اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد. لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: ::
:: جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) ::
جلد 23 شماره 6 صفحات 692-683 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر منفعت‌یابی و تبعیت از درمان در بیماران و بازماندگان از سرطان پستان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده
محمدصادق ساریزاده ، اسحق رحیمیان بوگر* ، سیاوش طالع پسند ، فرحناز قهرمانفرد
چکیده:   (1469 مشاهده)
هدف: تجربه مثبت از تغییرات زندگی و تبعیت از درمان نقش مهمی در سازگاری و بهبود سرطان پستان دارد. به نظر می‌رسد درمان پذیرش و تعهد با تسهیل پذیرش و تصریح ارزش‌ها به این امر کمک کند. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر منفعت‌یابی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان و بازماندگان از آن بود. مواد و روش‌ها: طرح مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود که بر روی 52 بیمار و بازمانده از سرطان پستان مراجعه‌کننده به انجمن بیماران سرطانی شهر گرگان در سال 1399 انجام شد. شرکت‌کنندگان به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه‌‌ آزمایش (بیماران و بازماندگان) و دو گروه کنترل (بیماران و بازماندگان) قرار گرفتند. گروه‌های‌ آزمایش به مدت هشت جلسه متوالی (هفته‌ای یک جلسه 90 دقیقه‌ای) تحت آموزش پذیرش و تعهد قرار گرفتند اما گروه‌های کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های منفعت‌یابی و تبعیت از درمان به‌دست آمده و با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین گروه آزمایش بیماران، بازماندگان با گروه‌های کنترل در متغیرهای منفعت‌یابی و مؤلفه‌های تبعیت از درمان تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0P
واژه‌های کلیدی: سرطان پستان، رضایت بیمار، تبعیت از درمان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
متن کامل [PDF 1183 kb]   (429 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/11/29 | پذیرش: 1400/4/14 | انتشار: 1400/9/7
فهرست منابع
1. [1] Danaei M, Haghdoost A, Momeni M. An epidemiological review of common cancers in Iran; a review article. Iran J Blood Cancer 2019; 11: 77-84.
2. [2] Osmani F, Rasekhi A, Hajizadeh E, Akbari ME. Simultaneous modeling of multiple recurrences in breast cancer patients. Koomesh 2020; 22: 359-364. (Persian). [DOI:10.29252/koomesh.22.2.359]
3. [3] Marouzi P, Hajizadeh E, Gholami Feshraki M. Comparison of breast cancer burden in Iranian women with Eastern Mediterranean region and prediction by exponential smoothing method. Koomesh 2021; 23: 56-63. (Persian). [DOI:10.29252/koomesh.23.1.56]
4. [4] Wen KY, Ma XS, Fang C, Song Y, Tan Y, Seals B, et al. Psychosocial correlates of benefit finding in breast cancer survivors in China. J Health Psychol 2017; 22: 1731-1742. [DOI:10.1177/1359105316637839] [PMID] [PMCID]
5. [5] Jansen L, Hoffmeister M, Chang-Claude J, Brenner H, Arndt V. Benefit finding and post-traumatic growth in long-term colorectal cancer survivors: prevalence, determinants, and associations with quality of life. Br J Cancer 2011; 105: 1158-1165. [DOI:10.1038/bjc.2011.335] [PMID] [PMCID]
6. [6] Chiba R, Funakoshi A, Yamazaki Y, Miyamoto Y. The benefit finding questionnaire (BFQ): scale development, validation, and its psychometric properties among people with mental illness. Healthcare 2020; 8: 303. [DOI:10.3390/healthcare8030303] [PMID] [PMCID]
7. [7] Rankin K, Le D, Sweeny K. Preemptively finding benefit in a breast cancer diagnosis. Psychol Health 2020; 35: 613-628. [DOI:10.1080/08870446.2019.1664740] [PMID]
8. [8] Wang Y, Zhu X, Yang Y, Yi J, Tang L, He J, et al. What factors are predictive of benefit finding in women treated for non‐metastatic breast cancer? A prospective study. Psychooncology 2015; 24: 533-539. [DOI:10.1002/pon.3685] [PMID]
9. [9] Conley CC, Small BJ, Christie J, Hoogland AI, Augusto BM, Garcia JD, et al. Patterns and covariates of benefit finding in young Black breast cancer survivors: A longitudinal, observational study. Psychooncology 2020; 29: 1115-1122. [DOI:10.1002/pon.5398] [PMID] [PMCID]
10. [10] Helgeson VS, Reynolds KA, Tomich PL. A meta-analytic review of benefit finding and growth. J Consult Clin Psychol 2006; 74: 797. [DOI:10.1037/0022-006X.74.5.797] [PMID]
11. [11] Zhang MM, Chen JJ, Zhang T, Wang QL, Li HP. Feasibility and effect of a guided self-disclosure intervention designed to facilitate benefit finding in breast cancer patients: A pilot study. Eur J Oncol Nurs 2021; 50: 1-7. [DOI:10.1016/j.ejon.2020.101879] [PMID]
12. [12] Gruszczyńska M, Bąk‐Sosnowska M, Szemik S. Selected psychological aspects and medication adherence in oncological patients. Cancer Med 2020; 9: 943-950. [DOI:10.1002/cam4.2691] [PMID] [PMCID]
13. [13] World Health Organization. Adherence to longterm therapies: Evidence for action. Geneva: World Health Organization. 2003. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42682/9241545992.pdf
14. [14] Mir SA, Bhat MU, Shakeel D. Self-reported adherence to pharmacotherapy in cancer patients. Int J Basic Clin Pharmacol 2020; 9: 854. [DOI:10.18203/2319-2003.ijbcp20202170]
15. [15] Chalela P, Munoz E, Inupakutika D, Kaghyan S, Akopian D, Kaklamani V, et al. Improving adherence to endocrine hormonal therapy among breast cancer patients: Study protocol for a randomized controlled trial. Contemp Clin Trials Commun 2018; 12: 109-115. [DOI:10.1016/j.conctc.2018.10.001] [PMID] [PMCID]
16. [16] Salehian R, Rahimian Booger I, Asadi J, Ghahremanfard F. Effectiveness of motivational interviewing on medication adherence in patients with breast cancer. J Fundament Mental Health 2019; 22: 69-75.
17. [17] Souza BF, Moraes JA, Inocenti A, Santos MA, Silva AE, Miasso AI. Women with breast cancer taking chemotherapy: depression symptoms and treatment adherence. Rev Lat Am Enfermagem 2014; 22: 866-873. [DOI:10.1590/0104-1169.3564.2491] [PMID] [PMCID]
18. [18] McGregor BA, Antoni MH, Boyers A, Alferi SM, Blomberg BB, Carver CS. Cognitive-behavioral stress management increases benefit finding and immune function among women with early-stage breast cancer. J Psychosom Res 2004; 56: 1-8. [DOI:10.1016/S0022-3999(03)00036-9]
19. [19] Cruess DG, Antoni MH, McGregor BA, Kilbourn KM, Boyers AE, Alferi SM, et al. Cognitive-behavioral stress management reduces serum cortisol by enhancing benefit finding among women being treated for early stage breast cancer. Psychosom Med 2000; 62: 304-308. [DOI:10.1097/00006842-200005000-00002] [PMID]
20. [20] Penedo FJ, Molton I, Dahn JR, Shen BJ, Kinsinger D, Traeger L, et al. A randomized clinical trial of group-based cognitive-behavioral stress management in localized prostate cancer: development of stress management skills improves quality of life and benefit finding. Annal Behav Med 2006; 31: 261-270. [DOI:10.1207/s15324796abm3103_8] [PMID]
21. [21] Farshidfar Z, Rahimian-Booger I, Asadi J, Izadpanahi P. The effectiveness of group-based behavioral activation therapy on adherence to treatment of women with breast cancer. KAUMS J 2019; 23: 511-520. (Persian).
22. [22] Chunxiao Z, Lizu L, Lin Z, Zhihui C, Zhihong R, Congrong S, et al. The effects of acceptance and commitment therapy on the psychological and physical outcomes among cancer patients: A meta-analysis with trial sequential analysis. J Psychosom Res 2021; 140: 1-10. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2020.110304] [PMID]
23. [23] Trindade IA, Ferreira C, Pinto-Gouveia J. Acceptability and preliminary test of efficacy of the Mind programme in women with breast cancer: An acceptance, mindfulness, and compassion-based intervention. J Contextual Behav Sci 2020; 15: 162-171. [DOI:10.1016/j.jcbs.2019.12.005]
24. [24] Hulbert-Williams NJ, Storey L. Psychological flexibility correlates with patient-reported outcomes independent of clinical or sociodemographic characteristics. Support Care Cancer 2016; 24: 2513-2521. [DOI:10.1007/s00520-015-3050-9] [PMID]
25. [25] Antoni MH, Lehman JM, Kilbourn KM, Boyers AE, Culver JL, Alferi SM, et al. Cognitive-behavioral stress management intervention decreases the prevalence of depression and enhances benefit finding among women under treatment for early-stage breast cancer. Health Psychol 2001; 20: 20-32. https://doi.org/10.1037/0278-6133.20.1.20 [DOI:10.1037/0278-6133.20.6.458a] [PMID]
26. [26] Li Q, Lin Y, Xu Y, Zhou H, Yang L, Xu Y. Construct validity of the 17-item Benefit Finding Scale in Chinese cancer patients and their family caregivers: A cross-sectional study. Support Care Cancer 2017; 25: 2387-2397. [DOI:10.1007/s00520-017-3644-5] [PMID]
27. [27] Ghaderi SF. The structural effect of illness cognitions and emotional processing in prediction of posttraumatic growth in cancer patients: mediator role of benefit finding (MSc Thesis). Facul Psychol Educ Sci Semnan Univ 2020. (Persian).
28. [28] Seyed Fatemi N, Rafii F, Hajizadeh E, Modanloo M. Psychometric properties of the adherence questionnaire in patients with chronic disease: A mix method study. Koomesh 2018; 20: 179-191. (Persian).
29. [29] Izadi R, Abedi MR. Acceptance and commitment therapy. Tehran: Junglepub; 2015. (Persian).
30. [30] Manne SL, Kashy DA, Virtue S, Criswell KR, Kissane DW, Ozga M, et al. Acceptance, social support, benefit-finding, and depression in women with gynecological cancer. Qual Life Res 2018; 27: 2991-3002. [DOI:10.1007/s11136-018-1953-x] [PMID] [PMCID]
31. [31] Sarizadeh M, Mozaffari S, Rahimian Boogar I. Effectiveness of acceptance and commitment therapy on the fear of cancer recurrence and post-traumatic growth among patients with breast cancer. Koomesh 2018; 20: 626-632. (Persian).
32. [32] Omidbeygi M, Hassanabadi H, Hatami M, Vaezi AA. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychological flexibility, post traumatic growth and quality of life in women with breast cancer. J Clin Psychol 2020; 12: 47-58.
33. [33] Rahnama M, Sajjadian I, Raoufi A. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychological distress and medication adherence of coronary heart patients. Iran J Psychiatric Nurs 2017; 5: 34-43. (Persian). [DOI:10.21859/ijpn-05045]
34. [34] Masjedi MA, Khalatbari J, Abolghasemi S, Tizdast T, Khah JK. Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment based therapy and emotion-focused therapy on adherence to treatment in cardiac patients. Int J Appl Behav Sci 2020; 7: 33-45.
35. [35] Barghi Irani Z, Dehkhodaei S, Alipour A. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy and treatment based on acceptance and commitment in adherence to treatment, illness perception and quality of life in hemophilic patients. Sci J Iran Blood Transfu Organ 2019; 16: 289-299. (Persian).
36. [36] Rzeszut M. The application of acceptance and commitment Therapy with hemodialysis Treatment adherence: a case study. J Nephrol Soc Work 2011; 35: 17-25.
37. [37] Hokmabadi ME, Bigdeli I, Asadi J, Asghari Ebrahim Abad MJ. The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on personality type D and adherence to treatment in patients with coronary artery disease: the modulatory role of working-and prospective memory performance. Quarterly J Health Psychol 2018; 6: 138-161. (Persian).
38. [38] Pascoe EC, Edvardsson D. Which coping strategies can predict beneficial feelings associated with prostate cancer?. J Clin Nurs 2016; 25: 2569-2578. [DOI:10.1111/jocn.13300] [PMID]
39. [39] Mark Harrison A. Exploring longitudinal relationships between psychological flexibility and medication adherence, mood and general functioning in people with longterm health conditions (Doctoral dissertation). The University of Leeds, Leeds; 2019.
40. [40] Moitra E, Herbert JD, Forman EM. Acceptance-based behavior therapy to promote HIV medication adherence. AIDS Care 2011; 23: 1660-1667. [DOI:10.1080/09540121.2011.579945] [PMID]
41. [41] Abdollahi S, Hatami M, Moradi Manesh F, Askari P. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on the self-care and adherence to treatment in patients with type 2 diabetes. Int Arch Health Sci 2020; 7: 78-83.
42. [42] Fashler SR, Weinrib AZ, Azam MA, Katz J. The use of acceptance and commitment therapy in oncology settings: a narrative review. Psychol Rep 2018; 121: 229-252 [DOI:10.1177/0033294117726061] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.SEMUMS.REC.1399.089
Clinical trials code: IRCT20151228025732N60


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sarizadeh M S, Rahimian boogar I, Talepasand S, Ghahremanfard F. Effect of acceptance and commitment group therapy on benefit finding and adherence to treatment in breast cancer patients and survivors: A randomized clinical trial study. Koomesh 1400; 23 (6) :683-692
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6917-fa.html

ساریزاده محمدصادق، رحیمیان بوگر اسحق، طالع پسند سیاوش، قهرمانفرد فرحناز. تأثیر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر منفعت‌یابی و تبعیت از درمان در بیماران و بازماندگان از سرطان پستان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده. كومش 1400; 23 (6) :692-683

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6917-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 23، شماره 6 - ( آذر و دی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4540