اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد. لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: ::
:: جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) ::
جلد 23 شماره 6 صفحات 701-693 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر کلیپ طبیعت بر میزان اضطراب و شاخص‌های فیزیولوژیک قبل از آندوسکوپی معده: کارآزمایی بالینی تصادفی
مرتضی قاسمی ، نیره رئیس‌دانا* ، مهرداد زحمتکش ، زهرا زمانی
چکیده:   (1248 مشاهده)
هدف: اغلب بیماران قبل از آندوسکوپی دچار اضطراب می‌شوند که می‌تواند بر میزان همکاری آن‌ها و روند انجام کار تاثیر بگذارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله از طریق کلیپ صوتی- تصویری طبیعت بر میزان اضطرب و شاخص‌های فیزیولوژیک مراجعه‌کننده برای آندوسکوپی معده می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 64 بیمار با بلوک‌های تصادفی سن و جنس مراجعه‌کننده برای آندوسکوپی معده انجام شد. در ابتدا، اطلاعات دموگرافیک و مقیاس اضطراب شش سوالی اشپیل برگر تکمیل شد. سپس نبض و فشارخون آن‌ها توسط دستگاه یکسان در وضعیت نشسته اندازه‌گیری و ثبت گردید. برای گروه مداخله کلیپ پنج دقیقه‌ای صوتی- تصویری از طبیعت توسط تبلت و هدفون پخش شد و برای گروه کنترل تنها اقدامات روتین بخش صورت گرفت. در مرحله بعد، بلافاصله بعد از اتمام مداخله برای گروه مداخله و بعد از پنج دقیقه برای گروه کنترل مجدداً اضطراب نمونه‌ها و نبض و فشار خون اندازه‌گیری و ثبت گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره اضطراب در گروه مداخله از 2±53/17 به 2±71/15 و در گروه کنترل از 7/1±65/17 به 6/1±12/17 تغییر یافته که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0=P). هم‌چنین تفاوت اختلاف میانگین‌های قبل و بعد نبض در گروه مداخله 9/3±5/2 و در گروه کنترل 9/4±03/1- (003/0=P)، فشارخون سیتولیک در گروه مداخله 3/13±59/8 و در گروه کنترل 8/9±65/2 (046/0=P) و فشارخون دیاستولیک در گروه مداخله 1/10±56/0 و در گروه کنترل 1/10±78/4- (040/0=P) بوده است که نشان‌دهنده تاثیر معنی‌دار مداخله بر هر سه شاخص مورد بررسی بوده است. نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد، مداخله توانسته است بر  اضطراب و شاخص‌های فیزیولوژیک تاثیر معنی‌دار ایجاد کند. لذا استفاده از کلیپ صوتی – تصویری طبیعت می‌تواند به عنوان اقدامی در جهت تعدیل اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی معده مورد استفاده قرار گیرد.  
واژه‌های کلیدی: معده، آندوسکوپی، اضطراب، تصاویر متحرک طبیعت
متن کامل [PDF 1221 kb]   (259 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/12/5 | پذیرش: 1400/3/24 | انتشار: 1400/9/7
فهرست منابع
1. [1] Kutluturkan S, Gorgulu U, Fesci H, Karavelioglu A. The effects of providing pregastrointestinal endoscopy written educational material on patients' anxiety. Int J Nurs Stud 2010; 47: 1066-1073. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.01.007] [PMID]
2. [2] Early DS, Ben-Menachem T, Decker GA, Evans JA, Fanelli RD, Fisher DA, et al. Appropriate use of GI endoscopy. Gastrointest Endosc 2012; 75: 1127--1131. [DOI:10.1016/j.gie.2012.01.011] [PMID]
3. [3] Kuruvilla J. Essentials of critical care nursing. 1st ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers; 2007. [DOI:10.5005/jp/books/10274_1]
4. [4] Kistle CA, Martin A, Kaplan J, Yoo J, Siddiqui AA. Complications of upper endoscopy and their management. 2017: 105-123. In: Adler D. (eds) Upper Endoscopy for GI Fellows. Springer, Cham [DOI:10.1007/978-3-319-49041-0_10]
5. [5] BeHrouzian F, SadrizadeH N, NematPour S, Seyedian SS, Nassiryan M, Javaher Foroush zadeH A. The effect of psychological preparation on the level of anxiety before upper gastrointestinal endoscopy. JCDR 2017; 11: VC01-VC04.
6. [6] Chiu JP, Lee CL, Wu CH, Lai YC, Yang RN, Tu TC. Identification of factors that impact on patient satisfaction of unsedated upper gastrointestinal endoscopy. J Int Med 2009; 20: 359-366.
7. [7] Van Vliet MJ, Grypdonck M, van Zuuren FJ, Winnubst J, Kruitwagen C. Preparing patients for gastrointestinal endoscopy: the influence of information in medical situations. Patient Educ Couns 2004; 52: 23-30. [DOI:10.1016/S0738-3991(02)00245-8]
8. [8] El-Hassan H, Mc Keown K, Muller AF. Clinical trial: music reduces anxiety levels in patients attending for endoscopy. Aliment Pharmacol Ther 2009; 30: 718-724. (Persian). [DOI:10.1111/j.1365-2036.2009.04091.x] [PMID]
9. [9] Wang MC, Zhang LY, Zhang YL, Zhang YW, Xu XD, Zhang YC. Effect of music in endoscopy procedures: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Med 2014; 15: 1786-1794. [DOI:10.1111/pme.12514] [PMID]
10. [10] Nikbakht Nasrabadi AR, Bakhshayeshi O, Parsayekta Z, Hoseyni M, Taghavi T, Rezvani H. The effectiveness of implementing nursing consultation on the anxiety of patients undergoing GI endoscopy. Iran J Nurs 2012; 25: 54-62. (Persian).
11. [11] Ersöz F, Aydoğan AG, Bektaş H, Ozcan O, Arikan S. gastrointestinal endoscopy and colonoscopy. Turk J Gastroenterol 2010; 21: 29-33. [DOI:10.4318/tjg.2010.0044] [PMID]
12. [12] Poursharifi H, Doshmanshekar M, Somi M, Hosseinynasab S. Evaluation of the effectiveness of different teaching methods on anxiety in patients referred for endoscopy. Govaresh 2013; 18: 32-38. (Persian).
13. [13] Maghaminejad F, Adib-Hajbaghery M, Jahangir S. Predicting factors of patients' anxiety before endoscopy. Iran J Psychiatric Nurs 2017; 4: 22-29. (Persian). [DOI:10.21859/ijpn-04065]
14. [14] Gürbulak B, Zübeyr Üçüncü M, Yardımcı E, Kırlı E, Tüzüne F. Impact of anxiety on sedative medication dosage in patients undergoing esophagogastroduodenoscopy. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2018; 13: 192-198. [DOI:10.5114/wiitm.2018.73594] [PMID] [PMCID]
15. [15] Sayilan AA, Oztekin SD. The relationship between pre-procedural anxiety levels of the patients to whom esophagogastroduodenoscopy is to be applied and the procedural status of conscious sedation. Int J Caring Sci 2018; 11: 1289-1300.
16. [16] Previti G, Bianchini O, Dipasquale S, Virzi A, Petralia A, Aguglia E, Signorelli MS. Anxiety in patients undergoing endoscopic procedures: identifying people at risk. Ann Depress Anxiety 2016; 3: 1072.
17. [17] Sargin M, Uluer1MS, Aydogan E, Hanedan B, İsmail Tepe M, Eryılmaz MA, et al. Anxiety levels in patients undergoing sedation for elective upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy. Med Arch 2016; 70: 112-115. [DOI:10.5455/medarh.2016.70.112-115] [PMID] [PMCID]
18. [18] Yang M, Lu LL, Zhao M, Liu J, Li QL, Li Q, et al. Associations of anxiety with discomfort and tolerance in Chinese patients undergoing esophagogastroduodenoscopy. PLoS ONE 2019; 14: e0212180. [DOI:10.1371/journal.pone.0212180] [PMID] [PMCID]
19. [19] Pontone S, Tonda M, Brighi M, Florio M, Pironi D, Pontone P. Does anxiety or waiting time influence patients' tolerance of upper endoscopy? Saudi J Gastroenterol 2015; 21: 111-114. [DOI:10.4103/1319-3767.153839] [PMID] [PMCID]
20. [20] Maguire D, Walsh JC, Litte CL. The effect of information and behavioural training on endoscopy patients' clinical outcome 2004. Patient Educ Couns 2004; 54: 61-65. [DOI:10.1016/S0738-3991(03)00195-2]
21. [21] Smeltzer S, Bare B, Hinkle J, Cheerer K, Editors. Brunner & Suddarth's Medical-Surgical Nursing. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams wilkins; 2018.
22. [22] Sogabe M, Okahisa T, Adachi Y, Takehara M, Hamada S, Okazaki J, et al. The influence of various distractions prior to upper gastrointestinal endoscopy: a prospective randomized controlled study. BMC Gastroenterol 2018; 18: 132. [DOI:10.1186/s12876-018-0859-y] [PMID] [PMCID]
23. [23] Goyal AK, Yadav G, Yadav S. Music therapy: a useful therapeutic tool for health, physical and mental growth ashwani. J Music Ther 2012; 2: 13-18.
24. [24] Yinger OS, Gooding LF. A systematic review of music-based interventions for procedural support. J Music Ther 2015; 52: 1-77. [DOI:10.1093/jmt/thv004] [PMID]
25. [25] Imran S, Moosabba MS, Ancheril A. Effects of music therapy on anxiety, blood pressure and respiratory rate in patients undergoing chemotherapy. Nurse Care Open Access J 2017; 2: 156-158. [DOI:10.15406/ncoaj.2017.02.00053]
26. [26] Crowley J. Music therapy: Nursing interventions with a beat. Nurs Crit Care 2013; 8: 15-17. [DOI:10.1097/01.CCN.0000427236.21217.c9]
27. [27] Cooke M, Chaboyer W, Hiratos MA. Music and its effect on anxiety in short waiting periods: a critical appraisal. J Clin Nurs 2005; 14: 145-155. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2004.01033.x] [PMID]
28. [28] Ratcliffe E, Gatersleben B, Sowden PT. Bird sounds and their contributions to perceived attention restoration and stress recovery. J Environ Psychol 2013; 36: 221-228. [DOI:10.1016/j.jenvp.2013.08.004]
29. [29] Franco LS, Shanahan DF, Fuller RA. A review of the benefits of nature experiences: more than meets the eye. Int J Environ Res Public Health 2017; 14: 864-893. [DOI:10.3390/ijerph14080864] [PMID] [PMCID]
30. [30] Marteau TM, Bekker H. The development of a six‐item short‐form of the state scale of the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Br J Clin Psychol 1992; 31: 301-306. [DOI:10.1111/j.2044-8260.1992.tb00997.x] [PMID]
31. [31] Hartig T, Evans GW, Jamner LD, Davis DS, Garling T. Tracking restoration in natural and urban field settings. J Environ Psychol 2003; 23; 109-123. [DOI:10.1016/S0272-4944(02)00109-3]
32. [32] Amiri MJ, Sadeghi T, Negahban Bonabi T. The effect of natural sounds on the anxiety of patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Perioper Med 2017; 6: 17. [DOI:10.1186/s13741-017-0074-3] [PMID] [PMCID]
33. [33] Akarsu K, Koç A, Ertuğ N. The effect of nature sounds and earplugs on anxiety in patients following percutaneous coronary intervention: A randomized controlled trial. Eur J Cardiovasc Nurs 2019; 18: 651-657. [DOI:10.1177/1474515119858826] [PMID]
34. [34] Hedblom M, Gunnarsson B, Schaefer M, Knez I, Thorsson P, Lundström JN. Article sounds of nature in the city: no evidence of bird song improving stress recovery. Int J Environ Res Public Health 2019; 16; 1390. [DOI:10.3390/ijerph16081390] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.RUMS.REC.1398.113
Clinical trials code: IRCT20140721018550N7


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemi M, Raiesdana N, Zahmatkesh M, Zamani Z. Effect of nature clip on anxiety and physiological parameters before gastric endoscopy: A randomized clinical trial. Koomesh 1400; 23 (6) :693-701
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6926-fa.html

قاسمی مرتضی، رئیس‌دانا نیره، زحمتکش مهرداد، زمانی زهرا. تاثیر کلیپ طبیعت بر میزان اضطراب و شاخص‌های فیزیولوژیک قبل از آندوسکوپی معده: کارآزمایی بالینی تصادفی. كومش 1400; 23 (6) :701-693

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6926-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4549