اکثر مکاتبات کومش از طریق ایمیل سایت می باشد.
لطفا Spam ایمیل خود را نیز چک نمایید.
   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: جلد 23، شماره 2 - ( فروردین و اردیبهشت 1400 ) ::
جلد 23 شماره 2 صفحات 183-191 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
نجیمه فتوت ، محمد مرادی بگلوئی ، محمدعلی سلیمانی ، مریم مافی
چکیده:   (151 مشاهده)
هدف: اضطراب مرگ یکی از مشکلات شایع در بیماران سرطانی است. این احتمال مطرح است که بتوان اضطراب مرگ را نیز به شیوه‌ی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد کنترل کرد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مرگ بیماران دارای سرطان دستگاه گوارش انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده بود که در آن 66 نفر از بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش بیمارستان ولایت قزوین در سال 1397 به صورت در دسترس انتخاب و  سپس جهت تخصیص به دو گروه 33 نفره آزمون و کنترل از روش بلوک تصادفی 4 تایی استفاده شد. گروه آزمون روش درمانی حساسیت‌زدایی با پردازش مجدد چشم را طی 8 جلسه 90-45 دقیقه‌ای دریافت نمودند. بعد از آموزش گروه آزمون، روش درمانی فوق برای گروه کنترل هم انجام شد ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌های دموگرافیک و اضطراب مرگ تمپلر بود.
یافتهها: نتایج نشان داد، در گروه کنترل میانگین نمرات اضطراب از 66/5±81/50 به میزان 88/3±1/52 افزایش یافته که این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (33/0=P). اما در گروه آزمون میانگین نمرات اضطراب قبل از مداخله 07/5±66/50 برآورد شد که به میزان 6/3±09/46 بعد از مداخله کاهش معنی‌دار داشت (001/0P<).
نتیجهگیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده، حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد می‌تواند به عنوان یک روش موثر در کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش استفاده گردد.
 
واژه‌های کلیدی: حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد، اضطراب، سرطان‌های دستگاه گوارش
متن کامل [PDF 903 kb]   (53 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/7/30 | پذیرش: 1399/6/17 | انتشار: 1399/12/21
فهرست منابع
1. [1] Safari N, Kavosi A, Jouybari L, Sanagoo A, Mohammadi G. The relationship between catastrophizing, pain-related anxiety and coping strategies in cancer patients. Iran J Psychiatric Nurs 2015; 3: 31-42. (Persian).
2. [2] Saroukhani D, Omidi K, Norouzi R, Zali H, Sayehmiri K, Forozeshfard M. The quality of life in cancer patients in Iran: a systematic review by using meta-analysis. Koomesh 2016; 18: 1-8. (Persian).
3. [3] Salehi F, Mohsenzade F, Arefi M. Prevalence of death anxiety in patients with breast cancer in Kermanshah, 2015. Iran Quart J Breast Dis 2016; 8: 34-40. (Persian).
4. [4] Pirkhaefi A, Salehi F. Effectiveness of group logo therapy on promotion mental health of women with breast cancer. Health Psychol 2013; 2: 61-69.
5. [5] Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2019. CA Cancer J Clin 2019; 69: 7-34. [DOI:10.3322/caac.21551] [PMID]
6. [6] Conley CC, Bishop BT, Andersen BL. Emotions and emotion regulation in breast cancer survivorship. Healthcare 2016; 4: 56. [DOI:10.3390/healthcare4030056] [PMID] [PMCID]
7. [7] Parsa N. Molecular and cellular basis of human cancer. Iran J Public Health 2012; 372. (Persian).
8. [8] Safaee A, Moghimi-Dehkordi B, Fatemi SR, Maserat E, Zali MR. Association of stomach cancer risk in individuals with family history of cancer. Koomesh 2012; 13. (Persian).
9. [9] Biglu M, Tabatabaei S. Gastrointestinal cancers in Iran: Iranian scientists approach to gastrointestinal cancers researches in international databases. Koomesh 2017; 19: 1-9. (Persian).
10. [10] Rahimi F, Heidari M. Time trend analysis of stomach cancer incidence in the west of Iran. Health Dev J 2012; 1: 100.
11. [11] Jani S, Molaee M, Jangi-Gojebiglou S, Pouresmali A. Effectiveness of cognitive therapy based on religious believes on death anxiety, social adjustment and subjective well-being in the cancer patients. Sci J Ilam Univ Med Sci 2014; 22: 94-103. (Persian).
12. [12] Rezaieshahsavarloo Z, Taghadosi M, Mousavi M, Lotfi M, Harati K. The relationship between spiritual well-being and relationship attitude with life satisfaction in elderly cancer patient. Iran J Patient Nurs 2016; 4: 47-55. (Persian).
13. [13] Valikhani A, Firouzabadi A. Examining death anxiety within the framework of attachment styles in cancer patients: a comparative study. Health Psychol 2016; 5: 119-140.
14. [14] Kim H. Understanding death anxiety in women with gynecologic cancer. Doctoral dissertation Virginia Commonwealth University. 2010.
15. [15] The relationship between humor and death anxiety. National Undergraduate Research Clearinghouse [Internet]. 2018.
16. [16] Sadeghi K, Namjoo S. The efficacy of desensitization and reprocessing regular eye on autobiographical memory and problem-solving skills with post-traumatic stress disorder. Armaghane-danesh 2015; 20: 318-332. (Persian).
17. [17] Bahrami N, Moradi M, Soleimani M, Kalantari Z, Hosseini F. Death anxiety and its relationship with quality of life in women with cancer. Iran J Nurs 2013; 26: 51-61. (Persian).
18. [18] Shiekhy S, Issazadegan A, Basharpour S, MaroeiMillan F. The relationship between death obsession and death anxiety, with hope among the nursing students of Urmia medical sciences university. J Nurs Midwifery Urmia Univ Med Sci 2013; 11: 410-418. (Persian).
19. [19] Sherman DW, Norman R, McSherry CB. A comparison of death anxiety and quality of life of patients with advanced cancer or AIDS and their family caregivers. J Assoc Nurses AIDS Care 2010; 21: 99-112. [DOI:10.1016/j.jana.2009.07.007] [PMID]
20. [20] Lack Z, Moazediyan A, Hoseynialmadani M, Sedaghat M, Ameri S. Effectiveness of cognitive-behavioral stress management training on reducing anxiety Addicts with generalized anxiety disorder. Quart J Res Addict 2012; 6: 69-83. [21] Rouillon F. Long term therapy of generalized anxiety disorder. Eur Psychiatry 2004; 19: 96-101. [DOI:10.1016/j.eurpsy.2004.01.001] [PMID]
21. [22] Moradi M, Chatrrooz M, Sarichlu M, Alipourheidari M. The effect of eye movement with desensitization and reprocessing on anxiety induced by dressing pain in burn patients. J Nurs Educ 2015; 2: 80-88.
22. [23] Khosropor F, Ebrahiminejad G, Salehi M, Farzad V. Comparing the effectiveness of psychological debriefing, eye movement desensitization and reprocessing, and imaginal exposure on treatment of chronic post- traumatic stress disorder. J Kerman Univ Med Sci 2012; 19: 14-159. (Persian).
23. [24] Shapiro F. EMDR and case conceptualization from an adaptive information processing perspective. Handbook EMDR Family Ther Proces 2007; 3-34. [DOI:10.1002/9781118269985]
24. [25] Moradi M, SadriDemirchi A, Mohammadi N. The effect of eye movement desensitization and reimbursement treatment on cognitive emotion regulation and test anxiety in students with learning disabilities. Learn Disabil J 2017; 7: 110-129.
25. [26] Habibollahi S, Abedi A, Naderi F, Mazaheri M. The effect of rapid eye movement desensitization and reprocessing training on school anxiety and student retention. J Soc Psychol 2018; 13: 11-22.
26. [27] Behnammoghadam M, Moradi M, Zeighami R, Javadi H, AlipourHeydari M. Effects of slow eye movement desensitization and reprocessing on anxiety in patients with myocardial infarction. Iran J Psychiatric Nurs 2013; 1: 1-9. (Persian).
27. [28] Nezami N, Dashti F, Alilou L, Heidari S. Comparison of death anxiety in women with reproductive and gastrointestinal cancers and predicting factors. Sci J Nurs Midwifery Paramed Facul 2018; 4: 17-28. (Persian).
28. [29] Abdi N, Mohamadi K, Bashti S, Zaj P. The effect of eye movement desensitization and reprocessing on patient anxiety while waiting cardiac catheterization. Iran J Nurs 2016; 28: 21-30. (Persian). [DOI:10.29252/ijn.28.98.21]
29. [30] Shahnavazi A, Abdi N, Allahyari E, Bakhshi F, Peighan A. Effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing on anxiety in children with thalassemia in a 12-month follow up. Armaghane Danesh 2016; 20: 962-971. (Persian).
30. [31] Pedram M, Mohammadi M, Naziri G, Aeinparast N. Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on the treatment of anxiety and depression disorders and on raising hope in women with breast cancer. J Women Soc 2011; 1: 61-76.
31. [32] SadeghiFiroozabadi V, Barani M, Bakhteyari M, MehdiZadeh M, Imani S. Effectiveness of adjuvant psychological therapy on anxiety and depression of patients with hematological malignancies. J Health Psychol 2017; 6: 51-71.
32. [33] Khatibian M, Shakerian A. The effectiveness of cognitive behavioral group therapy on decreasing depression, anxiety and stress in breast cancer women admitted to Ahwaz Medical Sciences Hospitals. Scientific J Kurdistan Univ Med Sci 2014; 19: 91-99. (Persian).
33. [34] Shahrjerdi S, DarwishShafighi S. The effect of 5 weeks massage on stress and depression in women after breast cancer surgery. Iran Breast Dis J 2013; 6: 37-46. (Persian).
34. [35] Moghadam M, Makvandi B, Pakseresht S. Effectiveness of cognitive behavioral therapy on coping styles of patients with cancer in Ahvaz. J Res Psychol Health 2015; 9: 34-39. (Persian).
35. [36] Ghahari S, Fallah R, Bolhari J, Moosavi SM, Razaghi Z, Akbari ME. Effectiveness of cognitive-behavioral and spiritual-religious interventions on reducing anxiety and depression of women with breast cancer. Know Res Appl Psychol 2012; 13: 33-40.
36. [37] Larijani Z, MohammadKhani P, Hosni F, MansourSepah M, Mahmoudi G. Comparison of the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and metacognitive therapy in students with depressive symptoms, positive and negative metacognitive beliefs about rumination, and experiential avoidance. Psychol Studi Facul Educ Psychol Al-Zahra Univ 2014; 10: 27-50. (Persian).
37. [38] Moynihan C, Bliss J, Davidson J, Burchell L, Horwich A. Evaluation of adjuvant psychological therapy in patients with testicular cancer: randomised controlled trial. BMJ 1998; 316: 429-435. [DOI:10.1136/bmj.316.7129.429] [PMID] [PMCID]
38. [39] Kakavand A, JafariJozani R, Ardalani J. The efficacy of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in reducing symptoms of anxiety disorders in sexually-abused students. J School Psychol 2018; 6: 199-207.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fotovvat N, Moradi-Baglouee M, Soleimani M A, Mafi M. Effect of eye movement desensitization and reprocessing on death anxiety of gastrointestinal cancer patients in Qazvin hospital in 2018: A randomized clinical trial. Koomesh. 2021; 23 (2) :183-191
URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6003-fa.html

فتوت نجیمه، مرادی بگلوئی محمد، سلیمانی محمدعلی، مافی مریم. بررسی تاثیر حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. كومش. 1400; 23 (2) :183-191

URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6003-fa.htmlجلد 23، شماره 2 - ( فروردین و اردیبهشت 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
کومش Koomesh
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4282