstring muscle shortness
تأثیر لرزش درمانی برکوتاهی عضله همسترینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum lipids profiles in psoriatic patients
وضعیت لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به پسوریازیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival analysis of renal transplantation and its relationship with age and sex
تحلیل بقا پیوند کلیه و ارتباط آن با سن و جنس ‌دهنده و گیرنده عضو بین بیماران پیوند ‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effectiveness of cognitive behavioral therapy and medication on the quality of life in the patients with essential hypertension
مقایسه دو روش دارو‌درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of long term perinatal administration of Bupropion on population spike amplitude in neonatal rat hippocampal slices
تاثیر طولانی مدت تزریق پری‌ناتال بوپروپیون بر اسپایک‌های دسته جمعی برش‌های زنده هیپوکامپ نوزادان موش‌های بزرگ سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing three adjuvant chemotherapy regimes after modified radical mastectomy in breast cancer patients using log-logistic model
مقایسه سه روش شیمی‌درمانی تکمیلی بعد از جراحی ماستکتومی تعدیل‌شده بر میزان فراغت از بیماری مبتلایان به سرطان پستان با استفاده از مدل لوگ‌لوجستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the differentiation potential of human mesenchymal stem cells and several animal species
مقایسه پتانسیل تمایزی سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسان و چند گونه حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normative data and psychometric properties of the quality of life questionnaire for patients with diabetes mellitus
هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of educational intervention on women’s behaviors in utilization of oils and fats
بررسی اثر آموزش بر رفتار زنان خانوار در زمینه مصرف روغن‌ها و چربی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The incidence of complications of vaccination in children and infants of Semnan, Iran
بررسی میزان بروز عوارض ناشی از واکسیناسیون رایج کشوری در کودکان و نوزادان شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effects of hydro-alcoholic extracts of Ziziphora tenuior, Teucrium polium, Barberis corcorde and Stachys inflate
اثرات ضد باکتریایی عصاره هیدروالکی پونه کوهی، مروه تلخ، زرشک وحشی، چای کوهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A morphometeric magnetic resonance imaging study of age and gender-related volumetric changes of putamen nucleus in healthy humans
مطالعه مورفومتریک تغییرات حجمی وابسته به سن و جنس هسته پوتامن در افراد سالم با استفاده ازتصویربرداری به روش تشدید میدان مغناطیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2010-4)


Prevalence of metabolic syndrome in fathers of patients with polycystic ovarian syndrome
بررسی شیوع سندرم متابولیک در پدران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of artificial neural network and Cox regression models in survival prediction of gastric cancer patients
مقایسه‌ی مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون کاکس در پیش‌بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of passive and active recovery from supramaximal exercise on blood lactate levels in male athletes
بررسی اثر بازیابی فعال و غیرفعال بر میزان اسید لاکتیک خون ورزشکاران مرد بعد از یک فعالیت خسته‌کننده شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Residual shortening of limb after Legg-Calve-Perthes disease with different treatment modalities
بررسی میزان کوتاهی باقیمانده از بیماری لگ کالوپرتس پس از روش‌های مختلف درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compression of three methods of polymerase chain reaction, culture and rapid urease test in diagnosis of Helicobactr pylori in gastric biopsy specimen
مقایسه سه روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، کشت و تست اوره آز سریع در شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه بیوپسی معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Test-retest reliability of the Purdue Pegboard test in drug on-phase for patients with Parkinson s disease
بررسی پایایی آزمون- باز‌آزمون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of median effective dose of anti spasmodic medicine in adaptive design by combining the models
برآورد میانه دوز موثر داروی آنتی اسپاسمودیک به کمک طرح سازوار با استفاده از روش ترکیب مدل‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the syntactic complexity on the amount of speech dysfluency of stuttering and nonstuttering Persian-speaker children in conversational speech
تأثیر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در گفتار خودانگیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of holly Quran recitation on physiological responses of premature infant
بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر پاسخ‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of food allergy in asthmatic children under 18 years of age in Semnan-Iran in 2007-2008
بررسی شیوع آلرژی غذایی در کودکان مبتلا به آسم کم‌تر از ١٨ سال در شهر سمنان در سال ٨٧
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding information needs of nursing students in emergency medicine eduction
بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی بخش‌های اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2010-1)


Educational paper on osteoarthritis
مقاله بازآموزی در مورد استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning styles of nursing and allied health students in Semnan university of medical sciences
سبک یادگیری دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of basolateral amygdala lesion on the inhibitory effects of propranolol on voluntary exercise- induced enhancement of learning and memory
اثرات تخریب هسته قاعده‌ای- جانبی آمیگدال بر مهار افزایش یادگیری و حافظه ناشی از ورزش ارادی توسط پروپرانولول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Bayes method in determining of the risk factors on the survival rate of gastric cancer patients
کاربرد روش بیز در تعیین عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and comparison of tasks for assessment of first phoneme of word in normal 5 to 6 year-old Persian-speaking children
طراحی و مقایسه تکالیف درک و بیان واج آغازین کلمه در کودکان طبیعی 5 تا 6 ساله فارسی زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endothelium-dependent and-independent effects of Vaccinium myrtillus feeding on contractile reactivity of thoracic aorta from diabetic rats
اثر وابسته و غیر وابسته به اندوتلیوم مصرف خوراکی قره‌قاط سیاه بر خواص انقباضی آئورت سینه‌ای موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fauna and monthly activity of sand flies at zoonotic cutaneous leishmanianisis focus in Damghan district, Semnan province (2008)
مطالعه فون و فعالیت ماهانه پشه خاکی‌ها در کانون لیشمانیوز جلدی روستایی شهرستان دامغان، استان سمنان در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of walking training on haemoglobin glucosile and fasting blood sugar levels in women with type 2 diabetes
بررسی تاثیر آموزش پیاده‌روی بر میزان هموگلبین گلیکوزیله و قند خون ناشتای بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of kangaroo contact on some physiological parameters in term neonates and pain score in mothers with cesarean section
تاثیر تماس کانگورویی بر شاخص‌های فیزیولوژیک نوزادان ترم و میزان درد مادران سزارینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation of population atributable burden of excess weight and obesity to non-contagious diseases in Markazi provience of Iran
محاسبه بار منتسب به اضافه وزن و چاقی در بیماری‌های غیر واگیر در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of smoking among adult women population of Semnan province, Iran
اپیدمیولوژی استعمال دخانیات در زنان 70-30 سال استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2009-11)


Acute torsion of wandering spleen: report of one case
گزارش یک مورد پیچ‌خوردگی طحال سرگردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anaphylaxis to wheat in an infant
گزارش یک مورد آنافیلاکسی ناشی از مصرف غذای حاوی گندم در یک شیرخوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Value of fine needle aspiration in cytological diagnosis of salivary gland masses
بررسی ارزش تشخیصی آسپیراسیون با سوزن باریک در تشخیص سیتولوژیک توده‌های غدد بزاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of thrombotic factor with bleeding severity in patient’s with factor XI deficiency
بررسی ارتباط عوامل ترومبوتیک با شدت خون‌ریزی در بیماران مبتلا به نقص فاکتور یازده انعقادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of floating crude oil biodegradation by isolated microorganisms via experimental design method
بهینه‌سازی تجزیه بیولوژیکی نفت خام توسط میکروارگانیسم‌های خالص‌سازی شده به روش طراحی آزمایش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aerobic training on leptin, tumor necrosis factor-α and interleukin-6 levels in obese and lean men
تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر میزان لپتین، فاکتور نکروز‌دهنده تومور- آلفا و اینترلوکین -6 مردان چاق و لاغر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of mold allergy in patients with allergic rhinitis referred to Semnan clinic of allergy
بررسی شیوع آلرژی به کپک‌های معلق در هوا در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مراجعه‌کننده به کلینیک آلرژی شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of propylene glycol removal in a fixed bed activated sludge bioreactor by Taguchi method
بهینه‌سازی فرایند حذف پروپیلن گلیکول در یک راکتور لجن فعال دارای بستر ثابت به کمک روش تحلیل آزمایشات تاگوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of mycobacterium tuberculosis beijing genotype using three different molecular methods
استفاده از سه روش مولکولی متفاوت در شناسایی الگوی ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ژنوتایپ بیجینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of massage with oil containing medium chain triglyceride on weight gaining in preterm
بررسی اثر ماساژ با روغن حاوی تری گلیسرید با زنجیره متوسط بر افزایش وزن نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2009-8)


The impact of exercise therapy on the musculoskeletal abnormalities of blind boy students of 12- 18 years old at Tehran Mohebbi blind school
تاثیر تمرین درمانی بر ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی دانش‌آموزان نابینای پسر (18-12 ساله) مجتمع آموزشی نابینایان شهید محبی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of 2% lidocaine gel versus diclofenac suppository in pain reliving after episiotomy
مقایسه تاثیر ژل لیدوکائین و شیاف دیکلوفناک سدیم بر درد بعد از اپیزیاتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of a software tool for analyzing water looped networks by linear theory
تهیه نرم‌افزار تحلیل هیدرولیکی شبکه‌های آب‌رسانی حلقوی به روش تئوری خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of consanguineous marriage in Tehran and some related factors
بررسی فراوانی ازدواج فامیلی در شهر تهران و عوامل مرتبط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of sport on job burnout of employees
بررسی نقش ورزش بر فرسودگی شغلی کارمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of modified lumbosacral orthoses on treatment of patients with spondylolysis
بررسی تاثیر بریس لومبو‌ساکرال اصلاح شده بر کاهش علائم در بیماران مبتلا به اسپوندیلولایزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of Chlamydia pneumonia in patients with myocardial infarction
بررسی شیوع سرمی مثبت کلامیدیا پنومونیه در بیماران با سکته حاد قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of tuberculosis in Arak, Iran
اپیدمیولوژی سل در شهرستان اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiologic study on hearing standard threshold shift using audiometric data and noise level among workers of Isfehan metal industry
بررسی اپیدمیولوژیک تغییرآستانه استاندارد شنوایی بر اساس یافته‌های شنوایی‌سنجی و اندازه‌گیری صدای محیط کار در بین کارگران صنایع فلزی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the efficacy of ceftazidime and imipenem in treatment of neutropenic febrile due to chemotherapy in cancer patients
مقایسه اثربخشی سفتازیدیم و ایمی‌پنم در درمان تب نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a dietary program on school boy's vitamin A and iron intake
بررسی تأثیر برنامه مدون غذایی بر دریافت ویتامین A و آهن دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of iron supplementation on zinc and magnesium concentrations in maternal milk and plasma
تاثیر آهن تکمیلی بعد از زایمان روی غلظت روی و منیزیم پلاسما و شیر مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2009-5)


A case report on dramatic response of refractory panuveitis of Behcet disease to short-term therapy with Infliximab followed by Cellcept
گزارش یک مورد پاسخ چشم‌گیر پان‌یوئیت مقاوم بیماری بهجت به درمان کوتاه مدت با Infliximab و به‌دنبال آن Cellcept
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Abnormal Uterine Bleeding in individuals who used hormonal contraceptive methods and referred to Semnan health centers (2006-2007)
بررسی میزان بروز خون‌ریزی‌های غیرطبیعی در مصرف‌کنندگان روش‌های هورمونی پیش‌گیری از بارداری مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی سمنان (86-1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oral feeding of Allium ascalonicum L. on thoracic aorta contractile response in diabetic rats
اثر مصرف خوراکی موسیر بر پاسخ‌گویی انقباضی آئورت سینه‌ای موش سفید بزرگ دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aminoguanidin on the neuropathic behavioral responses of chronic constriction injury model in rat
بررسی اثر آمینوگوآنیدین در پاسخ‌های رفتاری درد نوروپاتی مدل CCI در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of unintended pregnancy and its related factors in Arak 2007
شیوع بارداری‌های بدون برنامه و فاکتورهای مرتبط با آن در شهر اراک سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of dialysis frequency on the nutritional status of hemodialysis patients
بررسی تاثیر دفعات دیالیز بر وضعیت تغذیه بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A report on patients who were suspected gonorrhea and refereed to the clinical laboratories of Mashhad
گزارش موارد مراجعه‌کنندگان مشکوک به سوزاک به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the Precision of Measurements in Two Types of the Micropipettes according to CLSI EP5 and ISO 8655
استفاده از شاخص ضریب تغییرات برای ارزیابی و مقایسه دقت اندازه‌گیری میکروپیپت‌های آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای CLSI EP5 و ISO 8655
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Kashan (2007-2008)‎
بررسی‌ اپیدمیولوژی‌ لیشمانیوز جلدی‌ در شهرستان کاشان در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The pattern of folic acid intake in pregnant women referring to Fatemieh hospital in Hamadan (2005)‎
بررسی الگوی مصرف اسید فولیک در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of rat mesenchymal stem cells as a feeder layer in isolation and culture of mouse embryonic stem cells
مطالعه اثر سلول‌های بنیادی مزانشیمی رت به عنوان لایه تغذیه‌کننده در جداسازی و کشت سلول‌های بنیادی جنینی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differential effects of semi-rigid and soft orthoses on postural control between affected and unaffected leg in patients with functional ankle instability in compared with healthy subjects
بررسی تاثیر ارتزهای نیمه سخت و نرم بر کنترل پاسچر بین سمت درگیر و سمت سالم در بیماران با بی‌ثباتی عملکردی مچ پا و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2009-2)


A primary carcinoid tumor of the breast
گزارش یک مورد تومور کارسینوئید اولیه پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of chronic administration of silymarin on blood glucose and lipids and oxidative stress in diabetic rats
اثر حفاظتی تجویز دراز مدت سیلی‌مارین بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون و استرس اکسیداتیو در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between ear lobe crease and cerebrovascular accidents
بررسی ارتباط بین چین نرمه گوش و حوادث عروق مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cimetidine in control of post operative pain
بررسی اثر سایمتیدین در کنترل دردهای بعد از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of reported cases of Brucellosis to province ‎health center from public and private sectors in Semnan 2006-2007‎
‌بررسی ‌فراوانی ‌ ‌موارد ‌گزارش‌شده ‌تب ‌مالت ‌به ‌مرکز ‌بهداشت ‌استان ‌از ‌مراکز ‌بهداشتی ‌و ‌درمانی ‌خصوصی ‌و ‌دولتی ‌شهرستان ‌سمنان ‌در ‌سال ‌1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impaired renal tubular function in pediatric patients with β-thalassemia major
آسیب عملکرد لوله های کلیوی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of coping styles among dialysis patients
بررسی سبک‌های مقابله‌ای در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depth dose of critical organs of phantom based on surface dose exposed with Dual X-ray absorptiometry: pencil beam using TLD dosimetry
دز عمقی اندام‌های بحرانی فانتوم معادل بافت بر اساس دز سطحی حاصل از سیستم جذب سنجی دو گانه اشعه X با دسته پرتو قلمی با استفاده از دزیمتری ترمولومینسانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of occupational accidents in Semnan (2002-2006)
بررسی اپیدمیولوژیک حوادث حین کار در شهرستان سمنان (سال 85-81)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of GABAA receptor activity in post-ictal depression period ‎in a rat kindling model of epilepsy ‎
نقش گیرنده‌های GABAA در ایجاد دوره "تضعیف پس از تشنج" در مدل کیندلینگ موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoints of nursing and para-medical students about the features of a good university lecturer
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان درخصوص ویژگی‌های یک استاد خوب دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2008-11)


A case of pulmonary mucormycosis with limited clinical signs and symptoms in a controlled diabetic patient
گزارش یک مورد موکورمایکوز ریوی با علایم بالینی محدود در یک بیمار دیابتی کنترل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of obsessive- rumination component on obsessive-compulsive and depressive patients
بررسی مقایسه‌ای مولفه‌های نشخوار فکری در بیماران افسرده، وسواس اجباری و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of progesterone on sciatic nerve function and structure in experimental diabetic neuropathy
بررسی اثر محافظتی پروژسترون بر عملکرد و ساختار عصب سیاتیک در موش صحرایی مبتلا به نوروپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sexual relationship during the last four weeks of pregnancy on Bishop score
بررسی تاثیر رابطه جنسی زوجین در4 هفته آخر حاملگی بر نمره بی‌شاپ خانم‌های نخست‌زا در زمان مراجعه جهت زایمان ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interests of individual activities in elderly institutionalized persons
بررسی علاقه به فعالیت‌های فردی در سالمندان ساکن آسایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of prophylactic antibiotics on wound infection in elective laparoscopic cholecystectomy
بررسی اثر آنتی‌بیوتیک پیش‌گیرانه از عفونت زخم کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک الکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dose topical application of breast milk affect on bacterial colonization in umbilical cord?
آیا مصرف موضعی شیر مادر در بندناف نوزادان تازه متولد شده روی استقرار باکتری‌ها تاثیر دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of verapmil on the inhibitory effects of corticosterone on neuropathic pain behaviors in rats
اثرات وراپامیل بر کاهش پاسخ‌های رفتاری درد نوروپاتی توسط کورتیکوسترون در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of a medical linac wedge factor dependency on the field size, depth and separation using Monte Carlo method to introduce an algorithm for treatment planning
تعیین وابستگی فاکتور وج به اندازه میدان، عمق و جدایی در یک شتاب‌دهنده پزشکی با استفاده از روش مونت‌کارلو به منظور ارائه الگوریتمی برای به‌کارگیری در طراحی درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of hepatitis C and its risk factors in blood donors at Shiraz transfusion center
بررسی شیوع هپاتیت C ، انگیزه‌های اهدای خون و ریسک فاکتور ابتلا به آن در اهدا کنندگان خون شیراز در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paraoxonase and Arylesterase activities of human serum paraoxonase in coronary artery disease
فعالیت پاراکسونازی و آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز سرم انسانی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2008-8)


Survey of the relationship between of thrombophilic factors and the rate and severity of bleeding in patients with severe hemophilia A
بررسی ارتباط عوامل ترومبوفیلیک با شدت خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی A شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation an altered neurophysiological functions of motor branches of deep peroneal nerve in lateral ankle sprain patients
بررسی تغییر عملکرد نوروفیزیولوژی شاخه‌های حرکتی عصب پرونئال عمقی در بیماران با پیچ‌خوردگی داخلی مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of tuberculosis in Damghan city (Iran) during 2003-2007
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل طی سال‌های 1386-1382 در شهرستان دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation an in–house IgM-ELISA for the diagnosis of human leptospirosis
تعیین حساسیت و ویژگی روش‌های الیزای خانگی در تشخیص لپتوسپیروز در سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the influence of oral and rectal acetaminophen on level of pain relief after circumcision
مقایسه اثر استامینوفن خوراکی و رکتال بر میزان درد بعد از عمل جراحی ختنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Campylobacter jejuni in diarrheic children in Semnan (Iran)
میزان شیوع و حساسیت دارویی کمپیلوباکتر ژوژنی در کودکان مبتلا به اسهال در سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of placental removal method on the incidence of post-cesarean infections and operation duration
اثر روش خروج جفت بر روی مدت زمان و آندومتریت بعد از عمل سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the breakfast habits and its relationship with some factors in Semnan (Iran) pupils
بررسی وضعیت دریافت صبحانه در دانش‌آموزان و ارتباط آن با برخی از عوامل در شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of massage therapy on weight gain and sleep behaviors in infants
تاثیر ماساژ بر میزان رشد و الگوی خواب شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Verbal abuse against nurses in hospitals in Iran
بررسی تعدی کلامی به پرستاران شاغل در بیمارستان‌های سراسر کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sex steroid hormones on brain edema and intracranial pressure after experimental traumatic brain injury in rats
اثرات هورمون‌های استروئیدی جنسی بر ادم مغزی و فشار داخل جمجمه‌ای در مدل تجربی ترومای مغزی در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of continuing medical education on knowledge of general practitioners
بررسی تأثیر برنامه‌های مدون آموزش مداوم در میزان آگاهی پزشکان عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2008-5)


A relation between hypothyroidism and membranous glomerulopathy
ارتباط بین هیپوتیروئیدی و مامبرانوس گلومرولوپاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of iron deficiency anemia in the afghan refuge Semnan camp
بررسی شیوع کم‌خونی فقرآهن در بین مهاجرین ساکن در اردوگاه افاغنه سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burnout and its related factors in staffs of university hospitals in Mashhad in 2006
فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در کارکنان بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of GH and PDGF on the growth and proliferation of the epithelial cells
بررسی اثر فاکتورهای هورمون رشد و مشتق از پلاکت بر روی رشد و تکثیر سلولهای اپی تلیال پوست رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of depression and anxiety in caregivers of patients in psychiatric wards (2006)
شیوع افسردگی و اضطراب در مراقبین اصلی در بخش‌های روان‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the relationship between endometrial thickness and number of dominant follicles in pregnancy rate among 361 intrauterine insemination cases
بررسی ارتباط ضخامت آندومتر و تعداد فولیکول‌های غالب در میزان حاملگی در 361 مورد IUI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Berberise Vulgaris Fruit extract on blood cholesterol and triglyceride in hyperlipidemic patients
ارزیابی ا ثر عصاره آبی میوه زرشک دانه‌دار کوهی (Berberis Vulgaris) بر سطح کلسترول و تری‌گلیسرید خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of NMDA receptors in the effects of corticosterone on CCI model neuropathic pain in rats
بررسی نقش گیرنده‌های NMDAبر اثرات کورتیکوسترون بر پاسخ‌های رفتاری درد در مدل نوروپاتی CCI در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral responses of trapezius muscle to transcranial magnetic stimulation in normal subjects
بررسی میزان پاسخ‌دهی عضله تراپزیوس به تحریکات مغناطیسی کورتکس موتور همان سمت و سمت مقابل مغز در افراد داوطلب نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of full length and splicing form of chymosin using pETexpression system in E-coli and investigation its enzyme activity and preplasmic secretion
تولیدکیموزین کامل و پردازش یافته نوترکیب درE-coli و ارزیابی میزان بیان پری‌پلاسمی و فعالیت آنزیماتیک آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation of speech therapy department of Semnan University of Medical Sciences
ارزیابی درونی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The view of faculties and medical students about evaluation of faculty teaching experiences
ارزشیابی استاد از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2008-2)


Gene expression data clustering and it’s application in differential analysis of leukemia
خوشه‌بندی داده‌های بیان ژنی و کاربرد آن در تحلیل افتراق انواع سرطان خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

BK virus (BKV) quantifcation in urine samples of bone marrow transplanted patients is helpful for diagnosis of hemorrhagiccystitis
میزان ویروس BK در ادرار بیماران پیوند مغز استخوان وتاثیر آن در تشخیص بیماری هموراژیک سیستایتیس(Hemorrhagiccystitis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relationship between menorrhagia and gestational diabetes
بررسی ارتباط منوراژی ( افزایش میزان خونریزی قاعدگی) و دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-parametric estimation of the pattern of the age at natural menopause in Garmsar
برآورد ناپارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان گرمسار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival rate in MI patients
براورد میزان بقا در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The preventive effects of ethyl acetate fractions from aqueous and ethanolic extract of Nigella sativa L. seeds on calcium oxalate stones in Wistar rat
بررسی اثر فراکسیون‌های اتیل‌استات عصاره 50% الکلی آبی سیاه دانه بر پیش‌گیری از سنگ اگزالات کلسیم کلیه در رت نژاد Wistar
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the role of temperature, pH and the glucose concentration on in vitro germ tube formation by Candida dubliniensis
بررسی میزان تاثیر فاکتورهای محیطی و تغذیه ای برمیزان تولید لوله زایا توسط کاندیدادابلینسیس درشرایط برون تنی (In vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival rate following treatment of primary breast cancer in Semnan, Iran (1991-2002)
بررسی میزان بقاء و برخی عوامل مؤثر برآن در زنان مبتلا به سرطان پستان جراحی شده در بیمارستان امداد سمنان در سال های 81- 1370 : کاربرد رگرسیون کاکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian vowel formants an investigation and comparison between Persian children 7-9 years old and persian adult 18-22 years old
تعیین ساختارهای سازه‌ای واکه‌های زبان فارسی و مقایسه آن‌ها بین کودکان 7 تا 9 سال و بزرگ‌ سالان 18 تا 22 سال فارسی زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enhansment of Biodesulfurization activity via the over expression of the oxidoreductase gene from R.erytheropolis IGTS8using pet 21a vector
افزایش قدرت سولفورزدایی بیولوژیک از طریق کلونینگ و بیان ژن اکسیدوردوکتاز بدست آمده از باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس IGTS8 با استفاده از وکتور بیانی PET21a
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To understand the effective studying between Ardabil city university students in 2006 year
بررسی میزان آگاهی از مطالعه کارآمد در دانشجویان دانشگاه‌های شهر اردبیل سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of personal and educational characters in unsuccess medical students in compare with success students
بررسی ویژگی‌های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان موفق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2007-11)


Orf followed by erythema multiforme
Orf همراه با اریتم مولتی فرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of diazinon on spermatogenesis in mice
بررسی اثر دیازینون بر روی فرآیند اسپرماتوژنزیس درموش سفید کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of oxyuriasis and some related factors in kindergarten and primary school children in urban areas of Semnan province (2005)
بررسی میزان شیوع اکسیور و برخی عوامل مرتبط با آن درکودکان کودکستانی و دبستانی مناطق شهری استان سمنان ( 1384 )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the starting age of complementary feeding and some of its associated factors in the breast-feeding infants (Semnan, Iran)
بررسی سن شروع تغذیه تکمیلی وبرخی عوامل مرتبط با آن در شیرخواران شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of change positioning on vascular complications and comfort in patients undergoing heart catheterization
بررسی تاثیر تغییر وضعیت بیماران بر راحتی و عوارض عروقی بعد از آنژیوگرافی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between the effect of mental practice and isometric exercise on increasing maximal isometric grip muscle strength
مقایسه تاثیر تمرین ذهنی و تمرین ایزومتریک حداکثر بر افزایش قدرت عضلات گریپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of body mass index and its relationship with iron status indices among women in rural areas of Kerman province, Iran
بررسی نمایه توده بدن در زنان روستایی استان کرمان و ارتباط آن با فراسنج های خونی وضعیت آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Goiter and its relationship with thyroid function test in primary school children aged 6-12 years in Semnan (2006)
بررسی میزان شیوع گواتر و ارتباط آن با عملکرد تیروئید در کودکان دبستانی شهر سمنان (سال1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of opiate receptor agonists and antagonists on spontaneuse seizure activity in hipocampal slices
بررسی اثرات آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های گیرنده‌های اپیوئیدی بر فعالیت‌های اپی‌لپتیک خود بخودی در برش‌های هیپوکامپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and cause of smoking in the medicine students
شیوع و علل گـرایش به سیـگار در دانشجـویان پزشکـی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of satisfaction and evaluation of medical students (interns and externs) from the quality of clinical education in the Shahre-kord university of medical sciences-2005
بررسی میزان رضایت‌مندی و ارزیابی دانشجویان پزشکی کارآموز وکارورز از کیفیت آموزش دوره بالینی دردانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

B-cell chronic lymphocyte leukemia (B-CLL)
بیولوژی‏، تشخیص و درمان لوسمی مزمن لنفوسیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2007-8)


A rare variation in branches of abdominal aorta
گزارش یک مورد نادر واریاسیون در شاخه‌های آئورت شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the general health status of workers of Kuushk mine
بررسی وضعیت سلامت عمومی کارکنان معدن سرب و روی کوشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual discrimination and visual memory in 5-year-old Children of Semnan (1385)
بررسی تمیز بینایی کلامی وحافظه بینایی کلامی در کودکان 5 ساله شهر سمنان سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Damghan (2000-2006)
بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان در سالهای 1384-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of hydro-alcoholic extract of henbane seed on acute and chronic pain in male rats
ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی دانه بنگ‌دانه بر درد حاد و مزمن در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of prevalence and causes of low back pain in the Islamic Azad University of Semnan
بررسی میزان شیوع و علل ابتلاء به کمر درد در پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Helicobacter Pylori infection and first miscarriage
بررسی ارتباط بین عفونت باهلیکوباکترپیلوری وسقط خودبه خودی اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood mercury levels of dental students and dentists at Dental School of Tehran University
بررسی وضعیت سطح جیوه خون دندان‌پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphometerical effects of retinoic acid on red cells in rat's embryo
بررسی هیستومورفومتریک اثرات اسید رتینوئیک بر گلبول قرمز و پلاکت خون جنین موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Malocclusion in subjects with beta-thalassemia major
بررسی رابطه مال‌اکلوژن با بیماری بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A general approach to movements and functional assessment for pediatrics rehabilitation
ارزیابی در توانبخشی حرکتی و عملکردی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poisoning and drug overdose
مسمومیت‌ها و اوردوز دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2007-5)


Irritant contact dermatitis due to angustifolia
گزارش یک مورد درماتیت تماسی تحریکی ناشی از میوه سنجد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spinal subdural abscess: 4 cases report during ten years in Tehran Children Medical Center
آبسه ساب دورال نخاعی و گزارش چهار مورد طی ده سال در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the methodologies to estimate age at natural menopause and its effective factors
تحلیل متدولوژی‌های برآورد سن و عوامل مؤثر بر یائسگی طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of central motor conduction time by using magnetic stimulation and F-wave study in normal subjects
بررسی مقایسه‌ای تعیین زمان هدایت مرکزی موتور با استفاده از تحریک مغناطیسی و پاسخ تأخیری موج F در افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on some effective factors on the duration of breastfeeding using survival analysis (Mazandaran province)
بررسی برخی عوامل مؤثر بر طول مدت شیردهی در استان مازندران با استفاده از آنالیز بقاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the action of ryanodine receptor on cycle length of action potential of the rabbit intact sinoatrial and atrioventricular nodes
بررسی عملکرد گیرنده رایانیدینی بر طول دوره پتانسیل گره سینوسی-دهلیزی و دهلیزی- بطنی دست نخورده و سالم قلب خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the effects of alcoholic extracts of fruit and leaves of three khorasani medicinal plants on Escherichia coli 0157 using spectrophotometery
بررسی اثرات عصاره الکلی برگ و میوه سه گیاه داروئی بومی خراسان بر مدل رشد باکتری E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the early complications of surgical wounds in two methods of open surgery and laparoscopy in Milad Hospital
مقایسه عوارض زودرس زخم‌های جراحی در دو روش جراحی باز و لاپاراسکوپی در بیمارستان میلاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the effect of alcohol on surgical scrub
بررسی اثر الکل در اسکراب جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting preoprative anxiety
عوامل مؤثر بر اضطراب قبل از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of serum and erythrocyte superoxide dismutase in myocardial infarction and healthy people
بررسی ارتباط سطح گلوتاتیون پراکسیداز سرم و گلبول های قرمز با سطح هوموسیستئین سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of postoperative hemorrhage after tonsillectomy and adenoidectomy in children
بررسی خونریزی‌های بعد از جراحی لوزه و آدنوئید در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2007-2)


Monte Carlo stimulation of the angular, radial and energy distribution of a medical linear accelerator using MCNP4C code
شبیه‌سازی مونت‌کارلوی طیف انرژی، پخش زاویه‌ای و توزیع شار شعاعی باریکه فوتونی یک شتاب‌دهنده پزشکی با استفاده از کد MCNP4C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between bobath inhibitory technique with electrical stimulation and bobath inhibitory technique alone on spastic patients
مقایسه تأثیر روش مهاری بوبت به تنهایی و روش مهاری بوبت توأم با تحریک الکتریکی در کاهش اسپاستی‌سیته عضله گاستروکنیموس در بیماران اسپاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mental health status of employees in Semnan University of Medical Sciences (1385)
بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of GSM mobile phone base station waves on hippocampus synaptic plasticity
اثر امواج آنتن‌های گیرنده فرستنده سیستم تلفن همراه GSM بر کارآیی سیناپسی ناحیه هیپوکمپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect Allium ampeloprasum feeding on serum level of glucose, triglyceride, and total cholesterol of diabetic rats
اثر مصرف خوراکی تره کوهی بر میزان گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول توتال سرم در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is healing of duodenal ulcer delayed by Ramadan fasting?
آیا روزه‌داری ماه رمضان باعث تأخیردرالتیام زخم اثنی‌عشرمی‌شود؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preliminary study of potential toxic effects of taranjebin in Syrian mice
بررسی برخی اثرات توکسیک احتمالی ترنجبین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of nutritional status and related factors among pupiles aged 11-14 year olds in public and private schools of Damghan (2005)
مقایسه وضعیت تغذیه‌ای و تعیین برخی عوامل مؤثر بر آن در دانش‌آموزان 11 تا 14 ساله مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر دامغان در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical students’ attitude toward psychiatry (Shiraz, 2005)
ارزیابی و مقایسه دیدگاه دانش‌جویان پزشکی نسبت به بیماران روان‌پزشکی (شیراز-1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of motor skills in 5-years-old children (Semnan, 2006)
بررسی مهارت‌های حرکتی مرتبط با گفتار و خواندن در کودکان 5 ساله شهر سمنان سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the attitude of student about complications of Ecatasy abuse in Tehran
بررسی میزان نگرش دانش‌جویان در مورد اثرات و عوارض مصرف ترکیبات اکستسی (قرص اکس) در شهر تهران سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on superficial and cutaneous mycosis among Afghan immigrants in Semnan refuge camp
بررسی بیماری‌های قارچی سطحی و جلدی در مهاجرین افغانی ساکن اردوگاه افاغنه سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses
بررسی تأثیر عوامل تنیدگی‌زا بر سلامت روانی پرستاران شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduce a model for diffuse brain injury in rats
معرفی روشی برای ایجاد ترومای مغزی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of SOX (dsz A, B, C) operon in E.coli strain DH5α and comparison its desulfurization activity with Pesudomonas aeroginosa EGSOX, Pesudomonas putida EGSOX and E.coli cc118λpir
کلونینگ و بیان اپرون سولفورزدایی SOX (dsz A,B,C) در باکتری اشریشیاکلی DH5αو مقایسه فعالیت سولفورزدایی آن با سویه‌های رودوکوکوس IGTS8، سودوموناس (آئروژینوزا و پوتیدا) و
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2006-11)


Primary ovarian lymphoma
گزارش یک مورد جالب لنفوم اولیه تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A report about a rare case of mediastinal hemorrhage following open heart surgery
گزارش موردی نادر از خونریزی مدیاستینال پس از عمل جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Verapamil enhances the impairing effects of stress on retrieval of long-term memory in rats
بررسی اثرات وراپامیل بر اختلال به خاطرآوری اطلاعات ناشی از استرس در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of intestinal parasitic infections and related factors among school children in Semnan province (2005)
بررسی میزان شیوع آلودگی‌های انگلی روده‌ای و عوامل مرتبط با آن در کودکان کودکستانی و دبستانی مناطق شهری استان سمنان (1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of normal saline subcutaneous injection in low back labor pain
بررسی تأثیر تزریق زیرجلدی نرمال سالین بر درد زایمان ناحیه تحتانی کمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different doses of maprotiline on the treatment of Iranian patients suffering from moderate MDD
بررسی اثر دوزهای مختلف ماپروتیلین در درمان بیماران ایرانی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sample size determination for matched studies
تعیین حجم نمونه درمطالعات جورشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the attitude of nursing students about obesity in the Semnan University of Medical Sciences
بررسی نگرش دانش‌جویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان در رابطه با باورهای نادرست چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of oxidative stress in preeclampsia, normal pregnancy and non-pregnant women
مقایسه استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی، باردار سالم و غیرباردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavioral responses and Pre-emptive effect of MK-801 and morphine using SNI model in adult rat
بررسی پاسخ‌های رفتاری و اثر پیش‌درمانی 801 MK- و مورفین در مدل درد نوروپاتی SNI در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of feasibility of endotracheal intubation with and without succinylcholine in the elderly patients
مقایسه سهولت لوله‌گذاری داخل تراشه به دو روش بی‌هوشی با و بدون استفاده از سوکسینیل‌کولین در بیماران مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sodium Valproate effect in occurrence of Polycystic Ovarian Syndrome
اثر والپروات‌سدیم بر بروزسندرم تخمدان پلی‌سیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and cloning of the β subunit of human follicle stimulating Hormone (hFSHβ) with its native gene's signal sequence in methylotroph yeast Pichia pastoris pPIC9 shuttle vector
جداسازی و کلونینگ ژن فولیکول استیمولایتینگ هورمون انسانی hFSH با سیگنال سکانس طبیعی ژن در شاتل وکتورpPIC9 مخمر متیلوتروف Pichia pastoris
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mini-review for methods of induction experimental ischemia stroke: type of model, evaluation ischemic damage and neurological deficit
مروری گذرا بر روش‌های ایجاد سکته مغزی در حیوانات آزمایشگاهی: انواع مدل‌ها، ارزیابی ضایعات مغزی و اختلالات نرولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2006-8)


Use of the omentum flap for reconstruction of large chest wall defects
استفاده از فلپ امنتوم در بازسازی ضایعات و نقایص وسیع جدار قفسه‌صدری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on frequency of drug-induced akathisia in psychiatric wards using two methods: clinical diagnosis and Barnes rating scale
بررسی فراوانی آکاتژیا با دو روش تشخیصی بالینی و استفاده از BARS در بیماران بستری در بخش‌های روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of inspiratory muscle training method on the vital capacity
بررسی تأثیر تمرینات عضلات دمی با استفاده از روش IMT بر ظرفیت حیاتی تنفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory effect of alcoholic Urtica Dioica extract in male NMRI rats
بررسی اثر عصاره الکلی گیاه انجره بر التهاب حاد و مزمن در موش‌های صحرایی نر از جنس NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of progressive muscle relaxation method on vital signs in myocardial infraction patients
کارآزمایی بالینی آرام‌سازی پیش‌رونده عضلانی بر علائم حیاتی بیماران سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of heparin on prevention of the deep vein thrombosis in patients who were under laparoscopic cholecystectomy operation
بررسی اثر هپارین در پیشگیری از ترومبوز وریدی عمقی در بیماران تحت عمل کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standardization of total numbers of word, mean length of utterance and mean length of 5 long sentences in normal Persian language children between 2 to 5 years old in Semnan city
هنجاریابی شاخص‌های تعداد کل واژه‌ها، میانگین طول گفته و میانگین طول 5 جمله طولانی در کودکان طبیعی فارسی زبان 2 تا 5 ساله شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of hydro-alcholic extract of Achillea. millefolium on anxiety-like behaviors in mice
ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی سرشاخه‌های گیاه بومادران (Achillea Millefolium) بر تعدیل اضطراب در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systemic administrations of Bombesin modulate acute pain in mice
ارزیابی تزریق سیستمیک بومبزین بر تعدیل دردهای حاد در موش سوری ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficiency and lastingness of tap water iontophoresis on idiopathic hyperhidrosis and comparison of the treatmental electrodes in the girl students of the Semnan university of medical sciences
اندازه‌گیری کارآیی و پایایی اعمال جریان الکتریکی مستقیم در آب بر روی پرتعریقی ایدیوپاتیک دست و مقایسه الکترود درمانی کاتد و آند در این درمان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of long-term oral administration of Nigella. sativum on the contractile reactivity of thoracic aorta in diabetic rats
اثر تجویز خوراکی و درازمدت سیاه‌دانه بر پاسخ انقباضی آئورت سینه‌ای درموش صحرائی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on missing values in osteoporosis using a weighted estimating equation
معادله برآورد وزنی جهت تحلیل مقادیر گم‌شده متغیر مستقل در رگرسیون خطی و کاربرد آن در داده‌های بیماری پوکی استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the distribution of coronary risk factors based on myocardial perfusion scan and dipyridamol test in patients who referred for myocardial perfusion imaging (MPI) to the Nuclear Medicine Department of Shahrood Imam Hossien hospital
بررسی توزیع عوامل خطر کرونری بر حسب نتایج اسکن قلبی و تست دی‌پریدامول در بیماران مراجعه‌کننده به بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the prevalence of unwanted pregnancy and some related factors in pregnant women who referred to the medical laboratories in Semnan
بررسی میزان شیوع حاملگی ناخواسته و برخی عوامل مرتبط با آن در خانم‌های حامله مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of differentiation of hippocampal stem cells into rod photoreceptors in rat
بررسی تمایز سلول‌های بنیادی هیپوکامپ به سلول‌های استوانه‌ای شبکیه در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of cimetidine on motor activity: an evaluation the role of opioid receptors
بررسی اثرات سایمتیدین بر فعالیت حرکتی در موش‌های سوری: ارزیابی نقش گیرنده‌های اوپیوییدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of two selected non-steroidal anti-inflammation drugs flunixin and ketoprofen on peroxynitrite-induced inflammation and serum levels of cortisol and glucose
اثر داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی ((NSAIDs منتخب، فلونیکسین و کتوپروفن، بر التهاب حاصل از پروکسی‌نیتریت و سطح سرمی کورتیزول و قند خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2006-2)


Cerimean-Congo hemorrhagic fever
گزارش یک مورد تب هموراژیک کریمه ـ کنگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of frequency and intensity of psychical disorders in patients with chest pain with non-cardiac origin referred to cardiovascular clinics (2004-2005)
تعیین فراوانی و شدت اختلالات روحی و روانی در بیماران دچار درد قفسه‌سینه با منشاء غیرقلبی در مراجعین به کلینیک قلب و عروق (1384-1382)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma Zinc and erythrocyte antioxidant enzyme superoxide dismutase activity in patients with type 2 diabetes mellitus in Gorgan
سطح پلاسمایی روی و فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدان گلبول قرمز (سوپراکسید دیسموتاز) بیماران دیابتی تیپ 2 شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the total antioxidant capacity of serum and saliva in the type-I diabetic patients
مقایسه ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام سرم و بزاق در بیماران مبتلا به دیابت نوع I
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hubble-bubble smoking in pregnancy effects on birth weight and other pregnancy outcomes
مصرف قلیان در دوران بارداری و تأثیر آن بر کم‌وزنی هنگام تولد و دیگر مشخصه‌های سلامت نوزادان‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the nutritional status and nutrients intake in 11-14 children years old at public school city of Damghan
بررسی وضعیت تغذیه دانش‌آموزان 11 تا 14 ساله مدارس دولتی شهر دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of sensory stimulations on sleep deprivation symptoms in patients hospitalized in coronary care unit
بررسی تأثیر تحریکات حسی بر نشانه‌های محرومیت از خواب در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of perception and expression of common names in Persian speaking normal children in the age of 4-8
بررسی درک و بیان اسامی در کودکان طبیعی ٤ تا ٨ ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of vibration training on the delayed onset of muscle soreness after eccentric exercise
بررسی تأثیر اعمال ویبریشن بر آزردگی عضلانی تأخیری بعد از فعالیت‌های اکسنتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The breastfeeding period and its associated factors in mothers with less than 3 years infants at Zahedan health centers in 2005
بررسی طول مدت شیردهی و عوامل مرتبط با آن در مادران با کودک کم‌تر از 3 سال مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی زاهدان در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the nutritional status of school students of Shahrood city and some related factors in 2004
بررسی وضع تغذیه دانش‌آموزان دبستانی و عوامل مؤثر برآن شهر شاهرود در سال 83
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of epidural anesthesia with marcaine and fentanyl on labor course and neonatal apgar scores
بررسی تأثیر بی‌حسی اپی‌دورال با دو داروی مارکائین و فنتانیل بر روی زایمان طبیعی بدون درد و آپگار نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of designed care plan on the duration and rate of pneumonia in infants in children medical center in Tehran
بررسی تأثیر برنامه مراقبتی طراحی شده بر مدت و دفعات ابتلاء شیرخواران به پنومونی در مرکز طبی کودکان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of 950 MHz waves of GSM mobile phone system on acquisition phase of rat’s spatial memory in Morris water maze
بررسی اثر امواج 950 مگاهرتز سیستم تلفن همراه GSM بر اکتساب حافظه فضایی موش بزرگ آزمایشگاهی در ماز آبی موریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the proprioception sense of ankle joint between 20-30 years old healthy non-athletic women and athletic women with jogging and non- jogging exercises
بررسی و مقایسه حس عمقی مفصل مچ پا در زنان (20 تا 30 ساله) سالم غیرورزشکار، ورزشکار با فعالیت پرشی و ورزشکار بدون فعالیت پرشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the correlation between refractive errors (myopia & hyperopia) with stereopsis
بررسی مقایسه‌ای میانگین دید سه‌بعدی در افراد نزدیک‌بین و دوربین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cimetidine antinociception on post operative pain and comparison with morphine
تعیین اثر ضد دردی سایمتیدین در کنترل درد بعد از عمل جراحی و مقایسه اثر آن با مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2005-8)


Acute uterine inversion during cesarean section
وارونگی حاد رحم حین عمل سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factious Hypoglycemia
هیپوگلیسمی ساختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and cloning of oxidoreductase gene from Rhodococcus erythropolis in E.Coli
جداسازی و کلونینگ ژن اکسیدوردوکتاز از یک سویه باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the effects of scanning and technical parameters on the detection of pulmonary nodules at different computed tomography systems
بررسی تأثیر پارامترهای تصویربرداری، در آشکارسازی توده‌های کوچک ریوی در انواع مختلف دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic study on suicide attempt in affiliated hospitals of Semnan University of medical sciences
بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acute exposure to 950 MHz waves of GSM mobile phone system on consolidation of spatial memory in rat
بررسی اثر تابش حاد امواج MHz 950 سیستم تلفن همراه GSM بر تثبیت حافظه فضایی در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of mitomycin and dexamethasone on peritoneal adhesion formation after abdominal surgery in Rat
بررسی اثر میتومایسین و مقایسه آن با دگزامتازون بر روی میزان بروز و شدت چسبندگی صفاقی بعد ازعمل جراحی شکمی در RAT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the effect of the Semnani language on the mean length of utterance (MLU) of Farsi language among the normal 6-year-old children in the kindergartens affiliated to the education bureau in Semnan
بررسی تأثیر زبان سمنانی بر میانگین طول گفته فارسی کودکان 6 ساله طبیعی آمادگی‌های وابسته به آموزش و پرورش سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of iodine concentration in the iodine salts distributed in the province of Semnan in autumn 2004
بررسی میزان ید در نمک‌های یددار توزیع شده در استان سمنان در پاییز 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the reasons, methods and outcomes of full weaning
بررسی علل، روش‌ها و پیامدهای از شیر گرفتن کودکان زیر 3 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری دامغان در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological effects of ketamine with preservative on the rat's spinal cord
بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک کتامین با ماده نگه‌دارنده بر روی نخاع موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prospective evaluation of a new “ultra rapid paper urease test” for detecting the Helicobacter pylori in gastric mucosa
تشخیص سریع هلیکوباکتر پیلوری مخاط معده با استفاده از روش اوره‌آز کاغذی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying differentially expressed genes based on their expressions in leukemia
تشخیص ژن‌های مسئول لوکمیای حاد بر مبنای داده‌های بیان ژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of prevalence of beta-globin gene mutations of beta thalassemia in province of Ghazven
بررسی جهش‌های بتاگلوبین در مبتلایان تالاسمی بتا در استان قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2005-5)


Cleidocranial dysplasia syndrome in a newborn
کلیدوکرانیال دیسپلازی در نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of some prognostic factors of progress to end-stage renal failure in patients with rapidly progressive glomerulonephritis in Hasheminejad hospital
تعیین برخی عوامل پیش‌آگهی‌کننده در رسیدن به نارسایی انتهایی کلیه در مبتلایان به گلومرولونفریت سریعاً پیش‌رونده در بیمارستان هاشمی‌نژاد از تیر ماه 81 لغایت تیرماه 83
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of cancer incidence during a 5-year (1998-2002) period in Semnan province
بروز سرطان در شهرستان‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adenosine A1 receptors of amygdala has not anticonvulsant effects on piriform cortex kindled seizures in rats
فعالیت گیرنده‌های آدنوزینی A1 آمیگدال تأثیری بر شدت تشنج‌های ناشی از کیندلینگ قشر پیریفورم ندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endothelium-dependent and –independent vascular effect of the flavonoid quercetin in thoracic aorta of diabetic rats
اثرات عروقی وابسته و غیروابسته به اندوتلیوم فلاونوئید کوئرستین در آئورت سینه‌ای موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning of glucose oxidase gene in PKK233-3
کلونینگ ژن گلوکز اکسیداز آسپرژیلوس نایجر در پروکاریوت‌ها (وکتور PKK223-3)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of transgenic mice harboring ovine beta lactoglobulin-calcitonin transgene
تولید موش ترانس‌ژنیک واجد ترانس‌ژن بتالاکتوگلبولین- کلسی‌تونین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning of protective antigen gene from Bacillus anthracis into Bacillus subtilis
کلون‌کردن ژن آنتی‌ژن ایمنی‌بخشBacillus anthracis در Bacillus subtilis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amitriptyline efficacy in control of acute opioid withdrawal syndrome
تأثیر آمی‌تریپتیلین در کنترل علائم حاد ترک مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan girl secondary school, winter and spring, 2004
بررسی وضع تغذیه و ارتباط بین فعالیت بدنی و نگرش تغذیه‌ای با نمایه توده بدن برای سن در دختران دبیرستانی 18-14 ساله شهر سمنان (83-1382)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of applying continuous care model on fasting blood glucose & HgbA1c levels in diabetic patients
بررسی تأثیر الگوی مراقبت پی‌گیر بر میزان قند و هموگلوبین گلیکوزیله خون در بیماران دیابتی ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2005-2)


A brucella costochondritis
کوستوکندریت بروسلایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effective parameters on the patient satisfaction level of the referral patients to the out-patient physiotherapy clinics of the Semnan medical sciences university (second half of the year 2001)
بررسی سطح رضایت‌مندی و عوامل مرتبط در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک‌های فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در شش‌ماهه دوم سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neurogenic shifting of raphe nuclei in rat’s embryo
تحولات نروژنیک هسته‌های رافه در جنین موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of light deprivation and sex on the strategy selection of rats in radial maze
اثر محرومیت از بینایی و جنسیت روی استراتژی انتخاب موش صحرایی در ماز شعاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing receiver operating characteristic curves to compare medical diagnostic tests
تحلیل منحنی‌های ROC برای مقایسه تست‌های تشخیص پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cyproheptadine on combat related posttraumatic stress disorder nightmares
اثر سیپروهپتادین بر کابوس‌های شبانه اختلال استرس پس از سانحه جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of bacterial agents prevalence and their antibiotic susceptibility pattern in acute diffuse otitis externa in Semnan (2000-2003)
بررسی فراوانی عوامل باکتریال و تعیین حساسیت دارویی آنها در عفونت گوش خارجی در شهرستان سمنان (82 – 1379)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of helicobacter pylori infection with cardiac syndrome X
هلیکوباکتر پیلوری و نقش احتمالی آن در سندرم X قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the frequency percentage of doping drugs among the male-body building athletes and rate of knowledge to side-effects
بررسی فراوانی استفاده از داروهای نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در ورزشکاران بدن‌ساز مرد استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of domestic violence in women referred to the heath care centers in Semnan (2003)
بررسی میزان شیوع خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان سمنان (1382)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2004-11)


Catamenial anaphylaxis
کاتامنیال آنافیلاکسی بدون سابقه تماس قبلی با پروژسترون اگزوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of white rot fungi living cells in bioremoval of chromium from tannery industries effluent by using of bench scale
کاربرد سلول‌های زنده قارچ Phanerocate chrysosporium در حذف بیولوژیکی کروم از فاضلاب صنایع چرم‌سازی در مقیاس آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of hearing disorders in fifth-year primary school students of Semnan in the academic year 2002-2003
شیوع اختلالات شنوایی در دانش‌آموزان کلاس پنجم دبستان‌های شهرستان سمنان سال تحصیلی 81-82
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and sequencing of partial plb2 gene of Aspergillus fumigatus
کلونینگ و توالی‌یابی بخشی از ژن فسفولیپاز B2 در آسپرژیلوس فومیگاتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory effect of ascorbic acid on development of dependency to heroin in rats
اثر مهاری اسید اسکوربیک بر ایجاد وابستگی به هروئین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of XmnI polymorphism in 5´ region of the apoAI gene in Iranian hyperlipidemic subjects
بررسی پلی‌مورفیسم XmnI در ناحیه5´ ژن آپولیپوپروتئین AIدر بیماران هیپرلیپیدمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the prevalence of the articulation disorders in primary-school children (Semnan-2004)
بررسی شیوع اختلالات تلفظی در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر سمنان (1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of saphenous nerve in the behavioral responses of neuropathic pain – due to chronic constriction injury in rats
نقش عصب سافنوس در ایجاد پاسخ‌های رفتاری درد نوروپاتیک حاصل از CCI عصب سیاتیک در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of some syntactic and inflectional indicators in the hearing loss students in Birjand
بررسی برخی از شاخص‌های صرفی و نحوی در دانش‌آموزان کم‌شنوای شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effect of different extracts of Nerium oleander L on standard and clinically isolated microorganism
بررسی اثر ضدمیکربی عصاره‌های مختلف گیاه خرزهره بر روی میکروارگانیسم‌های بیمارستانی و استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the level of diabetes control and some related to it in patients referred to diabetes clinic (Semnan Fatemieh hospital)
بررسی‌ میزان‌ کنترل‌ دیابت‌ و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران‌ مراجعه‌ کننده‌ به‌ کلینیک ‌دیابت‌ بیمارستان‌ فاطمیه‌ سمنان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of bradykinin in the actions of “New Pressor Protein” related to human plasma βFXIIa
نقش برادی‌کینین دراعمال پروتئین جدید افزاینده فشارخون (NPP) وابسته به FXIIa پلاسمایی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the frequency of the types of gall stones and it's related risk factors in cholecystectomized patients in Semnan (2002-2003)
بررسی فراوانی انواع سنگ‌های صفراوی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران کله‌سیستکتومی شده (سمنان 1381-1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of chrome and nickel from sewages-polluted water sources by using Oak fruit
حذف کروم و نیکل از منابع آب آلوده به فاضلاب با استفاده از عصاره میوه بلوط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relationship between low back pain relation and foot disorders
بررسی ارتباط کمردرد با مشکلات پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2004-8)


Assessment the effects of hydroalcoholic extract of Thymus vulgaris on acute pain in hot plate and tail flick in mice
ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن (Thymus vulgaris) بر تعدیل درد حاد در مدل Tail flick وHot plate در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Detection and cloning of desulfurization operon sox(dszA&B) in rhodococcus FMF native bacterium
شناسایی و کلونینگ اپرون سولفورزدایی SOX (dszA, B) در باکتری بومی رودوکوکوس FMF
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of results of reconstructing posterior cruciate ligament using two-bundle graft from quadriceps muscle tendon
بررسی نتایج بازسازی لیگامان متقاطع خلفی با استفاده از گرافت تاندون چهار سر به‌صورت دو باندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Result and complication of vertical banded gastroplasty in morbid obesity
بررسی نتایج درمانی و عوارض عمل جراحی گاستروپلاستی عمودی (VBG) در چاقی مرضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of indium distributions in rat liver, kidney and brain tissues
مطالعه توزیع بافتی ایندیوم در کبد، کلیه و مغز موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Nifedipine and Verapamil on vasculopathy in chronic experimental diabetic rats
اثر نیفدیپین و وراپامیل بر نارسایی عروقی دیابت مزمن تجربی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Approach of cutaneous Leishmaniasis in rodents of the rural areas of Damghan, Iran
بررسی آلودگی جوندگان به لیشمانیوز جلدی در مناطق روستایی شهرستان دامغان در سال‌های 81-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ellis –van – Creveld syndrome
گزارش یک مورد جالب سندرم Ellis Van Creveld
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Omega-3 fatty acids and wound healing in diabetes
اسیدهای چرب امگا-3 و بهبودی زخم در دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic and anti-inflammatory effects of Portolaca oleracea extracts in mice & rat
بررسی اثرات ضددردی و ضدالتهابی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه خرفه در موش‌های سفید کوچک و بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of theta pulse effect on CA1 synaptic transmission in hippocampal slices of pentylenetetrazol – kindled rats
تأثیر پایدار پالس تتا بر فعالیت عصبی ناحیه CA1 برش‌های زنده هیپوکامپ موش‌های صحرایی مستعد به حملات صرع در اثر تزریق مکرر پنتیلن‎تترازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cryptosporidiosis in diarrheic children referred to Amir al Moemenin hospital, Semnan
بررسی کریپتوسپوریدیوز در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2004-2)


Group's internal evaluation of physiology department of Semnan university of medical sciences
ارزیابی‌ درون‌گروهی‌ بخش‌ فیزیولوژی‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ سمنان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation from environmental health department of Damghan faculty of health, in Semnan university of medical sciences
ارزیابی درونی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A model for nursing college evaluation
یک الگو برای ارزشیابی درونی دانشکده‌های پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of two educational methods, classic and critical thinking strategies, on the stable learning of nursing students
مقایسه تأثیر دو روش آموزش کلاسیک و مبتنی بر استراتژی‌های تفکر انتقادی بر میزان یادگیری پایدار دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation of pediatric nursing department in Semnan university of medical sciences in year 2002.
ارزیابی درونی گروه آموزش پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the viewpoints of Iranian otolaryngologists about their trainings at the residency period
تحقیقی پیرامون نگرش متخصصین گوش و حلق و بینی ایران پیرامون آموزش دوره دستیاری این رشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the situation of employment of the graduates of the field of the environmental health in Iran between 1996 to 2003
بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته بهداشت محیط سراسر کشور طی سال‌های 82-75
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation of obstetrics and gynecology department of Semnan university of medical sciences in year 2002
ارزیابی درونی گروه آموزش زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation of social medicine department of Semnan university of medical sciences (2002)
ارزیابی درون‌گروهی بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation of medical surgical nursing department of Rafsanjan university of medical sciences
ارزیابی درونی گروه پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درنیم‌سال اول 82-81
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective teaching: an approach based on evaluation of instruction by students
آموزش اثربخش: رویکردی براساس ارزیابی تدریس توسط دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2004-2)


The result of 88 cycles of IUI in 75 infertile couples at 2001-2003 in Amir–Al-Momenin hospital
گزارش نتایج 88 سیکل IUI در 75 زوج نازا در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) سمنان مهر ماه 80 لغایت مرداد ماه 82
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidences of nosocomial pneumonia in patients above 15 years in intensive care units of university hospital in Semnan
بررسی میزان بروز پنومونی بیمارستانی دربیماران بالای 15 سال بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های دانشگاهی سمنان (1381)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The quality of prenatal care performance on the basis of existing care standards in health centers
کیفیت ارائه مراقبت‌های قبل از زایمان در مراکز بهداشتی - درمانی بر اساس استانداردهای مراقبتی موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of basic parameters of real-time diagnostic ultrasound systems
بررسی‌ عملکرد اکوستیکی سیستم‌های‌ فراصوتی‌ تشخیصی‌ به‌هنگام در تهران‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long–term antibody response and immunologic memory in children immunized with hepatitis B vaccine at birth
دوام وخاطره ایمنی واکسن هپاتیت B ده سال پس از واکسیناسیون همگانی در دوران نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of fine motor development in urban and rural nursery school children in Semnan
مقایسه میزان رشد حرکات ظریف و دقیق در کودکان مهدهای کودک شهری و روستائی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between the therapeutic effects of the ultrasound and low-level laser treatments on the healing process of the carpal tunnel syndrome
مقایسه اثرات درمانی اولتراسوند و لیزر درمانی کم توان بر روند التیام سندرم تونل کارپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A sample coverage approach for estimating the size of the population with application to death undercount
روش پوشش نمونه‌ای برای برآورد اندازه جمعیت و کاربرد آن در کم‌شماری مرگ‌و‌میر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Aspergillus niger glucose oxidase gene and cloning of that prokaryotic host
جدا سازی ژن گلوکز اکسیداز آسپرژیلوس نایجر و کلونینگ آن در پروکاریوت‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Rheum Ribes on serum lipids in hyperlipidemic Rabbit
اثرات ریواس بر چربی‌های خون در خرگوش هیپرلیپیدمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiological study of psychiatric disorders in Semnan province in year 2001
همه‏گیری‌شناسی اختلالات روان‌پزشکی در استان سمنان، سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicological and inhibitory effect of Piroxicam on matrix metalloproteinase expression in comparison with Diclofenac and Dexamethasone
اثر سایتوتوکسیسیتی و بازدارندگی پیروکسیکام بر فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازها در مقایسه با دیکلوفناک و دگزامتازون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2003-8)


Renal and intraperitoneal mucormycosis in thalassemic patient
موکورمایکوزیس کلیه و حفره پریتوئن دریک بیمارمبتلابه تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the blood lead levels and related factors in the 6-11 years old children ‌in Semnan
بررسی میزان آلودگی به سرب و برخی عوامل مرتبط با آن درکودکان 11-6 ساله شهر سمنان (1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of wrist position effect on conduction velocity of the ulnar nerve
بررسی تأثیر وضعیت‌های مختلف مچ دست بر سرعت هدایت عصب اولنار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lipid profile and fat intake of adolescents: Isfashan healthy heart program-heart health promotion from children
وضعیت چربی خون و چربی رژیم غذایی نوجوانان:برنامه قلب سالم اصفهان- پروژه ارتقاء سلامت قلب از دوران کودکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anatomical relationship of superior sagittal sinus & sagittal suture
بررسی رابطه تشریحی سینوس ساژیتال فوقانی و سوچور ساژیتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation upon the effectiveness of LVA-7220 as an immunomodulator on chronic ulcerative colities in rats
بررسی اثر ایمونومدولاتوری مولکول LVA بر شکل مزمن کولیت اولسراتیو تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of meglumine antimonate therapy in cutaneous leishmaniasis: Comparison of in vitro sensitivity of Leishmania tropica isolates from patients treated with drug with clinical response
بررسی‌ چگونگی‌ مقاومت‌ در درمان‌ لیشمانیوز جلدی‌ با مگلومین‌ آنتی‌موان‌ (گلوکانتیم‌): مقایسه‌ حساسیت‌ انگل‌ جدا شده‌ از بیمار به‌ دارو در محیط‌ کشت‌ با پاسخ‌ کلینیکی‌ بیمار به‌ درمان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of acute stress and glucocorticoids in withdrawal syndrome sings in morphine dependent mice
بررسی اثرات استرس حاد و دگزامتازون بر علایم ناشی از قطع مرفین در موش‌های سوری معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of health, social and economic conditions of the elderly and their leisure time
بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان ساکن در مناطق شهری، تحت پوششش دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of coal dust spread in to the work environment in two coal mines in Damghan.
بررسی مقدار ذرات ذغال انتشاریافته در هوای محیط کار دو معدن ذغال‌سنگ دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regional differences in the role of if current in pacemaker potential within the small balls of tissues of sino-atrial (SA) node
تفاوت‌های ناحیه‌ای در نقش جریان یونی ifدر تولید پتانسیل‌های پیس‌میکری در نمونه‌های توپ مانندکوچک بافتی از گره سینوسی –دهلیزی قلب خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The teratogenic effects of copper chloride (II) on the cervical spinal development of mouse embryos
بررسی‌ اثرات‌ تراتوژنیک‌ کلریدمس‌ (CuCl2) II بر رشد و نمو لوله‌ عصبی‌ جنین‌ موش‌نژاد Balb/C با تأکید بر نخاع‌ گردنی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2003-2)


The effects of spinal cord transection on prostate gland mast cells in rats
بررسی اثر قطع طناب نخاعی بر ماست سل های غده پروستات موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of efficacy of oral ciprofloxacin versus IV eftriaxone in acute uncomplicated pyelonephritis
مقایسه اثر درمانی سیپروفلوکساسین خوراکی با سفتریاکسون وریدی در درمان پیلونفریت حاد بدون عارضه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Small cell carcinoma of sphenoid sinus
کارسینوم سلول کوچک سینوس اسفنوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of vasopressin on amnesia-induced by electroconvulsive shock in rats
تاثیر وازوپرسین بر فراموشی ایجاد شده به دنبال شوک الکتریکی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acceleration of skin wound healing in chronic diabetic rat by topical application of fish oil
تسریع بهبود زخم پوستی موش صحرایی دیابتی مزمن به وسیله روغن ماهی موضعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of lectin-binding sites in zona pellucida during ovarian cycle
نقش ان-استیلاسیون گالاکتوز و گلوکز در تکامل فولیکول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intra-abdominal desmoplastic small- round cell tumor
تومور با سلول گرد کوچک دسموپلاستیک داخلی شکمی: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison study of toxic effects of caffine administration on C57BL/6J mice during pregnancy in the presence of Phenobarbital
بررسی مقایسه ای اثرات سمی دو روش مصرف کافئین در حضور فنوباربیتال بر روی موش های باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Flowcytometric assessment of monocyte-derived dendritic cell efficiency for tumor cell lysate uptake in chronic lymphocytic leukemia patients
ارزیابی قدرت سلول های دندریتیک مشتق شده از مونوسیت بیماران لوسمی مزمن در برداشت Tumor cell lysate با استفاده از تکنیک فلوسیتومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of time duration and frequency of electrical stimulation on wound healing
مقایسه مدت زمان و تعداد دفعات تحریک الکتریکی بر بهبود زخم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dose-dependent antinociceptive response of morphine microinjected into the nucleus cuneiformis andeffect of inactivation of this area on pain modulation in rat
پاسخ ضد دردی وابسته به دوز مرفین تزریق شده در هسته میخی شکل (Cuneiformis) و تاثیر غیرفعال کردن این ناحیه بر تعدیل درد در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2002-8)


Modulation of spatial memory by amygdala's glucocorticoid receptors
تعدیل حافظه فضایی توسط گیرنده های گلوکوکورتیکویید آمیگدال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Taranjebin on serum bilirubin in hyperbilirubinemic suckling rats
بررسی اثرات ترنجبین بر بیلی روبین خون در موش های مبتلا به هیپربیلی روبینمی تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the streptococcal pharyngitis prevalence in over 15 year old adults having sore throat in Semnan Fatemieh hospital during 1999-2000
بررسی میزان شیوع گلودرد استرپتوکوکی در بالغین بالای 15 سال مراجعه کننده با شکایت گلودرد به درمانگاه بیمارستان فاطمیه سمنان، 79-1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ascorbic acid on self-administration of heroin in rats
اثر اسید اسکوربیک بر خود تزریقی هرویین در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

First internal evaluation of microbiology, parasitology and immunology department in Semnan university of medical ciences
گزارش اولین ارزیابی درونی جهت ارتقای کیفیت آموزش در گروه آموزشی میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of chromosom aberration induced by chemotherapy and radiotherapy protocols in lymphocytes of the patient with autelymphocytic leukemia using metaphase analysis method
بررسی آسیب های کروموزومی ناشی از پروتکل های شیمی درمانی و پرتودرمانی در بیماران مبتلا به لوسمی حاد به روش آنالیز متافاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating two indirect hemagglutination methods in diagnosis of listeriosis in comparison with indirect immunoflourecens
ارزیابی دو روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم در تشخیص لیستریوز و مقایسه آنها با روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesment, isolation and identification of cyclosporin A by gel chromatography, fungicidal activity and spectroscopy
بررسی تخمیر، جداسازی و شناسایی سیکلوسپورین A با کاربرد ژل کروماتوگرافی، روش ضد قارچی و طیف سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of postural changes on duration and intensity of mitral regurgitation in mitral valve prolapse with 2 –dimensional echocardiography in 10-15 years children
بررسی اثرات تغییر وضعیت بدن روی اندازه و شدت سوفل نارسایی دریچه میترال در کودکان 15-10 ساله مبتلا به پرولاپس دریچه میترال با استفاده از اکوکاردیوگرافی دوبعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sex-related differences in development of hyperalgesia induced by sciatic nerve ligation in mice
تفاوت وابسته به جنس در روند پیدایش درد نوروپاتیک ناشی از بستن عصب سیاتیک در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2002-2)


Dagnostic and prognostic value of cardiac troponin I measurement with qualitative and quantitative methods in acute yocardial infarction and unstable angina
بررسی ارزش اندازه گیری تروپونین I قلبی با دو روش کمی و کیفی در تشخیص و تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی و آنژین ناپایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maxillary bone containing five well developed teeth in ovarian dermoid cyst
گزارش یک مورد بسیار نادر فک فوقانی حاوی پنج دندان رسیده در کیست درموئید تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The production of recombinant 63kDa glycoprotein of Leishmania major by methylotropic yeast Pichia Pastoris
تولید متالوپروتئیناز 63 کیلو دالتونی (gp63) لیشمانیا ماژور در مخمر متیلوتروف Pichia pastoris
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Cryptococcus neoformans var.gattii from Eucalyptus camaldulensis in some northern regions of Iran
جداسازی کریپتوکوکوس نئوفورمنس واریته گتی از درختان اکالیپتوس کامالدولنسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the anticonvulsive effects of the aqueous extrract ot the Rosmarinus officinalis plant with phenobarbitaln pentylentetrazol-induced seizures in mice
بررسی مقایسه ای اثرات ضد تشنجی عصاره آبی گیاه آکلیل کوهی و فنوباربیتال در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The quality survey of medical students and assistants practice in history taking and physical examination of patients
بررسی کیفی عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی در اخذ شرح حال و معاینات فیزیکی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of allergic bronchopulmonary aspergillosis in asthmatic patients
بررسی معیارهای تشخیص آسپرژیلوزیس برونکوپولمونری آلرژیک در بیماران مبتلا به آسم عود کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination and comparison of the level of using the verbaspect and structure in 2-4.5 years-old normal children in Hamedan
تعیین و مقایسه میزان بکارگیری ساخت و ساختمان فعل در کودکان طبیعی 4.5-2 ساله شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation as a means of quality improvment of education in the department of anatomical sciences in Semnan university of medical sciences
ارزیابی درون گروهی بخش علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of genetic damage due to chemotherapy and radiotherapy in patients with acute lymphoblastic leukemia by micronuclei assay
بررسی آسیب های ژنتیکی ناشی از پروتکل های شیمی درمانی و پرتودرمانی در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد به روش میکرونوکلئی اسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 17 beta-estradiol on wound healing in overiectomized rats
بررسی اثر 17-بتا استرادیول بر روی بهبود زخم در موش های صحرایی فاقد تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2001-8)


Determining correlation between chronic low back pain and muscular flexibility in pelvic and thigh region
بررسی و تعیین ارتباط کمردرد مزمن با قابلیت انعطاف پذیری عضلات لگن و ران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decolorization of tanning house effluent by Aspergillus niger in tannery industries for biological removal of chromium
مطالعه رنگ بری پساب واحد دباغی صنایع چرم سازی به کمک قارچ Aspergillus Niger به منظور حذف بیولوژیکی کروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discriminate of microcalcification in breast tissue with digital mammography: the presentation a new method of processing
تفکیک میکروکلسیفیکاسیون بافت پستان با روش ماموگرافی رقمی: ارائه یک روش پردازشی جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Possible involvement of nitric oxide (NO) in anxiety-like behavior induced by female steroid hormones
بررسی نقش واسطه ای نیتریک اکساید (NO) در تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر اضطراب در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation as a means of promoting the quality of education in the department of pediatrics of Semnan university of medical sciences
ارزیابی درونی: فرایندی جهت ارتقای کیفیت آموزش در گروه آموزشی اطفال دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of chromosome aberration induced by inhold anesthetic gasses in lymphocyte of the operation room personnel using metaphase analyse method
بررسی آسیب های کروموزومی در لنفوسیت های کارکنان اتاق عمل ناشی از استنشاق گازهای بیهوشی به روش آنالیز متافاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of extracranial carotid artery stenosis prevalence in ischemicstroke patients in Kerman
بررسی شیوع تنگی خارج از جمجمه ای شریان کاروتید داخلی در بیماران با سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بخش مغز و اعصاب بیمارستان شفای کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intraocular pressure changes due to Succinyl-Choline and Atracuriom usage before and after operation with general anesthesia
تغییرات فشار داخل چشم ناشی از مصرف ساکسینیل کولین و آتراکوریوم قبل و بعد از عمل جراحی با بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevention of muscular atrophy with accelerated regenerational processing of the injured nerve in rat's tongue
جلوگیری از آتروفی عضلانی با تسریع در روند ترمیم عصب ضایعه دیده در زبان رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of hippocampus and amygdala glucocorticoid receptors in modulation of memory storage process in rats
نقش گیرنده های گلوکوکورتیکوئید آمیگدال و هیپوکمپ در فرایند ذخیره حافظه در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2001-2)


Staff radiation doses associated with nuclear procedures and efficacy of syringe shield for reduction dose
اندازه گیری پرتوگیری پرتوکاران پزشکی هسته ای از دو موضع اصلی پرتوگیری پرتو دارو و بیماران پرتوزا و میزان تاثیر استفاده از حفاظ سرنگ در کاهش پرتوگیری پرتوکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on the pain intensity of the subcutaneous injection
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از راه پوست (TENS) بر شدت درد تزریق زیر جلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on the pain intensity of the subcutaneous injection
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از راه پوست (TENS) بر شدت درد تزریق زیر جلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of low molecular weight heparin on post operative inflammation in Phacomorphic Glaucoma
بررسی اثر هپارین با وزن مولکولی پایین در التهاب داخل چشم، بعد از عمل جراحی کاتاراکت و لنز داخل چشمی در بیماران گلوکوم فاکومورفیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of intra -perirhinal injection of 2-chloroadenosine on amygdaloid kindled seizures in rats
اثر تزریق 2-کلروآدنوزین به قشر پری راینال بر حملات تشنجی ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different sites of tympanostomy tubes insertion do not influence their extrusion rate
بررسی تاثیر محل قرار دادن لوله های تمپانوستومی در پرده صماخ بر سرعت دفع آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the efficacy of two months of treatment with Co-trimoxasol + Rifampine versus Doxycycline + Rifampine in brucellosis
مقایسه درمان دو ماهه با کوتریموکسازول+ریفامپین و داکسی سایکلین+ریفامپین در درمان بروسلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect s of muscimol injection into basolateral amygdala on spatial memory processing in place avoidance learning task
ارزیابی اثر تزریق دوطرفه آگونیست گابا (موسیمول) به داخل هسته قاعده ای جانبی آمیگدال بر حافظه فضایی در مدل یادگیری احترازی مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic resistance patterns and plasmid profiles of 200 clinically ioslated Staphyloococcus aureus
مقاومت آنتی بیوتیکی با منشا احتمالی پلاسمیدی در 200 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2000-11)


Effects of reversible inactivation of the orbitofrontal cortex on acquisition and consolidation of spatial memory in place avoidance learning task in rat
بررسی اثر غیرفعال سازی برگشت پذیر قشر اوربیتوفرونتال بر اکتساب و تثبیت حافظه فضایی در مدل یادگیری احترازی مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects population of pentylenetetrazol-kindling on long-term potentiation of excitatory postsynaptic potential and population spikes in the CAl region of rat hippocampus.
کیندلینگ شیمیایی سبب تغییر توانایی تحریک تتانیک با الگوی ریتم تتا در ایجاد شکل پذیری سیناپسی در CA1 موش صحرایی بی هوش می گردد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of relaxation on frequency and severity of migraine headache.
بررسی اثر تن آرامی (Relaxation) بر دفعات وقوع و شدت سردردهای میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Silica dust exposure and respiratory effects in Semnan Ferrosilicon workers
تماس با گردوغبار سیلیس و اثرات ریوی آن در میان کارگران فروسیلیس سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new method in bile duct-intestine anastomosis: teloscopic anastomosis
روش جدید در آناستوموز مجاری صفراوی به روده: آناستوموز تلسکوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of piperine on analgesia and naloxone-indued jumping in morphine dependent mice
اثرات ضد دردی پی پرین فلفل سیاه و نقش آن در رفتار پرش (Jumping) ناشی از نالوکسان در موش های وابسته به مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of denervation on the response of burn wounds to herbal fundermol ointment in rat
بررسی اثر قطع عصب بر پاسخ زخم سوختگی به پماد گیاهی فاندرمول در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of warming Iidocain solultion on the pain of retrobulbar anesthesia
بررسی اثر لیدوکائین گرم بر درد ناشی از بیحسی رتروبولبار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2000-8)


Seroepidemiology of Helicobacter pylori infection in Semnan
مطالعه سرواپیدمیولوژی عفونت هلیکوباکترپیلوری در شهرستان سمنان، سال 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative age related changess in the nucleus raphe dorsalis of the rat
تغییرات کمی مرتبط با سن در هسته رافه دورسال در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the ciprofloxacin effect on resistant isolates of Pseudomonas aeruginosa in In-vitro and In-vivo
ارزیابی تاثیر سیپروفلوکساسین در مقایسه با برخی از آنتی بیوتیک های رایج بر سویه های مقاوم پسودوموناس آئروژینوزا در شرایط In-vitro و In-vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of anemia and some of the related individual factors in the third trimest e r of the pregnancy in women referred to Semnan university of medical sciences clin ics (1999 )
بررسی شیوع آنمی و برخی عوامل فردی مرتبط با آن در سه ماهه سوم بارداری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های تابع دانشگاه علوم پزشکی در شهر سمنان، 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abnormalities of liver function test in hyperthyroidism
بررسی اختلالات تست های کبدی در پرکاری تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of basolateral and central amygdala lesions on modulation of spatial memory by intrahippocampal injections of glucocorticoid agonist and antagonist
بررسی اثر تخریب هسته قاعده ای جانبی و مرکزی آمیگدال بر اثرات تعدیلی حافظه فضایی ناشی از تزریق گلوکوکورتیکوئیدها در ناحیه پشتی هیپوکمپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of the bacterial agents in urinary tract infection and their antibiotic susceptibility pattern in Semnan
تعیین فراوانی عوامل باکتریال عفونت ادراری و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در مراجعین آزمایشگاه های تشخیص طبی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular typing of Mycobacterium tuberculosis by using double repetitive element- polymerase chain reaction method
تعیین سوش های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران در ایران با روش Double Repititive Element - Polymerase Chain Reaction
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2000-5)


Effect of posttraining injections of glucocorticoid agonist and antagonist into the dorsal hippocampus on spatial memory storage in place avoidance learning task
بررسی اثرات تزریق آگونیست و آنتاگونیست گلوکوکورتیکویید در ناحیه پشتی هیپوکمپ بر ذخیره حافظه فضایی در مدل یادگیری احترازی مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of position and method of intramuscular injection on pain intensity
بررسی تاثیر وضعیت و روش تزریق داخل عضلانی بر شدت درد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of nasal carriers of coagulase positive Staphylococci in medical personnel of teaching hospitals in Semnan
تعیین فراوانی حاملین استافیلوکوک کوآگولاز مثبت در کارکنان درمانی بیمارستان های آموزشی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An assay on the quality of thallous chloride radiopharmaceutical produced in atomic energy organization of Iran
ارزیابی کنترل کیفی رادیوداروی تالوس کلراید تولید شده در سازمان انرژی اتمی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation on the skin graft by epithelial cells culture
بررسی پیوند اتولوگ بافت اپیتلیال از طریق کشت سلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of hyperbilirubinemia by observation of neonate skin withjaundice in Amiralmomenin's hospital of Semnan, 1999
تخمین هیپربیلی روبینمی از طریق مشاهده پوست نوزادان رسیده مبتلا به زردی در بیمارستان امیرالمومنین (ْع) سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation on the effect of simple and complex models of motor learning on the upper limb performance in facioscapulohumeral muscular dystrophy patients during the activities of daily living
بررسی اثر مدل های ساده و پیچیده یادگیری حرکتی روی عملکرد اندام فوقانی بیماران دچار Facioscapulohumeral muscular dystrophy حین فعالیت های روزمره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of topically applied water extract of Rhazya stricta on cutaneous wound healing in rats
بررسی اثر مصرف موضعی عصاره آبی Rhazya Stricta بر ترمیم زخم پوستی موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2000-2)


The effect of local fish oil on post burn edema in rats
بررسی اثر موضعی روغن ماهی بر خیز حاصل از سوختگی در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of thyroid fine needle aspiration cytology results of speciemens refered to department of pathology of Semnan medical school (1991-1998)
ارزیابی نتایج آسپیراسیون با سوزن ظریف (Fine needle aspiration) تیروئید در نمونه های ارسالی به بخش پاتولوژی دانشکده پزشکی سمنان، 77-1370
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of relationship between occupational factors and refractive errors
بررسی ارتباط عوامل شغلی با نوع عیوب انکساری در سنین 30-10 سالگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of educational needs of 12-14 years old girls about adolescent health and determines appropriate and effective strategies for adolescent health education
بررسی نیازهای آموزشی دختران 14-12 ساله سمنانی پیرامون بهداشت بلوغ و تعیین استراتژی مناسب و موثر برای تامین آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the mean growth indices between breast fed and formula fed infants from 0 to 9 months old who refered to the health centers and health houses in Semnan in year 1995
مقایسه میانگین شاخص های رشد (وزن، قد و دور سر) کودکان 9-0 ماهه شیرمادر خوار و شیرخشک خوار در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت شهرستان سمنان، 1374
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of dexamethasone injection into dentate gyrus of the hippocampus on memory storage in rat
بررسی اثرات تزریق دگزامتازون در ناحیه شکنج دندانه دار (Dentate Gyrus) هیپوکمپ بر ذخیره حافظه در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of obesity and some factors associated with in